Informatyka

Kierunek
Informatyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Przedmioty maturalne
fizyka
fizyka i astronomia
informatyka
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Suma punktów rekrutacyjnych z przedmiotów:

 • matematyka (waga 1,0);
 • fizyka i astronomia lub fizyka (waga 0,6)
 • informatyka (waga 1,0).

Wymagany jest co najmniej jeden ze wskazanych przedmiotów.

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci na studia pierwszego stopnia na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Trzyletnie studia licencjackie kończące się nadaniem tytułu licencjata w zakresie informatyki. W trakcie studiów student będzie miał możliwość rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych informatyki i na zajęciach prowadzonych przez kadrę Instytutu.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Algebra liniowa z geometrią, Logika i teoria mnogości, Podstawy programowania, Środowisko programisty, Technologie sieciowe, Analiza matematyczna, Architektury systemów komputerowych, Bazy danych i zarządzanie informacją, Matematyka dyskretna, Programowanie obiektowe, Systemy operacyjne, Algorytmy i struktury danych, Ekonomia, Metody probabilistyczne i statystyczne, Systemy wbudowane, Wstęp do teorii obliczalności, Inżynieria oprogramowania, Języki i paradygmaty programowania, Bezpieczeństwo systemów komputerowych, Programowanie aplikacji sieciowych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:
https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-I-LS

WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

brak

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

zna i rozumie:

 • w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, stanowiące wiedzę ogólną z zakresu podstaw informatyki,
 • wybrane zagadnienia z zakresu systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów, współbieżności, szeregowania zadań i zarządzania pamięcią,
 • pojęcia typu danych, składni, semantyki oraz podstawowe elementy biblioteki standardowej na przykładzie wybranego języka programowania,
 • wybrane zagadnienia z zakresu architektury oraz zasad budowy systemów komputerowych, w tym: logika układów cyfrowych, reprezentacja danych, architektura procesora, wejście-wyjście, pamięć,
 • wybrane zagadnienia związane z metodami projektowania, analizowania i programowania algorytmów,
 • wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem informacją, w tym dotyczące systemów baz danych, modelowania danych, składowania i wyszukiwania informacji,
 • zagadnienia tworzące podstawy teoretyczne inżynierii oprogramowania, w tym wybrane modele procesu wytwórczego oprogramowania, zunifikowany język modelowania UML, wzorce projektowe oraz metody testowania oprogramowania,
 • zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych w tym wybrane protokoły kryptograficzne,
 • zagadnienia związane z wybranymi językami i paradygmatami programowania,
 • zagadnienia związane z technologiami sieciowymi, w tym współczesne protokoły komunikacyjne oraz zagadnienia związane z budową aplikacji sieciowych,
 • wybrane zagadnienia z zakresu matematyki wyższej konieczne do zrozumienia podstawowych pojęć i zjawisk niezbędnych w pracy informatyka pozwalające na posługiwanie się metodami matematycznymi w informatyce niezbędnymi do ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania problemów o średnim poziomie złożoności,
 • fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związane z wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku,
 • podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości z uwzględnieniem elementów wiedzy z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku.

Potrafi:

 • wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone, zarówno standardowe jak i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących,
 • dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy informacji poprzez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,
 • komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu informatyki,
 • brać udział w debacie - przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska z zakresu problemów współczesnej informatyki oraz dyskutować o nich,
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w szczególności specjalistyczną terminologią w zakresie studiowanego kierunku,
 • planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole,
 • współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)
 • samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

Jest gotów do:

 • krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, w szczególności z zakresu informatyki,
 • uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów z zakresu informatyki,
 • wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego z wykorzystaniem technologii informatycznych,
 • inicjowania działań na rzecz interesu publicznego z uwzględnieniem korzyści wynikłych z praktycznego wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych,
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
 • odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, dbałości o dorobek i tradycje zawodu informatyka.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • pracownik firm IT, zajmujących się budową, wdrażaniem lub administracją narzędzi i systemów informatycznych,
 • administrator systemów i sieci komputerowych oraz sieci www,
 • programista aplikacyjny i systemowy, projektant i analityk systemów baz danych, projektant systemów decyzyjnych,
 • konsultant w zakresie kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowiec i integrator systemów informatycznych,
 • projektant sieci LAN/WAN,
 • administrator sieci LAN/WAN,
 • projektant programista,
 • projektant i programista baz danych,
 • administrator baz danych

Możliwości rozwoju

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

 • rozwijania zainteresowań w Studenckim Kole Naukowym Informatyków, w ramach którego studenci korzystają z pracowni naukowych i pomocy pracowników Wydziału (http://netumcs.studentlive.pl/Aktualnosci/Najnowszehttps://www.facebook.com/pages/Studenckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Informatyki-UMCS/144636905593357?fref=tshttps://www.facebook.com/netumcs),
 • działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału (https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts),
 • udziału w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz firmach komputerowych,
 • organizacji konferencji oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach, wykładach i spotkaniach naukowych,
 • udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus

Dodatkowe informacje:

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl

 

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS