International Relations (tuition-free studies)

Kierunek
International Relations (tuition-free studies)
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny