Kognitywistyka

Kierunek
Kognitywistyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek


W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki matury z następujących przedmiotów:

 • język angielski,
 • dwa przedmioty spośród: język polski, filozofia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, geografia, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny (inny niż angielski).
Opis

Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina odpowiadająca na pytanie: czym jest i jak działa umysł. Studenci kognitywistyki zdobywają wiedzę o psychologicznych mechanizmach ludzkiego umysłu (poznania), ich neurobiologicznych podstawach, języku rozumianym jako zdolność umysłowa i narzędzie komunikacji i manipulacji, komputerowych środkach symulacji umysłu. Studenci poznają metody poszczególnych dyscyplin kognitywistycznych (jak badać procesy psychiczne, jak je modelować komputerowo, jak bada się aktywność mózgu, jak modelować działanie mózgu, jak wykorzystywać statystykę w badaniach). Studenci uczą się również wykorzystywać wiedzę w tworzeniu przekazów językowych i analizie szeroko rozumianej komunikacji. Ostatecznie studenci poznają współczesne kontrowersje i dyskusje dotyczące umysłu, jego natury i funkcjonowania, jak: problem świadomości, emocji i motywacji, roli ciała w poznaniu, relacji między umysłem a światem.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności posługiwania się językiem angielskim (wybrane zajęcia prowadzone są w języku angielskim)

Program studiów przewiduje m.in:

 • 4 kursy wprowadzające (I semestr)
 • 9 kursów obowiązkowych (II-VI semestr): Psychologia poznawcza, Language and Cognition, Podstawy Sztucznej Inteligencji, Ogólna metodologia nauk, Znak i znaczenie, Neuronauka poznawcza, Philosophy of Mind, Sieci neuronowe oraz Cognitive Semiotics
 • 15 kursów do wyboru z 6 bloków: nauki o poznaniu i wiedzy, psychologia-neuronauka, IT, sztuczna inteligencja, język i działanie, logika i metodologia.

W ramach studiów kognitywistycznych student wybiera (w porozumieniu z tutorem) tzw. ścieżkę kształcenia – zestaw kursów realizowanych w ciągu 3 lat studiów.

Zajęcia dla naszych studentów prowadzą pracownicy: Instytutu Filozofii, Instytutu Informatyki, Instytutu Anglistyki, Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Szpitala Wojewódzkiego oraz naukowcy z Center for Cognitive Semiotics przy Uniwersytecie w Lund.

Informacje dotyczące programu studiów można znaleźć pod adresem:  http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

Sylwetka Absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent m.in.:

 • posiada wiedzę praktyczną z zakresu podstaw IT, w tym: administrowania serwerem w środowisku systemu Linux, tworzenia i administrowania serwisami internetowymi, programowania w wybranym języku
 • posiada podstawy teoretyczne z zakresu filozofii umysłu, logiki, sztucznej inteligencji, językoznawstwa, semiotyki, psychologii, neuronauki, inżynierii wiedzy
 • specjalizuje się w wybranej dyscyplinie kognitywistyki (zgodnie z realizowana ścieżką kształcenia)
 • posiada umiejętności analitycznego myślenia i (twórczego) rozwiązywania problemów
 • potrafi wykorzystać środki językowe i pozajęzykowe w konstruowaniu komunikatów
 • potrafi realizować zadania wymagające pracy w grupie i kooperacji; jest w stanie realizować projekty interdyscyplinarne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m. in. w:

 • sektorze IT
 • agencjach reklamowych i public relations, mass mediach
 • firmach zajmujących się analizą i udostępnianiem zanalizowanych informacji (Big Data)
 • ośrodkach wykorzystujących badania mózgu w terapiach (np. neurofeedback)
 • instytutach naukowych.

Możliwości rozwoju

 • Koło Kognitywistyki UMCS (http://bacon.umcs.lublin.pl/~kognitywistyka/)
 • ERASMUS: Aarhus University (Dania), Linköping University (Szwecja), Radboud University (Holandia) oferują udział w programach kognitywistycznych,. Ponadto Wydział Filozofii i Socjologii UMCS podpisał umowy o wymianie studentów z uniwersytetami Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Słowacji, Rumunii oraz korzysta z umów Wydziałów Politologii i Humanistyki.
 • Program wymiany studenckiej MOST

Wydział Filozofii i Socjologii oferuje studentom możliwość udziału w Kołach Naukowych:

 • Koło Naukowe Estetyków
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
 • Studenckie Koło Naukowe Socjologów i Organizacji
 • Koło Naukowe Badania Religii
 • Koło Naukowe Europeistyki UMCS
 • Koło Naukowe „Doradztwo i komunikacja w biznesie”

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, zamieszczone są na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/kognitywistyka.umcs

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS