Germanistyka

Kierunek
Germanistyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
język polski
język obcy nowożytny
język niemiecki
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie:

 • język polski - waga 0,5
 • jeden język obcy
Opis

Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, jest kierunkiem studiów językowych o profilu praktycznym oraz obejmuje studia w zakresie dwóch specjalności, nauczycielskiej i nienauczycielskiej: specjalistyczny język niemiecki. Program studiów specjalności nauczycielskiej jest opracowany zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela.  Germanistyka ze specjalnością nienauczycielską jest kierunkiem przygotowanym w ścisłej współpracy z lubelskimi pracodawcami i ukierunkowanym na kształcenie osób ze znakomitą znajomością języka niemieckiego, w tym języka branżowego, przygotowanych do pracy w instytucjach zajmujących się obsługą biznesową firm niemieckojęzycznych i zarządzaniem relacjami z klientami.

Atrakcyjność Germanistyki wynika z faktu zapewnieniu zatrudnienia wszystkim absolwentom tego kierunku przez firmy działające na lubelskim rynku pracy i obsługujące przedsiębiorstwa w krajach niemieckojęzycznych.

Innowacyjność programu studiów germanistycznych polega na interdyscyplinarnym i interkulturowym charakterze kierunku, gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są pod względem treści, form i funkcji w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co jest ukierunkowane na wykształcenie kulturowych wzorców zachowań i stanowi podstawę komunikacji interkulturowej.

Konkurencyjność Germanistyki związana jest m.in. z wprowadzeniem do planu studiów form i metod dydaktycznych, pozwalających na łączenie zagadnień teoretycznych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, ukierunkowanych na wykształcenie kompetencji twardych, nierozerwalnie związanych z kształceniem językowym, oraz wykształceniu kompetencji miękkich, takich jak:  logiczne myślenie, duża kreatywność i innowacyjność, komunikatywność i umiejętność pracy w grupie, łatwość w realizowaniu zadań i skupienie na celu,  zdolności perswazyjne, oraz z wprowadzeniem innowacyjnego programu praktyk wraz z systemem ewaluacji, ściśle powiązanym z całością kształcenia we współpracy z pracodawcami.

W programie studiów znajdują się m.in. bloki modułów obowiązkowych, bloki modułów wybieralnych i specjalnościowych.

Blok modułów obowiązkowych obejmuje: moduły zajęć z dyscypliny: literaturoznawstwo językoznawstwo, kulturoznawstwo i realioznawstwo, oraz blok modułów praktycznej nauki języka niemieckiego, jak również zajęcia z obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych,  technologię informacyjną i zajęcia z wychowania fizycznego.

Blok modułów wybieralnych obejmuje zajęcia z nauki drugiego języka nowożytnego oraz zajęcia projektowe i seminaryjne z wybranej przez studenta dyscypliny naukowej, spośród literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz językoznawstwa, przygotowujących do egzaminu dyplomowego.

Blok modułów specjalnościowych obejmuje przedmioty umożliwiające wyposażenia absolwenta kierunku Germanistyka w wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne niezbędne do pracy zawodowej.

Studia I stopnia na kierunku Germanistyka kończą się egzaminem dyplomowym (ustnym) z wybranej przez studenta dyscypliny: literaturoznawstwo, kulturoznawstwo lub językoznawstwo.

WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

1. Germanistyka I stopnia, studia stacjonarne, profil praktyczny:

1a. specjalność: specjalistyczny język niemiecki - program specjalności obejmuje zagadnienia dotyczące języka ekonomii i finansów, języka prawniczego, języka nauki i techniki oraz języka medycyny. Zajęcia z języków branżowych poprzedzone są wprowadzeniem do problematyki biznesu, gospodarki i języków specjalistycznych oraz są uzupełnione zajęciami tłumaczeniowymi. Wszystkie zajęcia mają charakter konwersatoryjny, łączący zagadnienia teoretyczne z praktycznymi. Program zajęć specjalnościowych jest uzupełniony językowymi warsztatami zawodowymi, pozwalającymi na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w konkretnych sytuacjach zawodowych. Zajęcia te prowadzone są również przy udziale specjalistów z zewnątrz oraz native speakerów. Program specjalności uzupełniony jest o program praktyk w wymiarze 720 godzin dydaktycznych  realizowanych łącznie lub z przerwami u jednego lub wielu pracodawców w Polsce lub krajach niemieckiego obszaru językowego (praktyka zaliczana w semestrze 3 i 5) oraz jako praktyka śródroczna translacyjna (zaliczana w semestrze 4 i 6).

1b. specjalność: nauczycielska – program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii i pedagogiki, przygotowujące do pracy nauczyciela na poszczególnych etapach edukacyjnych, oraz z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, jak również emisji głosu. Program specjalności uzupełniony jest o program praktyk pedagogicznych i metodyczno-przedmiotowych w wymiarze 150 godzin.

Ukończenie studiów I stopnia ze specjalnością nauczycielską nie daje uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (patrz: Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Możliwości zatrudnienia we wszystkich placówkach edukacyjnych i typach szkół oraz nabycie pełnych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymaga podjęcia studiów II stopnia na kierunku Germanistyka, specjalność nauczycielska, i uzyskanie tytułu zawodowego magistra.  

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Germanistyka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada kompetencje językowe na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem naukowym i specjalistycznym, w tym językiem ekonomii i finansów, prawniczym, językiem nauki i techniki ze szczególnym uwzględnieniem terminologii w branży IT oraz językiem medycyny jak również zna i posługuje się językiem potocznym. Posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę o języku, literaturze, kulturze państw niemieckiego obszaru językowego i komunikacji interkulturowej oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zna i potrafi wykorzystać w działaniach zawodowych różnorodne strategie i techniki komunikacyjne; zna i właściwie wykorzystuje wzorce zachowań kulturowych w komunikacji dotyczącej profesjonalnych działań zawodowych i życia codziennego mieszkańców krajów niemieckojęzycznych; zna i potrafi wykorzystać w praktyce słownictwo i ogólne zasady prowadzenia prezentacji, zebrań/posiedzeń, negocjacji, konwersacji w biurze i przez telefon, rozmów kwalifikacyjnych, formułowania listów intencyjnych, umów, tekstów reklamowych; zna i potrafi wykorzystać w pracy zawodowej słownictwo i zasady prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej; posiada umiejętności w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, korzystania z usług sieci informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji, wykorzystywanych w pracy zawodowej; potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań zawodowych; posiada umiejętność współpracy z innymi podmiotami działalności zawodowej; potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych oraz ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego wykorzystania na rynku pracy.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Germanistyka I stopień będzie mógł podejmować pracę m.in. w

 • w firmie Concentix Lublin (dawniej Convergys), pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego
 • w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO ((ang. Business Process Outsourcing), specjalizujących się zarządzaniem relacjami z klientami
 • w przedsiębiorstwach krajowych obsługujących klientów niemieckojęzycznych, np. firmie ABC Work, GENPACT
 • w instytucjach administracji publicznej oraz instytucjach kulturalnych, zajmujących się współpracą z krajami niemieckojęzycznymi
 • w zakładach szkoleniowych, wymagających znajomości języka obcego.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Student kierunku Germanistyka ma możliwość:

 • uczestniczenia w pracach i projektach Koła Naukowego Germanistów, w tym grupy teatralnej i grupy warsztatowej
 • wyjazdów w ramach programu ERASMUS
 • wyjazdów w ramach programów MOST
 • pobytów stypendialnych w ramach wymiany studenckiej DAAD
 • kursów językowych organizowanych przez DAAD, Instytut Goethego oraz Institut für Deutsche Sprache
 • wyjazdów stypendialnych fundowanych przez niemieckie, austriackie i szwajcarskie uniwersytety
 • odbywania staży zawodowych w przedsiębiorstwach, które podpisały umowę o współpracy z UMCS
 • korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, edukacyjnego oraz coachingu, prowadzonego przez Biuro Karier UMCS

Absolwent kierunku Germanistyka ma możliwość:

 • kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym samym kierunku, wybierając jedną z oferowanych specjalności: nauczycielską lub specjalistyczny język niemiecki
 • podjęcia studiów podyplomowych.

DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Humanistycznym

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.humanistyczny.umcs.pl

Limit miejsc

70

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS