Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne)

Kierunek
Językoznawstwo i literaturoznawstwo (neofilologiczne)
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. Podstawową formę postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego stanowi rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci muszą wykazać się wiedzą i zainteresowaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi, traduktologicznymi i/lub kulturoznawczymi oraz predyspozycjami do pracy naukowej.


2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich niezgodnych z dyscyplinami naukowymi studiów doktoranckich w zakresie neofilologii powinna udokumentować aktywność naukową w tych dziedzinach (udział w konferencjach naukowych, działalność w kołach naukowych) i przedstawić wykaz publikacji dotyczących problematyki literaturoznawczej, językoznawczej lub kulturoznawczej.


3. O przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich.


4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:


1) rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zagadnień współczesnego literaturoznawstwa/ językoznawstwa / kulturoznawstwa / traduktologii / translatoryki w zależności od wybranej przez kandydata dziedziny badań naukowych (rozmowa może częściowo odbywać się w języku wybranej neofilologii) – do 6 punktów;
2) prezentację osiągnięć badawczych z okresu studiów (publikacje, udział w konferencjach naukowych) przedstawioną w formie pisemnej – do 4 punktów;
3) krótki opis projektu badawczego, który ma stanowić podstawę pracy doktorskiej, zawierający opis przedmiotu badań, założenia i hipotezy, przyjętą metodologię oraz listę literatury przedmiotu, przedstawiony przez kandydata w formie pisemnej – do 5 punktów;
4) ostateczny wynik studiów wpisany do dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, przeliczony następująco: 5,0 – 5 pkt., 4,5 – 4 pkt., 4,0 – 3 pkt., 3,5 – 2 pkt., 3,0 – 1 pkt.;


5. Beneficjenci programu Diamentowy Grant w toku rekrutacji uzyskują 9 punktów z tytułu uczestnictwa w programie Diamentowy Grant oraz dodatkowo podlegają kwalifikacji w zakresie wskazanym w ust. 4 pkt. 1 i 3.


6. Kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Wynik pozytywny z postępowania kwalifikacyjnego stanowi uzyskanie co najmniej 55 %, czyli 11 punktów.


7. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej – do wysokości ustalonego limitu miejsc.


8. Przeliczenie łącznej liczby zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest następujące:

 

Punkty

Ocena

0 - 10

2,0

11 – 12

3,0

13 – 14

3,5

15 – 16

4,0

17 – 18

4,5

19 – 20

5,0

 

9. Studia zostaną uruchomione jeśli zakwalifikowanych zostanie na nie co najmniej 2 kandydatów.


10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.


11. Problematyka badawcza na studiach neofilologicznych obejmuje następujące dziedziny:


1) literaturoznawstwo germańskie, romańskie, angielskie, słowiańskie,
2) językoznawstwo germańskie, romańskie, angielskie, słowiańskie,
3) traduktologia, translatoryka,
4) akwizycja języków obcych i dydaktyka nauczania języków obcych,
5) kulturoznawstwo germańskiego, angielskiego, romańskiego i słowiańskiego obszaru językowego.

Limit przyjęć: 8 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie:

  • Internetowa kandydatów do 30 sierpnia 2018 r.;
  • 25 czerwca - 13 lipca 2018 r. i 27-31 sierpnia 2018 r. składanie dokumentów - sekretariat Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS, Dom Studencki Kronos, Ul. Sowińskiego 17, pokój 322, w godzinach 10:00-14:00;
  • 4 września 2018 r., od godziny 10:00 w pokoju 517 (Nowa Humanistyka) postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne;
Opis
Studia mają przygotować doktoranta do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w obrębie danej neofilologii, w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, jak i w perspektywie interdyscyplinarnej. W trakcie czteroletnich studiów doktorant nabywa ogólną, zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak kulturoznawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych prądów badawczych. W planie studiów są również zajęcia rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe doktorantów, służące zwłaszcza zdobywaniu kwalifikacji w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć. Doktoranci odbywają praktyki zawodowe, hospitując i prowadząc zajęcia ze studentami kierunków neofilologicznych. Studia prowadzą do napisania rozprawy doktorskiej, jej obrony i otrzymania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa.