Hispanistyka

Kierunek
Hispanistyka
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Opis

Na kierunku „Hispanistyka” II stopnia student może wybrać jedną z dwóch specjalności: tłumaczeniową lub nauczycielską. Tak jedna, jak i druga specjalność kształcą przyszłych pracowników dla sektorów, w których jest duże zapotrzebowanie na specjalistów oraz bogata oferta pracy. Język hiszpański zajmuje coraz ważniejsze miejsce w szkolnictwie, zarówno średnim, jak i podstawowym. Jednocześnie liczne przedsiębiorstwa hiszpańskie czy też hispanoamerykańskie sytuując się na rynku polskim potrzebują dobrze wykształconych filologów z przygotowaniem  w zakresie języków specjalistycznych i ze znajomością specyfiki danego sektora.

Oferowany program studiów jest atrakcyjny ze względu na jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Student rozwija swoje kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów licencjackich I stopnia i swobodnie posługuje się językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Proponowane w programie zajęcia kształcą kompetencje studenta jako przyszłego tłumacza różnego rodzaju tekstów specjalistycznych, w ramach specjalności tłumaczeniowej. Specjalność nauczycielska, z kolei, pozwala studentowi uzyskać kompetencje oraz uprawnienia niezbędne do nauczania języka hiszpańskiego na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Jest to bardzo atrakcyjna oferta, biorąc pod uwagę fakt, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy na nauczycieli języka hiszpańskiego ze względu na stale rosnące zainteresowanie młodych ludzi nauką tego języka wynikające z jego znaczenia w dzisiejszym świecie.

Katedra Hispanistyki, w ramach której realizowane są studia hispanistyczne, prowadzi bardzo ożywioną współpracę z uniwersytetami hiszpańskimi. Obejmuje ona zarówno kontakty naukowe, jak i wymianę wykładowców oraz liczne wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus plus. W związku z tym studenci mogą odbywać część swoich studiów w ośrodkach zagranicznych.

Absolwent kierunku Hispanistyka o specjalności tłumaczeniowej potrafi sprawnie posługiwać się językami specjalistycznymi,  zarówno w mowie jak i w piśmie. Potrafi prowadzić korespondencję i kontaktować się z zagranicznymi partnerami przedsiębiorstwa. Posiada teoretyczną wiedzę traduktologiczną oraz praktyczne umiejętności translatorskie. Nabyta wiedza oraz znajomość języka predysponują absolwenta do podjęcia pracy w: urzędach i przedsiębiorstwach związanych z krajami hiszpańskojęzycznymi, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury hiszpańskiej. Zdobyty stopień zawodowy magistra  uprawnia absolwenta do podjęcia dalszej nauki w Szkole Doktorskiej.

Absolwent kierunku Hispanistyka o specjalności nauczycielskiej potrafi sprawnie posługiwać się językiem hiszpańskim, zarówno w mowie jak i w piśmie, również w zakresie języków specjalistycznych. Jest merytorycznie i praktycznie bardzo dobrze przygotowany do pracy jako nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej i średniej, w tym również w szkole branżowej. Zdobyty stopień zawodowy magistra  uprawnia absolwenta do podjęcia dalszej nauki w Szkole Doktorskiej.