Historia

Kierunek
Historia
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwa, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, matematyka

 

Opis

Trwające 3 lata (6 semestrów) studia licencjackie, kończą się uzyskaniem stopnia licencjata i pozwalają na kontynuację nauki na studiach magisterskich. W trakcie ich trwania student przechodzi kurs historii Polski i dziejów powszechnych od starożytności do współczesności. Poza zagadnieniami czysto historycznymi w programie studiów pojawiają się także zajęcia z zakresu multimediów w pracy historyka, podstaw projektowania gier historycznych czy wiedza o muzeach i muzealnictwie. Student zapoznaje się z podstawami warsztatu badawczego historyka, w zależności od wybranej specjalności uzyskuje prawa wykonywania zawodu

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 1. nauczycielska, historia z wiedzą o społeczeństwie, specjalność przygotowuje do pracy w szkole podstawowej i placówkach kulturalno-oświatowych
 2. zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej, specjalność zapewnia zdobycie kwalifikacji, które umożliwią zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej, samorządowej i instytucjach kultury oraz kultury medialnej.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I-go semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii.
 • ma wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu danej specjalności, które pozwolą mu znaleźć się na rynku pracy, a tym samym umożliwią jej podjęcie.
 • ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i na studia podyplomowe

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • szkołach podstawowych
 • placówkach kulturalnych
 • wydawnictwach, redakcjach
 • firmach produkujących gry historyczne
 • w instytucjach zajmujących się nowoczesnym przekazywaniem i popularyzowaniem wiedzy historycznej

Możliwości rozwoju

Studia na kierunku historia oferują studentom możliwość udziału w pracach kilku studenckich kół naukowych podejmujących wiele oryginalnych działań w zakresie badań nad przeszłością, ale i popularyzacji wiedzy w tym zakresie. Chodzi tu np. o koła zajmujące się rekonstrukcją historyczną (np. Koło Amatorów Antyku, Koło Naukowe Rekonstrukcji Historycznej), ale też te publikujące naukowe osiągnięcia studentów (czasopismo „Koło Historii” wydawane przez Kole Naukowym Historyków Studentów). Studia zapewniają też odbywanie ciekawych i pożytecznych praktyk.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-humanistyczny-umcs-w-lublinie,45.htm oraz https://usosweb.umcs.pl

Więcej informacji na stronie wydziału: www.humanistyczny.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS