Geografia

Kierunek
Geografia
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek
 
1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie geografii mogą ubiegać się absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów z wynikiem co najmniej dobrym.
2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie geografii mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich.
3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

1) rozmowę kwalifikacyjną w zakresie geografii (wiedza ogólna i tematyka proponowanej rozprawy doktorskiej) punktowaną od 0 do 10 pkt;
2) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią  z obydwu stopni);

Średnia    Punkty
5,00 - 4,91     5,0
4,90 - 4,71     4,5
4,70 - 4,51     4,0
4,50 - 4,26     3,5
4,25 - 4,01     3,0
4,00 - 3,76     2,5
3,75 - 3,51     2,0
3,50 - 3,26     1,5
3,25 - 3,01     1,0
3,00 - 2,00     0

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów.
3) Sprawdzian znajomości języka angielskiego obejmujący rozmowę w języku angielskim na tematy ogólne, punktowaną od 0 do 5 pkt.
4) Publikacje z list „A” i „B” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za publikacje wynosi 2. Dotyczy to sytuacji, gdy kandydat jest autorem/współautorem publikacji z listy „A” lub czterech publikacji z listy „B”. Gdy kandydat jest autorem/współautorem 1- 3 publikacji z listy „B” otrzymuje 1 punkt. Artykuł powinien być opublikowany lub przynajmniej posiadać numer DOI.

4. Celem postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie oceny wiedzy i stopnia przygotowania do podjęcia studiów doktoranckich oraz predyspozycji kandydata do pracy naukowej. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do limitu miejsc i uzyskają co najmniej 4 punkty za rozmowę kwalifikacyjną z geografii oraz uzyskają ocenę co najmniej 3,0 według następującej skali:

Łączna liczba punktów    Ocena
22 - 16       5,0
15,9 - 13      4,5
12,9 - 10      4,0
9,9 - 7       3,5
6,9 - 4       3,0
3,9 - 0     2,0

 

Limit przyjęć: 9 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

  1. Internetowa rejestracja kandydatów do 3 września 2018 r. do godziny 14:30;
  2. Składanie dokumentów - do 3 września 2018 r. (w godz. 9:00-14:30) w pokoju nr 10D, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Al. Kraśnicka 2cd.;
  3. Rozmowa kwalifikacyjna - 4 września 2018 r., od godz. 11:00
  4. Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego - 4 września 2018 r.
Opis

Studia doktoranckie na kierunku geografia trwają 4 lata. Realizowane są według Planu Studiów uchwalonego przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i zatwierdzonego przez Prorektora UMCS. Program obejmuje m.in. rozwijanie na wysokim poziomie umiejętności wykorzystania narzędzi GIS. Przykładem jest prezentacja przygotowana na Konwersatorium „Globalne zmiany środowiska” przez doktorantkę mgr inż. Paulinę Owczarek http://arcg.is/j5G49 .

W czasie pierwszego miesiąca studiów zgłaszane są Radzie Wydziału propozycje opiekunów naukowych dla poszczególnych doktorantów. Propozycje te powstają po indywidualnych rozmowach doktorantów z pracownikami Wydziału posiadającymi stopień naukowy doktora habilitowanego.

Tematy rozpraw doktorskich są precyzowane w czasie dialogu miedzy doktorantem i opiekunem. Na II albo III roku studiów następuje otwarcie przewodu doktorskiego. Wtedy też temat jest zatwierdzany przez Radę Wydziału. Tematyka badawcza dotyczy zagadnień obejmujących:

- geografię fizyczną (m.in. geomorfologię, klimatologię, hydrologię)

- geografię społeczno-ekonomiczną

- kartografię

- geografię turyzmu

- gospodarowanie zasobami środowiska.

Przykłady tematów obronionych rozpraw uczestników studiów doktoranckich podane są w zestawieniu.

Przynajmniej połowa doktorantów otrzymuje stypendium doktoranckie. Istnieje możliwość starania się o następujące stypendia: doktoranckie, projakościowe, rektora, rektorskie i socjalne. W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium doktoranckiego finansowanego przez Rektora to 1700 zł miesięcznie, stypendium doktoranckiego finansowanego przez Dziekana to 1470 zł, projakościowego 900 zł, rektora od 600 do 1000 zł miesięcznie. Najlepsi studenci mogą otrzymywać kilka stypendiów, których łączna kwota może przekraczać 3500 zł.

Każdy z doktorantów może starać się o dofinasowanie prowadzonych przez siebie badań naukowych z funduszy dotacji celowej MNiSW otrzymywanych przez Wydział. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą też uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych na Wydziale, a finansowanych z innych źródeł.

 

Informacji dotyczący studiów doktoranckich oraz rekrutacji na kierunek geografia udzielają:

- informacje dotyczące strony formalnej: Kierownik Dziekanatu Wydziału mgr Katarzyna Jaksim, tel. (81)5376862 email: katarzyna.jaksim@umcs.pl

- informacje merytoryczne: Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. Marek Nowosad, prof. nadzw. UMCS, tel (81)5376813, e-mail: marek.nowosad@umcs.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. nadzw. UMCS, tel. (81)5376842, e-mail: i.pidek@umcs.pl