Fotografia

Kierunek
Fotografia
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.
  6. osoby ubiegające się o nabycie kwalifikacji do nauczania fotografii składają ponadto kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje pedagogiczne i oryginał do wglądu.

Uruchomienie danej edycji studiów następuje w przypadku zgłoszenia się określonej liczby osób. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Brak rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

Opłata za semestr:

2 300 zł

Informacji udziela:

Seretariat Instytutu Sztuk Pięknych
al. Kraśnickie 2B, pok. nr 9
20-718 Lublin
tel.: 81 537 69 24; 537 69 40

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Danuta Kuciak

Czas trwania:

3 semestry

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu historii i teorii fotografii oraz nabyciem praktycznych umiejętności warsztatowych umożliwiających realizowanie zadań fotograficznych w różnych gatunkach fotografii. Zajęcia z metodyki i dydaktyki fotografii przygotowują osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne (poświadczone właściwym dyplomem ukończonych wcześniej studiów) do nauczania fotografii we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych: gimnazjach, liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych oraz w innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Osoby, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych nie odbywają w trakcie trwania studiów praktyk pedagogicznych. 

Zajęcia odbywają się w Janowcu - miejscowości położonej nad Wisłą, w Zespole Szkół nr 2, w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach wynajmowanych przez Wydział Artystyczny UMCS. Część zajęć praktycznych realizowana jest także poza budynkiem, w indywidualnie wybieranych przez prowadzących przestrzeniach (w Kazimierzu Dolnym i okolicach) umożliwiających realizowanie przyjętych dla danego przedmiotu treści programowych.  

Ocena końcowa: 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów z oferty programowej. Końcowy efekt studiów stanowi wykonana przez studenta fotograficzna realizacja artystyczna, prezentowana na wystawie zbiorowej, podlegająca publicznej obronie i ocenie przez komisję składającą się z pracowników Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS.

Lista wykładowców i przedmiotów na podyplomowych studiach fotografii 

Lp.

Imię i nazwisko prowadzącego

Nazwa modułu (przedmiotu)

1.

Irena Nawrot-Trzcińska

Historia fotografii

2.

Aleksander Błoński

Wykłady monograficzne

3.

Jarosław Janowski

Podstawy percepcji wzrokowej

4.

Andrzej Piotrowski

Fotografia archiwalna

5.

Daniel Mróz

Techniczne podstawy fotografii

6.

Marcin Sudziński

Warsztat fotografii tradycyjnej

7.

Janusz Filipczak

Fotografia wielkoformatowa

8.

Michał  Stępień

Fotografia studyjna

9.

Maks Skrzeczkowski

Fotografia plenerowa

10.

Katarzyna Link

Fotografia architektury

11.

Wojciech Sternak

Fotografia dokumentalna

Fotografia – wybrane zagadnienia

12.

Andrzej Koziara

Fotografia reportażowa

13.

Tomasz Sobczak

Fotografia ruchu

Metodyka fotografii - ćwiczenia

14.

Michał Kusiak

Praca z modelem

15.

Łukasz Smutek

Cyfrowa edycja fotografii

16.

Sebastian Smit

Publikacja elektroniczna

17.

Radosław Bułtowicz

Podstawy animacji filmowej

18.

Daniel Tkanko

Podstawy realizacji filmu

19.

Danuta Kuciak

Fotografia inscenizowana i intermedialna

Fotografia – wybrane zagadnienia

Seminarium dyplomowe

20.

Anna Chowaniec

Metodyka fotografii - wykłady

21.

Wojciech Bobrowicz

Dydaktyka fotografii – wykłady

Dydaktyka fotografii – ćwiczenia

22.

Michał Nieć

Metodyka fotografii – ćwiczenia

23.

Dobrosław Bagiński

Fotografia – wybrane zagadnienia

24.

Paweł Znamierowski

Fotografia – wybrane zagadnienia

25.

Beata Sokołowska-Smyl

Fotografia – wybrane zagadnienia

26.

Lucjan Demidowski

Fotografia – wybrane zagadnienia

27.

Tomasz Sikora

Fotografia – wybrane zagadnienia

28.

Filip Jaroszyński

Wystawiennictwo

29.

Jan Gryka

Wystawiennictwo

30.

Romuald Kołodziej

Wystawiennictwo

31.

Kinga Wernicka

Prawo autorskie

Prawo prasowe