Geografia

Kierunek
Geografia
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek
 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie geografii mogą ubiegać się absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, legitymujący się dyplomem ukończenia studiów z wynikiem co najmniej dobrym.

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie geografii mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich.

3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia:

  1. rozmowę kwalifikacyjną w zakresie geografii (wiedza ogólna i tematyka proponowanej rozprawy doktorskiej) punktowaną od 0 do 10 pkt;
  2. średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią  z obydwu stopni);
Średnia  Punkty
5,00 - 4,91 5,0
4,90 - 4,71   4,5
4,70 - 4,51 4,0 
4,50 - 4,26 3,5 
4,25 - 4,01 3,0 
4,00 - 3,76    2,5
3,75 - 3,51 2,0
3,50 - 3,26 1,5
3,25 - 3,01 1,0
3,00 - 2,00   0


Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów.

3) Sprawdzian znajomości języka angielskiego obejmujący rozmowę w języku angielskim na tematy ogólne, punktowaną od 0 do 5 pkt.

4) Publikacje z list „A” i „B” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Maksymalna liczba punktów uzyskanych za publikacje wynosi 2. Dotyczy to sytuacji, gdy kandydat jest autorem/współautorem publikacji z listy „A” lub czterech publikacji z listy „B”. Gdy kandydat jest autorem/współautorem 1- 3 publikacji z listy „B” otrzymuje 1 punkt. Artykuł powinien być opublikowany lub przynajmniej posiadać numer DOI.

4. Celem postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie oceny wiedzy i stopnia przygotowania do podjęcia studiów doktoranckich oraz predyspozycji kandydata do pracy naukowej. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do limitu miejsc i uzyskają co najmniej 4 punkty za rozmowę kwalifikacyjną z geografii oraz uzyskają ocenę co najmniej 3,0 według następującej skali: 
 

   

Łączna liczba punktów  Ocena 
22 - 16   5,0 
15,9 - 13 4,5 
12,9 - 10 4,0
9,9 - 7 3,5
6,9 - 4  3,0
3,9 - 0 2,0
Opis

Planu Studiów uchwalonego przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i zatwierdzonego przez Prorektora UMCS. Program obejmuje m.in. rozwijanie na wysokim poziomie umiejętności wykorzystania narzędzi GIS. Przykładem jest prezentacja przygotowana na Konwersatorium „Globalne zmiany środowiska” przez doktorantkę mgr inż. Paulinę Owczarek http://arcg.is/j5G49 .

W czasie pierwszego miesiąca studiów zgłaszane są Radzie Wydziału propozycje opiekunów naukowych dla poszczególnych doktorantów. Propozycje te powstają po indywidualnych rozmowach doktorantów z pracownikami Wydziału posiadającymi stopień naukowy doktora habilitowanego.

Tematy rozpraw doktorskich są precyzowane w czasie dialogu miedzy doktorantem i opiekunem. Na II albo III roku studiów następuje otwarcie przewodu doktorskiego. Wtedy też temat jest zatwierdzany przez Radę Wydziału. Tematyka badawcza dotyczy zagadnień obejmujących:

- geografię fizyczną (m.in. geomorfologię, klimatologię, hydrologię)

- geografię społeczno-ekonomiczną

- kartografię

- geografię turyzmu

- gospodarowanie zasobami środowiska.

Przykłady tematów obronionych rozpraw uczestników studiów doktoranckich podane są w zestawieniu.

Przynajmniej połowa doktorantów otrzymuje stypendium doktoranckie. Istnieje możliwość starania się o następujące stypendia: doktoranckie, projakościowe, rektora, rektorskie i socjalne. W roku akademickim 2017/2018 wysokość stypendium doktoranckiego finansowanego przez Rektora to 1700 zł miesięcznie, stypendium doktoranckiego finansowanego przez Dziekana to 1470 zł, projakościowego 900 zł, rektora od 600 do 1000 zł miesięcznie. Najlepsi studenci mogą otrzymywać kilka stypendiów, których łączna kwota może przekraczać 3500 zł.

Każdy z doktorantów może starać się o dofinasowanie prowadzonych przez siebie badań naukowych z funduszy dotacji celowej MNiSW otrzymywanych przez Wydział. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą też uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych na Wydziale, a finansowanych z innych źródeł.

Informacji dotyczący studiów doktoranckich oraz rekrutacji na kierunek geografia udzielają:

- informacje dotyczące strony formalnej: Kierownik Dziekanatu Wydziału mgr Katarzyna Jaksim, tel. (81)5376862 email: katarzyna.jaksim@umcs.pl

- informacje merytoryczne: Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. Marek Nowosad, prof. nadzw. UMCS, tel (81)5376813, e-mail: marek.nowosad@umcs.pl

- Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. nadzw. UMCS, tel. (81)5376842, e-mail: i.pidek@umcs.pl

 

Kandydat na studia doktoranckie posiadający kwalifikacje drugiego stopnia składa:

  1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu IRK;
  2. zwięzły opis zawierający informacje o ukończonych studiach wyższych kończących się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, o temacie i rezultatach pracy dyplomowej, o zainteresowaniach naukowych w zakresie wybranej dyscypliny i specjalności naukowej;
  3. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu);
  4. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku gdy zasady rekrutacji określone w załączniku nr 1 odnoszą się do średniej ocen uzyskanej na tym etapie kształcenia;
  5. poświadczoną przez UMCS kopię dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu;
  6. aktualną fotografią, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce;
  7. inne dokumenty wskazane w załączniku nr 1, w szczególności np.: opis proponowanego projektu badawczego.

Kandydat na studia doktoranckie będący beneficjentem programu Diamentowy Grant, a nieposiadający kwalifikacji drugiego stopnia, składa zaświadczenie o uczestnictwie w programie Diamentowy Grant wraz z opisem prowadzonych badań, kopię dyplomu poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem (w przypadku absolwentów studiów I stopnia) lub zaświadczenie o ukończeniu III roku studiów (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich) oraz dokumenty wymienione powyżej w punktach: 1, 6-7.

Do wymienionych dokumentów kandydat może dołączyć wykaz własnych publikacji i opinię nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, w ramach której przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne o predyspozycjach do pracy naukowej.