Jazz i muzyka estradowa

Kierunek
Jazz i muzyka estradowa
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek

Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie:

1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:

a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną),

b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną).

Minimalna liczna punktów oznaczająca pozytywny wyniki wynosi 16 pkt.

2. słuchu muzycznego.

Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik wynosi 11 pkt.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów, nie  będą  dopuszczeni  do dalszego  postępowania kwalifikacyjnego. 

Opis

Trzyletnie studia stacjonarne zakończone uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe m. in.: zasady muzyki, kształcenie słuchu, harmonia, harmonia jazzowa, historia muzyki z literaturą, historia jazzu i pop music z literaturą, fortepian, instrument/śpiew, zespół wokalny, zespoły instrumentalne, big band, instrumentoznawstwo, propedeutyka instrumentacji i aranżacji. Na studiach I st. można wybrać specjalność wokalną lub instrumentalną.

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym,  obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

  1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:
    1. śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną) - kandydat powinien zaprezentować standard jazzowy i utwór z polskim tekstem,
    2. gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną) – kandydat powinien zaprezentować dwa standardy muzyki jazzowej lub rozrywkowej,
  2. słuchu muzycznego.

Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego - 11 pkt. Egzamin przebiega dwuetapowo - kandydaci, którzy otrzymają przynajmniej minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętności wykonawczych, przystępują do egzaminu sprawdzającego słuch muzyczny. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu egzaminów. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego lub obydwu sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Absolwent  kierunku jazz i muzyka estradowa posiada umiejętności wykonawcze z zakresu swojej specjalności. Jest przygotowany do solistycznej i zespołowej działalności estradowej. Dysponuje wiedzą na temat różnych stylów i gatunków muzyki jazzowej i pop i potrafi stosować je w praktyce

Więcej informacji: www.artystyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS