Kreatywność społeczna

Kierunek
Kreatywność społeczna
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

 
Kreatywność społeczna to nowatorski, unikatowy w skali kraju kierunek studiów na poziomie licencjackim. Studia są adresowane do osób, które chcą wykształcić i rozwinąć umiejętności oraz kompetencje wysoko cenione w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych, a także na współczesnym rynku pracy - takie jak kreatywność w myśleniu i działaniu, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: sfera publiczna, partycypacja społeczna, psychologia kreatywności, psychologia osobowości i motywacji, psychologia interakcji społecznych, kreatywność w biznesie, kreatywność w socjotechnikach, antropologia pragmatyczna, estetyka performatywna, filozofia działania kreatywnego, współczesne filozofie polityki, media w sferze publicznej, warsztaty komunikacji, warsztaty kreatywności, pozyskiwanie i analiza informacji, emisja głosu, przygotowanie do wystąpień publicznych. Od drugiego semestru studenci wybierają także interesujące ich przedmioty z bogatej oferty zajęć fakultatywnych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/kreatywnosc-spoleczna,6263.htm

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zna mechanizmy rządzące funkcjonowaniem różnych obszarów kultury i sfery publicznej
 • posiada interdyscyplinarną wiedzę antropologiczną
 • posiada wiedzę na temat wartości oraz systemów normatywnych, na których opiera się sfera publiczna oraz życie jednostkowe i relacje interpersonalne
 • zna teoretyczne i praktyczne zasady racjonalnego i skutecznego działania
 • zna najnowsze filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne teorie kreatywności
 • umie kreatywnie myśleć i działać w różnych obszarach życia społecznego
 • potrafi wykorzystywać praktycznie osiągnięcia nauk humanistycznych i społecznych w celu analizy, modelowania i ukierunkowywania potrzeb indywidualnych i społecznych
 • umie współpracować w zespołach kreatywnych
 • zna podstawy praktycznego stosowania logiki
 • umie racjonalnie i przekonująco argumentować
 • ma podstawowe kompetencje praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania, prakseologii oraz operowania informacją
 • ma rozwinięte umiejętności językowe w zakresie wybranego języka obcego
 • ma wykształcone podstawowe zdolności badawcze, takie jak umiejętność gromadzenia danych i ich krytycznej analizy, zdolność właściwego rozpoznawania problemów teoretycznych i praktycznych oraz znajdowania dróg ich rozwiązywania
 • jest przygotowany do kontynuowania studiów na wybranych kierunkach studiów magisterskich
 • dysponuje doświadczeniem zawodowym uzyskanym w trakcie zajęć warsztatowych oraz praktyk

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • trener kreatywności
 • agent reklamy
 • specjalista ds. wizerunku
 • innobroker
 • kreator, organizator lub rzecznik instytucji publicznych
 • animator i lider ruchów społecznych
 • konsultant w przemysłach kreatywnych
 • lider i konsultant ruchów politycznych
 • specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego
 • doradca personalny

Możliwości rozwoju

Studenci kreatywności społecznej mogą kształtować i doskonalić swoje pomysły i umiejętności, działając w kole naukowym KreaTyVni, jak również w Samorządzie Studentów WFiS oraz w innych organizacjach funkcjonujących na Wydziale Filozofii i Socjologii. Owocną formą zdobycia doświadczenia zawodowego są praktyki, jakie studenci odbywają na drugim roku studiów w różnych instytucjach publicznych i kulturalnych, między innymi takich jak: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, Centrum Kompetencji Społecznych, Medialnych i Twórczych „Profesus”, Centrum Kultury, Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie – Rewiry, Radio Centrum, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, Ośrodek Debaty Międzynarodowej Lublin, Business Link Lublin, Herbapol-Lublin.

Dodatkowe informacje

Kierunek jest prowadzony na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Zajęcia prowadzą jednak również pracownicy Instytutu Psychologii, Instytutu Kulturoznawstwa, Instytutu Sztuk Pięknych, Instytutu Filologii Polskiej, a także Politechniki Lubelskiej oraz praktycy (trenerzy, przedsiębiorcy, działacze kultury). 

Uwagi: Szczegółowe informacje na temat studiów na kreatywności społecznej oraz opis aktualnych wydarzeń, w których uczestniczą studenci, można znaleźć na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://kreatywnosc.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kreatywnosc.umcs

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS