Informatologia stosowana

Kierunek
Informatologia stosowana
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych.

Opis

Informatologia jest dyscypliną naukową, która łączy w sobie badanie zasobów informacji, procesów informacyjnych oraz kompetencji informacyjnych. Studiowanie tej dyscypliny zapewni absolwentowi poznanie całokształtu zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z polityką i działalnością informacyjną, a w szczególności z gromadzeniem, dokumentowaniem, selekcją, przetwarzaniem, archiwizowaniem informacji oraz jej dystrybucją., czyli zarządzaniem zasobami informacyjnymi. Pozwoli poznać modele kompetencji i zachowań informacyjnych, charakterystykę i typy źródeł informacji, nauczy formułowania strategii wyszukiwawczych i wyszukiwania informacji, a także pomoże poznać ekonomikę i ekologię informacji, architekturę, wizualizację i użyteczność źródeł informacji.

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia aktywności zawodowej na polskim i zagranicznym rynku pracy. Treści kształcenia odnoszą się do problemów związanych ze społeczeństwem wiedzy i informacji, metodologii i terminologii specjalistycznej z obszaru informatologii, dziedzin pokrewnych oraz kierunków badawczych w nauce o informacji i bibliologii. Uwzględniają również zagadnienia edukacji informacyjnej oraz zarządzania i marketingu w praktyce informacyjnej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Specjalistyczna terminologia z nauki o informacji,
 • Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach,
 • Etyka w działalności informacyjnej,
 • Systemy informacyjne w nauce,
 • Uczestnictwo w kulturze i edukacja informacyjna,
 • Użytkownicy informacji,
 • Zarządzanie w placówkach informacyjnych,
 • Strategie marketingowe w zarządzaniu zasobami informacyjnymi,
 • Komunikacja bibliologiczna w epoce cyfrowej,
 • Ekonomika informacji (infonomika),
 • Tworzenie cyfrowych zasobów informacji,
 • Wyszukiwanie,
 • selekcja i ocena informacji.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/informatologia-stosowana-studia-2-stopnia,7367.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. Bibliologiczne zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie cyfrowej – specjalność wprowadza w problematykę cyfrowej komunikacji bibliologicznej, estetyki książki, ruchu bibliofilskiego, kolekcjonerskiego i antykwarycznego w sieci, wyposaża studenta w umiejętności praktyczne dotyczące analizy i opracowania zasobów dziedzictwa kulturowego, stosowania metod i technik w badaniu tradycyjnych i cyfrowych zasobów bibliologicznych.
 2. Cyfrowe zasoby informacji – specjalność wprowadza w problematykę organizacji i zarządzania cyfrowymi zasobami informacji, wyposaża studenta w umiejętności praktyczne dotyczące m.in.: digitalizowania zbiorów i tworzenia bibliotek, repozytoriów i kolekcji cyfrowych, projektowania i prowadzenia baz danych, oceny skuteczności wyszukiwarek, stosowania metod, technik i wskaźników oceny rezultatów wyszukiwania, konstruowania strategii wyszukiwania informacji w Internecie, analizowania wiarygodności zasobów informacji i wiedzy.
 3. Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznej - specjalność wprowadza w problematykę organizacji zasobów informacyjnych w instytucjach publicznych, wyposaża studenta w umiejętności praktyczne dotyczące organizowania obiegu zasobów informacyjnych, wykorzystywania narzędzi PR, pozyskiwania i zarządzania funduszami zewnętrznymi, wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT w działalności instytucji publicznej.

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem I semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zna metody i techniki stosowane w zarządzaniu zasobami informacyjnymi,
 • potrafi tworzyć źródła informacji, sprawnie wyszukiwać, selekcjonować i oceniać jakość informacji z różnych źródeł,
 • zna zasady zarządzania i strategie marketingowe wykorzystywane w praktyce działalności informacyjnej,
 • potrafi kategoryzować użytkowników informacji, rozpoznawać, analizować i monitorować ich potrzeby i zachowania informacyjne, wykorzystywać nowoczesne technologie i Internet w świadczeniu usług informacyjnych i prowadzeniu badań naukowych oraz analizie i opisie badań,
 • potrafi dokonywać samodzielnej analizy i opracowania zbiorów dziedzictwa kulturowego, umiejętnie stosuje specyficzne metody i techniki w badaniu tradycyjnych i cyfrowych zasobów informacyjnych,
 • potrafi organizować działalność placówek i agencji informacyjnych, stosować nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu informacją i pomiarach jakości informacji,

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach działających na rynku książki, prasy i innych mediów (wydawnictwa, e-wydawnictwa, księgarnie, e-księgarnie, antykwariaty tradycyjne i elektroniczne, drukarnie, redakcje portali internetowych, redakcje czasopism elektronicznych),
 • różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zasobów i systemów informacyjnych (w szczególności we wszelkiego typu ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, bibliotekach i media tekach, bibliotekach cyfrowych, repozytoriach i pracowniach digitalizacyjnych oraz innych pokrewnych instytucjach)
 • instytucjach zajmujących się zdobywaniem i przetwarzaniem informacji gospodarczej, firmach infobrokerskich

Możliwości rozwoju

Student ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych przez uczestnictwo w działalności Kół Naukowych: Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii InfoHunters, Studenckie Koło Informacji Naukowej Palimpsest. Praktyczne umiejętności SA rozwijane poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach praktyk zawodowych we współpracy z firmami infobrokerskimi, ośrodkami informacji oraz portalami internetowymi. Studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych w Instytucie: np. Digitalizacja książek dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Książki Obrazkowej w Lublinie, Digitalizacja i ewidencjonowanie zasobów informacyjnych towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Kolekcja cyfrowa książek edukacyjnych z przełomu XVIII/XIX wieku.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/humanistyczny,45.htm.

Więcej informacji: www.humanistyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS