Historia

Kierunek
Historia
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. Podstawową formą postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie historii jest dla absolwentów:


1) studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie historii - rozmowa kwalifikacyjna z zakresu historii Polski i historii powszechnej, dotycząca wybranej przez kandydata epoki, problematyki związanej z napisaną pracą magisterską, planami badawczymi, które kandydat może realizować na studiach doktoranckich oraz dodatkowych zainteresowań kandydata;
2) innych kierunków studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - ustny egzamin z historii Polski i historii powszechnej (X-XX w.) oraz rozmowa o zainteresowaniach badawczych kandydata w zakresie historii i innych związanych m. in. z planami badawczymi, które kandydat może realizować na studiach doktoranckich.


2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie historii mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Do beneficjentów programu Diamentowy Grant stosuje się odpowiednio ust. 1.


3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:


1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej (dla absolwentów kierunku historia) lub egzaminu ustnego (dla absolwentów innych kierunków studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) – do 5 punktów;
2) osiągnięcia badawcze z okresu studiów (np. publikacje, udział w konferencjach) i zaprezentowany, również w formie pisemnej - projekt badań naukowych - do 10 punktów;
3) ostateczny wynik studiów wpisany do dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, przeliczony następująco: 5,0 – 5 pkt., 4,5 – 4 pkt., 4,0 – 3 pkt., 3,5 – 2 pkt., 3,0 – 1 pkt;
4) beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów. Przy ocenie beneficjentów programu Diamentowy Grant nie uwzględnia się pkt. 3.

4. Kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Wynik pozytywny z postępowania kwalifikacyjnego stanowi uzyskanie co najmniej 50 %, czyli 10 punktów.


5. Przeliczenie zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest następujące:

Punkty

Ocena

0 - 9

2,0

10 – 11

3,0

12 – 13

3,5

14 – 15

4,0

16 – 17

4,5

18 – 20

5,0

 

6. Na studia doktoranckie przyjmowani są jedynie ci kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do ustalonego limitu miejsc.


7. Problematyka badawcza na studiach doktoranckich w zakresie historii obejmuje:


1) historię starożytną
2) historię Polski średniowieczną,
3) historię powszechną średniowieczną,
4) historię nowożytną Polski (XVI-XVIII w.),
5) historię nowożytną powszechną (XVI-XVIII w.),
6) historię Polski XIX w.,
7) historię powszechną XIX w.,
8) historię najnowszą Polski,
9) historię powszechną najnowszą,
10) metodologię historii.


8. Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów wyniesie 5 osób.

9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 10 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie:

  1. Internetowa rejestracja kandydatów od 16 lipca do 24 sierpnia 2018r.
  2. Przyjmowanie dokumentów od 20 do 24 sierpnia 2018r. w sekretariacie Instytutu Historii w godz. 9:00-12:00 (p. 309 Nowa Humanistyka)
  3. 29 sierpnia 2018r., od godziny 9:00 rozmowa kwalifikacyjna / egzamin wstępny, s. 318 - Nowa Humanistyka
  4. 3 września 2018r. ogłoszenie na tablicy informacyjnej Instytutu Historii listy osób przyjętych na studia doktoranckie
Opis

W Instytucie Historii doktoranci, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, czynnie uczestniczą w pracach badawczych i nabywają praktykę w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich.

Doktoranci realizując program studiów mogą uczestniczyć w innych formach aktywności naukowej przez udział np. w pracy kół naukowych, w publikacji rezultatów badań, w konferencjach. Studia doktoranckie prowadzą do napisania rozprawy doktorskiej, jej obronienia i otrzymania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.

Program oraz szczegółowe informacje na temat studiów znajdują się na stronie: http://www.umcs.pl/pl/studia-doktoranckie-w-zakresie-historii,3990.htm.