Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne)

Kierunek
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (polonistyczne)
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. Podstawową formę postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa stanowi rozmowa kwalifikacyjna obejmująca wiedzę i zainteresowania polonistyczne.


2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich niezgodnych z dyscyplinami naukowymi studiów doktoranckich literaturoznawczych lub językoznawczych zobowiązana jest przedstawić wykaz publikacji dotyczących problematyki literaturoznawczej lub językoznawczej lub kulturoznawczej oraz udokumentować dotychczasową aktywność naukową w tych dziedzinach (udział w konferencjach naukowych, działalność w kołach naukowych).


3. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich.


4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:


1) rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zagadnień współczesnego literaturoznawstwa / językoznawstwa (w zależności od wybranej przez kandydata dziedziny badań naukowych) - do 10 punktów;
2) prezentację osiągnięć badawczych z okresu studiów (np. publikacje, udział w konferencjach naukowych) i projektu badawczego – do 5 punktów;
3) ostateczny wynik studiów wpisany do dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, przeliczony następująco: 5,0 – 5 pkt., 4,5 – 4 pkt., 4,0 – 3 pkt., 3,5 – 2 pkt., 3,0 – 1 pkt.;
4) beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów. Przy ocenie beneficjentów programu Diamentowy Grant nie uwzględnia się pkt. 3.


5. Kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Wynik pozytywny z postępowania kwalifikacyjnego stanowi uzyskanie co najmniej 50 %, czyli 10 punktów.
6. Na studia doktoranckie przyjmowani są jedynie ci kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do ustalonego limitu miejsc.
7. Przeliczenie zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest następujące:

Punkty

Ocena

0 - 9

2,0

10 – 11

3,0

12 – 13

3,5

14 – 15

4,0

16 – 17

4,5

18 – 20

5,0

 

8. Problematyka badawcza na studiach doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa obejmuje następujące dziedziny:


1) literaturoznawstwo polskie (historia literatury polskiej, literatura współczesna, teoria literatury, poetyka opisowa i historyczna, komparatystyka literacka, literatura popularna, publicystyka i krytyka literacka);
2) językoznawstwo polskie (historia języka polskiego, stylistyka, genologia, tekstologia, gramatyka współczesnego języka polskiego, semantyka, leksykologia i pragmatyka językowa, frazeologia, dialektologia, etnolingwistyka, onomastyka, socjolingwistyka, język wartości, logopedia);
3) teatrologia (historia dramatu polskiego, historia teatru polskiego);
4) medioznawstwo (gatunki prasowe, radiowe, telewizyjne; etyka mediów, język reklamy);
5) metodyka nauczania (metodyka nauczania literatury polskiej, metodyka nauczania języka polskiego);
6) kulturoznawstwo (kultura masowa, folklorystyka, filmoznawstwo).


9. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż pięciu osób.


10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 10 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie:

  • Internetowa rejestracja kandydatów od 2 lipca 2018r. do 26 sierpnia 2018r.
  • Przyjmowanie dokumentów od 29 sierpnia do 30 sierpnia 2018r. w pokoju 128 na I piętrze budynku tzw. "Starej Humanistyki" w godz. 10:00 - 13:00
  • Rozmowa kwalifikacyjna / egzamin 31 sierpnia 2018r., od godz. 10:00, w s. 201 w budynku Nowej Humanistyki;
  • 14 września 2018r., ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego na tablicy informacyjnej studiów doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej
Opis
Problematyka badawcza na studiach doktoranckich obejmuje następujące dziedziny:
  1. literaturoznawstwo polskie (historia literatury polskiej; literatura współczesna; teoria literatury; poetyka opisowa i historyczna; komparatystyka literacka; literatura popularna; publicystyka i krytyka literacka),
  2. językoznawstwo polskie (historia języka polskiego; stylistyka; semantyka; leksykologia i pragmatyka językowa; frazeologia; dialektologia; etnolingwistyka; onomastyka; socjolingwistyka; język wartości; logopedia),
  3. teatrologia (historia dramatu polskiego; historia teatru polskiego),
  4. medioznawstwo (gatunki prasowe, radiowe, telewizyjne; etyka mediów; język reklamy),
  5. metodyka nauczania (metodyka nauczania literatury polskiej; metodyka nauczania języka polskiego),
  6. kulturoznawstwo (teoria kultury; kultura masowa; folklorystyka; filmoznawstwo).