Języki skandynawskie dla rynku pracy

Kierunek
Języki skandynawskie dla rynku pracy
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych. Aby rozpocząć studia podyplomowe Języki skandynawskie dla rynku pracy, należy legitymować się dyplomem ukończenia studiów I lub II stopnia, inżynierskich lub jednolitych magisterskich na dowolnym kierunku.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. deklaracja modułu wyboru zajęć językowych (do pobrania w załączniku).

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą na podany adres: do 30 września 2018 r.:
Sekretariat Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, pok. 516

Nr konta:

94 1030 1999 2405 8670 0014 8201

Opłata za semestr:

1 500 zł/ 1 350 zł dla absolwentów UMCS 

Opis

Organizator:

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Ireneusz Chomiuk (Zakład Językoznawstwa Germańskiego, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS)

Czas trwania:

2 semestry

Opis studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwach skandynawskich oraz firmach i instytucjach polskich współpracujących z krajami skandynawskimi, zwłaszcza ze Szwecją i Norwegią.
Studia umożliwiają naukę języka szwedzkiego lub norweskiego z elementami języka specjalistycznego, obejmującego słownictwo z dziedziny biznesu, ekonomii, finansów itp. oraz zdobycie podstawowej wiedzy o uwarunkowaniach społeczno-, kulturowo-, gospodarczych w krajach skandynawskich.
Absolwent studiów podyplomowych wykaże się znajomością języka szwedzkiego lub norweskiego oraz opanowaniem wiedzy i słownictwa związanego m.in. z geografią i kulturą krajów skandynawskich, warunkami społeczno-ekonomicznymi i prawnymi w w/w regionie UE, organizacją i działalnością przedsiębiorstwa w krajach skandynawskich oraz umiejętnością prowadzenia korespondencji biznesowej. Zajęcia realizowane są w języku szwedzkim lub norweskim (moduł zajęć językowych) oraz w języku polskim (moduł zajęć kulturoznawczych, realioznawczych oraz zajęć specjalistycznych), w formie warsztatów, konwersatoriów i ćwiczeń laboratoryjnych dla początkujących i/lub zaawansowanych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Program studiów:

 • moduł zajęć językowych (język do wyboru):
 1. język szwedzki: rozumienie tekstów i pisanie  30/0
                         słuchanie i mówienie             30/0
                         gramatyka i fonetyka            30/0
                         sprawności zintegrowane        0/60
                         język szwedzki specjalistyczny 0/60
 2. język norweski: rozumienie tekstów i pisanie   30/0                      
                         słuchanie i mówienie              30/0
                         gramatyka i fonetyka             30/0
                         sprawności zintegrowane         0/60
                         język norweski specjalistyczny  0/60
 • moduł zajęć kulturoznawczych i realioznawczych
 1. geografia krajów skandynawskich                    10/0
 2. kultura i społeczeństwo krajów skandynawskich 10/0
 • moduł zajęć specjalistycznych
 1. uwarunkowania prawne w krajach skandynawskich 0/10
 2. ekonomia i gospodarka w krajach skandynawskich 0/10

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych Języki skandynawskie dla rynku pracy posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem ogólnym z elementami języka specjalistycznego, niezbędne do wykonywania zawodu. Zna terminologię i struktury gramatyczne właściwe dla języka szwedzkiego lub norweskiego. Ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu szwedzkiego lub norweskiego języka biznesu, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności zawodowej, a także posiada wiedzę, dotycząca geografii i kultury oraz uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych i gospodarczych krajów skandynawskich.

Ocena końcowa:

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów i egzaminów uwzględnionych w planie studiów, a ponadto uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego obejmującego:

 1. część pisemną - praca z tekstem ogólnym i tekstem z elementami języka specjalistycznego - łącznie 50 pkt (po 25 pkt za każdy tekst)
 2. część ustną - rozmowa w wybranym języku skandynawskim na tematy ogólne z elementami języka specjalistycznego - łącznie 50 pkt.

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest uzyskanie łącznie minimum 70% z obydwu części egzaminu dyplomowego.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 

październik 2018 r.  (zjazdy: co dwa tygodnie)

Informacji merytorycznych udziela:

dr Ireneusz Chomiuk, e-mail: Ireneusz.Chomiuk@umcs.pl

https://www.facebook.com/skandinavistikumcs/?fref=ts