Kształcenie zdalne w edukacji

Kierunek
Kształcenie zdalne w edukacji
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń, minimalna liczba słuchaczy 17.

Opłata za semestr:

I 1400 zł, II 1300 zł, III 1200 zł

Numer konta bankowego:

52 1030 1999 2402 7270 0014 6301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty można składać do 15 października 2017 r. osobiście lub przesłać na podany adres:
CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel.: 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Opis

Organizator: 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Instytut Matematyki 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1
20-031 Lublin 

tel.: 81 537 62 70 
faks: 81 537 54 71 
e-mail: beatas@hektor.umcs.lublin.pl 
www: www.umcs.pl

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr Beata Bylina

Czas trwania:

3 semestry, łącznie 350 godzin zajęć

Zajęcia prowadzone będą w trybie: 

 • stacjonarnym - około 40% zajęć (wykłady, konwersatoria, seminaria oraz ćwiczenia praktyczne
  w laboratorium komputerowym). Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, 3-5 razy w semestrze; 
 • online (przez Internet) - około 60% zajęć z wykorzystaniem platform edukacyjnych. 


Opis studiów: 

Studia skierowane są do: 

 • nauczycieli wszystkich szczebli oświaty, różnych specjalności; 
 • nauczycieli konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli; 
 • nauczycieli akademickich; 
 • doradców metodycznych; 
 • szkoleniowców; 
 • wszystkich osób posiadających tytuł zawodowy licencjata zainteresowanych kształceniem na odległość przez Internet. 

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy merytorycznej na temat kształcenia zdalnego (w szczególności kształcenia przez Internet). Treści kształcenia dotyczą organizowania, przygotowywania i prowadzenia zajęć na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Główny nacisk położony będzie na umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu kształcenia przez Internet za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest:

 • uzyskanie pozytywnych ocen i zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów; 
 • złożenie pracy dyplomowej; 
 • zdanie egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej. 

Program studiów: 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: 

Semestr Kursy/Przedmioty   Liczba godz.
I Propedeutyka kształcenia na odległość  30
  Prawo autorskie w kształceniu internetowym 20
  Narzędzia i metody technologii informacyjnej 50
  Podstawy sieci komputerowych 20
II Tworzenie materiałów multimedialnych 60
  Ewaluacja w kształceniu internetowym 20
  Platformy edukacyjne 60
III Projektowanie zajęć zdalnych 30
  Edukacyjne strony WWW 30
  Seminarium dyplomowe 30

Informacji udziela:

dr Beata Bylina 
pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, pok. 332
20-031 Lublin

tel.: 81 537 62 70 
e-mail: beatas@hektor.umcs.lublin.pl