Gospodarka przestrzenna (3,5 letnie inżynierskie)

Kierunek
Gospodarka przestrzenna (3,5 letnie inżynierskie)
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Przedmioty maturalne
geografia
historia
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

 • Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być geografia albo matematyka).
Opis

 

 

Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym celem jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i w dostosowaniu do określonych warunków środowiska przyrodniczego. Studenci poznają wiedzę o organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Uczą się zasad konstruowania planów, studiów, programów i strategii rozwoju przestrzennego w dostosowaniu do warunków środowiskowych. Poznają konflikty towarzyszące planowaniu przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Uczą się metod gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej oraz poznają przepisy prawa w zakresie gospodarki przestrzennej.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej
 • Przestrzenny wymiar gospodarki
 • Geodezja, topografia i kartografia
 • Grafika projektowa
 • Marketing i negocjacje
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
 • Waloryzacja i ocena środowiska
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i wiejskich
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Strategie i programy rozwoju
 • Projektowanie krajobrazu

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Planowanie przestrzenne. Specjalność daje przygotowanie do wykonywania projektów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z określonymi celami, warunkami środowiskowymi oraz regulacjami prawnymi.
 • Zarządzanie przestrzenią. Specjalność ukierunkowana jest na problematykę kształtowania i przekształcania obszarów zdegradowanych, niefunkcjonalnych, wymagających przystosowania do nowych warunków społeczno-ekonomicznych.

Podział na specjalności jest dokonywany w czasie IV semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz służących jej wdrażaniu instrumentów ekonomicznych, społecznych oraz technicznych;
 • Zna metody gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej;
 • Definiuje problemy planistyczne oraz sposoby ich interdyscyplinarnego rozwiązywania;
 • Konstruuje plany, studia, programy zagospodarowania przestrzennego dla różnych poziomów planowania przestrzennego;
 • Posługuje się przepisami prawa w zakresie gospodarki przestrzennej;
 • Zna warsztat metodyczny planisty i urbanisty;
 • Jest przygotowany do negocjacji i dyskusji z administracją rządową i samorządową oraz społeczeństwem nad przyjętymi rozwiązaniami w opracowanych projektach dokumentów.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • jednostkach lokalnego samorządu terytorialnego
 • jednostkach regionalnego samorządu terytorialnego i ich strukturach branżowych związanych z gospodarką przestrzenną
 • w biurach projektowych (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i transportowej)
 • innych jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujących się zarządzaniem, kształtowaniem warunków i kontrolą rozwoju.

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Planistów
 • Samorządzie Studentów
 • Praktykach zagranicznych w wielu państwach Europy
 • Programach Erasmus+ oraz MOST
 • Przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział
 • Różnych formach współpracy Wydziału z jednostkami administracji publicznej

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-umcs-w-lublinie,47.htm


Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.geografia.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS