Kryminologia

Kierunek
Kryminologia
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Prawa i Administracji
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Kryminologia jest nauką interdyscyplinarną łączącą zagadnienia nie tylko z zakresu prawa, ale również psychologii i socjologii. Kierunek ten pozwala zdobyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, które wpływają na przestępczość. Studenci dowiedzą się, jaka jest geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, jakie są rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości.

Zdobyta wiedza umożliwi badanie motywacji przestępców, zrozumienie, jakie czynniki społeczne oraz indywidualne doprowadziły ich do dokonania zbrodni oraz jakie są jej skutki. Dzięki temu możliwe będzie opracowywanie skutecznych sposobów wykrywania, zwalczania i zapobiegania przestępczości, a także pomaganie osobom pokrzywdzonym, prowadzenie działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, realną poprawę społecznego bezpieczeństwa.

 

Specjalności:

– kurator,

– kadra kierownicza organów ochrony prawa,

– pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwa.

 

 

Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę na temat zjawisk przestępczych i kryminalnych, wiedzę o prawie karnym (materialnym, procesowym i wykonawczym), prawie policyjnym, służbach mundurowych, mechanizmach zachowań ludzkich, kryminalistyce, wiktymologii, psychologii, socjologii, metodach pomiaru i analizy zjawisk przestępczych. Zdobyta wiedza umożliwi mu samodzielne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Będzie również dysponować podstawami teoretycznymi do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się w tym zakresie znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.  Efektem kształcenia będzie również nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy oraz organizowania i kierowania zespołami, znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

 

Możliwości zatrudnienia

– organy wymiaru sprawiedliwości (sądy, jednostki prokuratury),

– służby mundurowe (w szczególności Policja i Służba Więzienna),

– organizacje pozarządowe, które zajmują się działalnością resocjalizacyjną i wychowawczą,

– laboratoria kryminalne,

– organy administracji publicznej.

Wiedza pozyskana w trakcie studiów umożliwi również prowadzenie działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej (szczególnie w zawodzie kuratora sądowego), sporządzanie analiz i ekspertyz kryminologicznych na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych, a także ułatwi prowadzenie działalności mediacyjnej i negocjacyjnej.