Hispanistyka

Kierunek
Hispanistyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

  • dowolny język obcy nowożytny;
  • język polski
Opis

Student kierunku Hispanistyka I stopnia może wybrać jedną z dwóch specjalności: „język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej” lub „nauczycielską”. Absolwenci studiów hispanistycznych są bardzo poszukiwani na rynku pracy lokalnym, regionalnym i krajowym w związku ze stale rosnącą popularnością języka hiszpańskiego w szkolnictwie podstawowym i średnim.  Istnieje też duże zapotrzebowanie na tłumaczy w różnych sektorach przemysłu ze względu na szerokie kontakty handlowe z krajami hispanojęzycznymi, oraz w sektorze usługowym, szczególnie turystycznym, bowiem Hiszpania jest jednym z krajów najchętniej odwiedzanych przez Polaków, nie tylko w sezonie wakacyjnym. Kierunek Hispanistyka jest atrakcyjny dla studenta ze względu na wagę światową języka hiszpańskiego, który w chwili obecnej jest drugim językiem na świecie pod względem liczby mówiących nim ludzi (572 mln) i językiem oficjalnym w 20 krajach. Znajomość tego języka stwarza interesujące możliwości zawodowe w kraju i poza jego granicami. Absolwent Hispanistyki jest merytorycznie i językowo przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy w sytuacjach komunikacji z obcokrajowcami. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku hiszpańskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny handlu i marketingu, finansów, prawa, polityki, mediów, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych. Charakteryzuje go znajomość sektora usług turystycznych i posiada odpowiednie umiejętności komunikacyjne, związane z organizacją, strukturą i geografią turystyki. Wiedza i umiejętności praktyczne absolwenta mogą zostać wykorzystane zawodowo w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w instytucjach świadczących usługi turystyczne, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych a także w mediach i instytucjach związanych z kulturą.

Katedra Hispanistyki, w ramach której realizowane są studia hispanistyczne, prowadzi bardzo ożywioną współpracę z uniwersytetami hiszpańskimi. Obejmuje ona zarówno kontakty naukowe, jak i wymianę wykładowców oraz liczne wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach programu Erasmus plus. W związku z tym studenci mogą odbywać część swoich studiów w ośrodkach zagranicznych. Program Erasmus plus umożliwia również odbycie praktyk studenckich w Hiszpanii, z czego studenci Hispanistyki bardzo chętnie korzystają.

Absolwent kierunku Hispanistyka I stopnia, o specjalności „język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej”, swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz wykazuje się podstawową znajomością języka portugalskiego i angielskiego. Ma podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, literaturoznawstwa, przekładu oraz cywilizacji i kultury Hiszpanii i pozaeuropejskich krajów hiszpańskojęzycznych. Dysponuje praktycznymi umiejętnościami translatorskimi zarówno w zakresie języka ogólnego jak i specjalistycznego (tłumaczenie tekstów literackich, ekonomicznych, prawniczej, sądowych i uwierzytelniających, technicznych i naukowych). Jest przygotowany do pracy w biurach tłumaczeń, urzędach, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce oraz szeroko pojętym sektorze usług, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość języka hiszpańskiego i kultury państw hiszpańskojęzycznych oraz umiejętności translatorskie. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Hispanistyka I stopnia, o specjalności nauczycielskiej, swobodnie włada językiem hiszpańskim w mowie i piśmie na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz wykazuje się podstawową znajomością języka portugalskiego i angielskiego. Ma podstawową wiedzę oraz umiejętności badawcze w zakresie teorii języka, literaturoznawstwa, przekładu oraz cywilizacji i kultury Hiszpanii i pozaeuropejskich krajów hiszpańskojęzycznych. Jest merytorycznie i praktycznie bardzo dobrze przygotowany do pracy jako nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej i średniej, pod warunkiem uzupełnienia swojej wiedzy w tym zakresie na studiach II stopnia. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.