Geografia

Kierunek
Geografia
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek


Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą:

dwa przedmioty spośród: geografia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, biologia, chemia.

Opis
Studia geograficzne dają wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata. Uczą interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce. Kształcą umiejętność analizy danych przestrzennych, oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym i przewidywania ich następstw, zarówno z punktu widzenia człowieka, jak i praw przyrody.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Kartografia i teledetekcja
 • Geologia i geomorfologia
 • Hydroklimatologia
 • Gleboznawstwo i geografia gleb
 • Geografia społeczna
 • Geografia ekonomiczna
 • Geografia polityczna
 • Gospodarka przestrzenna
 • Technologie i systemy informacyjne w geografii
 • Ćwiczenia terenowe regionalne

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

W ramach studiów nie ma wyodrębnionych specjalności. Student realizuje blok zajęć obligatoryjnych, a następnie poprzez wybór przedmiotów z zestawu zajęć fakultatywnych samodzielnie projektuje swoją ścieżkę kształcenia. Indywidualna konstrukcja specjalności poprzez wybór odpowiedniego zestawu przedmiotów:

 • organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej
 • geografia stosowana
 • monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada wiedzę z zakresu geografii.
 • Umie posługiwać się sprzętem meteorologicznym.
 • Potrafi wykonać mapę.
 • Posługuje się programami z zakresu Systemów Informacji Geograficznej.
 • Wykonuje proste plany zagospodarowania przestrzennego.
 • Sprawnie porusza się w zagadnieniach ochrony środowiska.
 • Zna podstawy analizy statystycznej.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • lotniskowych stacjach meteorologicznych,
 • urzędach i instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym,
 • instytucjach zajmujących się ochroną lub monitoringiem środowiska,
 • wydawnictwach kartograficznych,
 • urzędach statystycznych,
 • biurach podróży,
 • szkołach.

Możliwości rozwoju

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • pracach trzech różnych kół naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji „Globtroter”),
 • ćwiczeniach terenowych regionalnych i przedmiotowych,
 • projektach realizowanych we współpracy z firmami: Esri Polska, GIS-Expert, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych, GeoSTART.

Więcej informacji na stronie wydziałowej: www.geografia.umcs.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Karier
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS