Geoinformatyka

Kierunek
Geoinformatyka
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

 • dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geoinformatyki na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);
 • dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen (w przypadku identycznych średnich ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów wyższych, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu) z:
 1. oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz
 2. oceny z pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia z geoinformatyki; test składa się z 30 pytań i trwa 1 godzinę; za każdą poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt; ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:
Liczba punktów 15 i poniżej  16-18 19-21 22-24 25-27 28-30
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt.

Opis

Studia kształtują umiejętności sprawnego posługiwania się Systemami Informacji Geograficznej oraz powiązanymi z nimi systemami bazodanowymi i informatycznymi, dzięki którym możliwe jest pozyskiwanie, przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej. Główny nacisk położony jest na aplikacyjność narzędzi geoinformatycznych przydatnych w badaniach środowiska geograficznego.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Zaawansowane analizy przestrzenne
 • Nowoczesne technologie pomiarowe w badaniach środowiska
 • Badania środowiska z wykorzystaniem ALS i TLS
 • Cyfrowe przetwarzanie zdjęć satelitarnych
 • Projektowanie i wykorzystanie baz danych przestrzennych
 • Programowanie w środowisku QGIS
 • Narzędzia i metody integracji systemów GIS
 • Aplikacje mobilne
 • Analizy przestrzenne i czasowe danych środowiskowych
 • GIS w analizach środowiskowych
 • Open source GIS
 • Drony
 • Testowanie oprogramowania
 • Pakiety statystyczne
 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Podstawy modelowania środowiska

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

W ramach studiów nie ma wyodrębnionych specjalności. Student realizuje blok zajęć obligatoryjnych, a następnie poprzez wybór przedmiotów z zestawu zajęć fakultatywnych samodzielnie projektuje swoją ścieżkę kształcenia.

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma wiedzę w zakresie metod statystycznych i geostatystycznych służących do analizy procesów zachodzących w środowisku geograficznym
 • Ma wiedzę z zakresu tworzenia i wykorzystania baz danych przestrzennych, w tym georeferencyjnych, w badaniach naukowych i pracach wdrożeniowych
 • Zna funkcjonalność różnych aplikacji GIS (komercyjnych i open source), ich zalety, wady i ograniczenia istotne w realizacji zadań badawczych i aplikacyjnych
 • Stosuje specjalistyczne, geoinformatyczne metody do analizy i charakterystyki zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni, zwłaszcza w środowisku geograficznym
 • Pozyskuje, przetwarza, interpretuje i wizualizuje dane przestrzenne dotyczące badanych zagadnień, wykorzystując nowoczesne techniki pomiarowe oraz narzędzia GIS, formułuje na ich podstawie wnioski.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • organach państwowych związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej,
 • instytucjach państwowych odpowiedzialnych za gromadzenie i udostępnianie krajowych rejestrów informacji przestrzennej
 • organach administracji rządowej i samorządowej, a w szczególności w wydziałach realizujących zadania w oparciu o systemy geoinformatyczne i dane przestrzenne,
 • wojsku, policji, straży pożarnej i innych służbach mundurowych
 • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • jednostkach sektora prywatnego (w kraju i za granicą) zajmujących się rozwojem i dystrybucją programów komputerowych z dziedziny GIS i dziedzin pokrewnych,
 • podmiotach gospodarczych (w kraju i za granicą) świadczących wyspecjalizowane usługi bazujące na zaawansowanych rozwiązaniach geoinformatycznych,
 • podmiotach gospodarczych (w kraju i za granicą), których funkcjonowanie opiera się na systemach geoinformatycznych,

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Kole Naukowym Geoinformatyków GeoIT
 • Samorządzie Studentów
 • Praktykach zagranicznych w wielu państwach Europy
 • Programach Erasmus+ oraz MOST
 • Przedsięwzięciach badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich organizowanych każdego roku przez Wydział
 • Różnych formach współpracy Wydziału z jednostkami administracji publicznej
 • Dodatkowych zajęciach organizowanych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi