Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy

Kierunek
Interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

3 600 zł

Opłata za studia dla Absolwentów UMCS z kartą Abolwent:

3 240 zł

Nr konta: 

69 1030 1999 2407 1070 0014 8201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r.

Dokumenty w formie papierowej można składać do 30 września 2018 r. w Sekretariacie Instytutu Pedagogiki, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin.

Miejsce złożenia dokumentów:

Mgr Barbara Niedzielska, pokój 36b, ul. Narutowicza 12  20-004 Lublin

Opis

Kierownik studiów: 

dr hab. Agnieszka Lewicka - Zelent

Czas trwania:

2 semestry

Cel studiów:

Przygotowanie słuchaczy do efektywnego interdyscyplinarnego wsparcia (pedagogicznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego) ofiar i sprawców przemocy i innych przestępstw.

Studia przeznaczone będą dla wszystkich osób profesjonalnie udzielających pomocy ofiarom i sprawcom przemocy lub planujących podjęcie pracy w tym zakresie. Skierowane są one do absolwentów studiów jednolitych magisterskich, studiów I stopnia i II stopnia na kierunkach: pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, prawnych, pracy socjalnej oraz absolwentów innych kierunków z kwalifikacją nauczycielską lub pedagogiczną.

Sylwetka absolwenta studiów (krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca kwalifikacje, w tym uzyskane uprawnienia):

Po ukończeniu studiów absolwent wyposażony będzie w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej i prawa na temat funkcjonowania ofiar, sprawców oraz świadków przemocy. Będzie osobą kompetentną w aspekcie udzielania wsparcia wszystkim tym osobom.

Szczegółowe warunki ukończenia studiów:

Ocena końcowa ze studiów zostanie wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej w oparciu o oceny z wszystkich przedmiotów ujętych w planie studiów (kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną). W przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, nie uwzględnia się oceny z ćwiczeń. Ocena ta stanowi 2/3 oceny wpisywanej na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych. Pozostała 1/3 stanowi ocena z pracy dyplomowej – studium przypadku ofiary lub sprawcy, w której opisane są podejmowane przez Słuchacza działania pomocowe.

Data rozpoczęcia zajęć: 

październik 2018 r.

Informacji udziela:

dr hab. Agnieszka Lewicka - Zelent
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 28
20-004 Lublin
tel. 81/ 537 63 13
tel. kom. 69 10 200 69
e-mail agnieszka069@poczta.onet.pl