Gospodarka przestrzenna

Kierunek
Gospodarka przestrzenna
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Dla absolwentów studiów inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia kierunków z gospodarki przestrzennej oraz z zakresu architektury i urbanistyki na studia 1,5-roczne od semestru letniego postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu).

W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81-537-68-20.

Opis

Celem studiów jest rozszerzenie i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu planowania i projektowania przestrzeni zdobytych podczas studiów I stopnia. Studia w szczególności ukierunkowane są na rozszerzanie warsztatu planistycznego, zwłaszcza o instrumentarium wypracowane na polu naukowym. Realizowana koncepcja kształcenia zakłada europejską perspektywę rozwojową, która będzie wdrażana poprzez ujmowanie w poszczególnych modułach treści związanych z przestrzenią Unii Europejskiej oraz europejskimi systemami i narzędziami jej planowania.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Samorząd i gospodarka w jednostce terytorialnej
 • GIS i podstawy geodezji
 • Ekonomia przestrzenna
 • Geomonitoring i środowisko przyrodnicze
 • Przestrzeń społeczno-ekonomiczna Europy i samorząd terytorialny w UE
 • Zaawansowane techniki informatyczne w rozwoju regionalnym
 • Projektowanie terenów miejskich i wiejskich
 • Ochrona zabytków i wartości kulturowych

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Urbanistyka i polityka przestrzenna. Specjalność ukierunkowana jest na poznawanie instrumentów gospodarowania przestrzenią, a w szczególności na kreowanie i przekształcanie środowiska miejskiego
 2. Gospodarka regionalna. Specjalność przygotowuje studentów do projektowania rozwoju regionalnego w aspekcie przestrzennym.

Podział na specjalności będzie dokonywany na początku I semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma wiedzę na temat prawnych i administracyjnych instrumentów planowania oraz zarządzania przestrzenią
 • Rozumie społeczne, ekonomiczne, prawne i techniczne uwarunkowania polityki przestrzennej
 • Zna europejskie systemy i narzędzia planowania i wspomagania rozwoju regionalnego
 • Prognozuje i modeluje procesy przestrzenne
 • Przygotowuje ekspertyzy i opinie z zakresu gospodarki przestrzennej
 • Stosuje technologie i systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu przestrzenią

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • jednostkach administracji samorządowej,
 • jednostkach administracji rządowej,
 • innych instytucjach publicznych związanych z gospodarką przestrzenną,
 • instytucjach i organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju,
 • pracowniach planistycznych i projektowych.

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Planistów
 • Samorządzie Studentów
 • Praktykach zagranicznych w wielu państwach Europy
 • Programach Erasmus+ oraz MOST
 • Przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział
 • Różnych formach współpracy Wydziału z jednostkami administracji publicznej

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/wydzial-nauk-o-ziemi-i-gospodarki-przestrzennej-umcs-w-lublinie,47.htm

Więcej informacji: www.geografia.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS