Fizyka techniczna (3,5 letnie inżynierskie)

Kierunek
Fizyka techniczna (3,5 letnie inżynierskie)
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Przedmioty maturalne
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
język obcy nowożytny
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci na studia pierwszego stopnia na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

I. OPIS KIERUNKU

Fizyka techniczna – studia stacjonarne I stopnia, inżynierskie

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Głównym celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna jest zapoznanie studentów z fizyką doświadczalną oraz jej podstawami teoretycznymi, zrozumienie zasad działania i konstrukcji nowoczesnej aparatury badawczej stosowanej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Program kształcenia wynika z założenia, że absolwenci kierunku fizyka techniczna znajdą zatrudnienie w zawodach wymagających umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń bądź wysokiej sprawności w korzystaniu z technologii informatycznych. Program kształcenia obejmuje klasyczne dziedziny fizyki oraz obszerny kurs matematyki. W czasie studiów studenci będą mogli nauczyć się korzystania z programów wykorzystywanych przez inżynierów, jak np. AutoCad, MathCad, LabView, MatLab. Wiedza i umiejętności uzyskiwane przez studentów stanowią podstawę do uzyskania kwalifikacji zawodowych, wspomagając mobilność zawodową absolwentów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka lub na niektórych kierunkach politechnicznych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Podstawy fizyki, Repetytorium z fizyki, Repetytorium z matematyki, Analiza matematyczna, Pracownia fizyczna wstępna, Metody opracowania wyników pomiarów, Technologie informacyjne, Algebra z geometrią, I Pracownia fizyczna, Astronomia, Mechanika klasyczna i relatywistyczna, Podstawy fizyki kwantowej, Fizyka atomowa, Fizyka jądrowa, Fizyka ciała stałego, Termodynamika i fizyka statystyczna, Elektronika i elektrotechnika, Pracownia elektroniki, Rysunek techniczny, Grafika inżynierska, Metody matematyczne fizyki, Mechanika techniczna, Podstawy fizyki technicznej, Finanse i rachunkowość dla inżynierów, Fizyka materii skondensowanej, Chemia, Numeryczne metody opracowania i wizualizacji wyników pomiarów, Pracownia fizyczna II, Metody dyfrakcyjne i mikroskopowe, Automatyka pomiarów, Technologia wysokiej próżni i niskich temperatur, Fizyka nanostruktur, Metody otrzymywania i badania nanostruktur, Nanofotonika, Materiały magnetyczne, Metody spektroskopowe, Bionanotechnologia, Radiacyjna modyfikacja materiałów, Ceramiki i kompozyty, Podstawy optyki geometrycznej i falowej, Anatomia i fizjologia, Anatomia i fizjologia wzroku, Prawo atomowe i ochrona radiologiczna, Urządzenia rentgenowskie i jądrowe, Biochemia fizyczna, Detekcja promieniowania – dozymetria, Pracownia fizyki medycznej,

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią, Optyka instrumentalna, Efekty biologiczne oddziaływania promieniowania jonizującego, radiochemia, Obrazowanie medyczne, Pracownia metod jądrowych, Pracownia kliniczna, Metody fizyczne diagnostyki i terapii medycznej, Pracownia fizyczna II, Pracownia biofizyki, Pracownia specjalistyczna, Pracownia dyplomowa.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-FT-LS

http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/dokum/aktspec/2015_Fizykatech_I.pdf

 

II. WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

  1. fizyka medyczna

Specjalność skierowana do osób interesujących się zastosowaniem metod fizycznych w medycynie. Studenci zapoznają się z urządzeniami stosowanymi zarówno w diagnostyce (np. USG, tomografia, rezonans) jak i terapii medycznej (np. urządzenia rentgenowskie i jądrowe) oraz aspektami prawnymi i bezpieczeństwa związanymi z ich stosowaniem. Poza tym poznają podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Zapoznają się również z podstawami optyki i jej zastosowaniami w optometrii. Będą mieli pracownie związane z powyższa tematyka i finalnie pracownie kliniczną, gdzie zetkną się realnym zastosowaniem różnorodnej aparatury medycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące specjalności znajdziesz tutaj:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,fizyk-w-medycynie,65597.chtm

  1. nowoczesne materiały i techniki pomiarowe

Studenci zainteresowani procesami technologicznymi związanymi z powstawaniem nowych materiałów oraz szeroko rozumianą pracą laboratoryjną znajdą ciekawe zajęcia na specjalności: Nowoczesne materiały i techniki pomiarowe.  W czasie nauki studenci wysłuchają szereg wykładów związanych np. z technologia wysokiej próżni, nanofotoniki, bionanotechnologii itd., a które powinny być pomocne w procesach związanych z wysoką technologią. W celu rozwinięcia u studentów zdolności pracy eksperymentalnej i laboratoryjnej przechodzą oni przez szereg różnego typu pracowni specjalistycznych. Poznają również podstawy praktycznej obróbki mechanicznej materiałów.

  1. fizyka komputerowa

W siatce kierunku znajdują się przedmioty spotykane na typowej informatyce, takie jak systemy operacyjne, budowa komputerów, czy języki programowania. W ofercie dydaktycznej znajdują się też przedmioty nawiązujące do zastosowań informatyki w rozwiązywaniu problemów fizycznych, m.in. algorytmy w fizyce komputerowej, metody numeryczne i modelowanie profesów fizycznych, informatyka kwantowa. Absolwent tej specjalności wejdzie na rynek pracy z konkretną wiedzą użytkową, pożądaną dziś przez pracodawców, o czym świadczy włączenie w siatkę zajęć takich jak mikrokontrolery i ich zastosowanie, interfejsy i sterowanie systemami kontrolno-pomiarowymi, inżynierskie programy użytkowe, modelowanie i symulacje układów technicznych, metody przetwarzania i wizualizacji danych. Specjalność jest odpowiedzią na oczekiwania współczesnego rynku pracy, kształci inżynierów z umiejętnościami komputerowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące specjalności znajdziesz tutaj:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,33,fizyka-komputerowa-nowa-specjalnosc,65416.chtm

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • zna podstawowe prawa fizyki z zakresu mechaniki, elektryczności i magnetyzmu, termodynamiki, optyki oraz astronomii,
 • zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych, analizy wektorowej, algebry, geometrii, równań różniczkowych,
 • zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych,
 • zna podstawowe i średnio zaawansowane metody matematyczne fizyki pozwalające opisać problemy z zakresu mechaniki klasycznej i kwantowej, termodynamiki oraz elektrodynamiki,
 • zna podstawowe założenia i osiągnięcia wiodących dziedzin fizyki współczesnej. Zna podstawowe modele teoretyczne oraz metody doświadczalne fizyki atomowej, jądrowej i fizyki ciała stałego,
 • zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników. Zna metody wyznaczenia niepewności pomiarowej,
 • zna podstawowe zasady budowy układów do wykonywania eksperymentów fizycznych,
 • zna zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz BHP,
 • zna zasady tworzenia rysunku technicznego, aksonometrii, rzutowania prostokątnego, wymiarowania i przekrojów,
 • ma wiedzę i zna zastosowanie podstawowych elementów elektronicznych i elektrotechnicznych,
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technicznym zastosowaniem fizyki oraz cyklu życia urządzeń,
 • zna ogólne zasady grafiki inżynierskiej oraz podstawowe oprogramowanie,
 • posiada wiedzę o właściwościach chemicznych pierwiastków, wybranych cząsteczek i związków oraz reakcjach chemicznych,
 • wie jak prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić,
 • zna podstawowe zasady finansowe związane z działalnością inżynierską,
 • zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2),
 • zna w stopniu średniozaawansowanym założenia teoretyczne dziedzin związanych ze studiowaną specjalnością,
 • zna zasady budowy urządzeń specjalistycznych,
 • wie jak prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić; zna zasady planowania złożonego eksperymentu w zakresie studiowanej specjalności,
 • potrafi zapisać w formalizmie matematycznym prawa fizyczne oraz je zinterpretować,
 • potrafi zapisać zjawiska fizyczne w postaci równań oraz je rozwiązać stosując warunki brzegowe i przybliżenia,
 • posiada umiejętność oszacowania błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania),
 • potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarów,
 • posiada umiejętność korzystania z naukowej literatury fizycznej w języku obcym przygotowania prezentacji zjawisk fizycznych, technicznych i technologicznych,
 • jest w stanie samodzielnie przygotować obszerne opracowanie naukowe lub techniczne w oparciu o literaturę naukową lub bazę patentową,
 • potrafi określić związki przyczynowo-skutkowe,
 • potrafi odczytać rysunek techniczny; potrafi wykonać rzuty prostokątne prostych elementów; potrafi zwymiarować rysunek; potrafi wykonać przekroje rysunkowe,
 • potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,
 • potrafi wykorzystać możliwości programów stosowanych w grafice inżynierskiej do projektowania,
 • potrafi przetestować warunki pracy aparatury pomiarowej,
 • potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować i wykonać doświadczenie fizyczne; posiada umiejętność oszacowania błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania),
 • potrafi wykonać połączenie pomiędzy aparaturą i komputerem,
 • potrafi określić zasady pracy urządzeń związanych ze studiowaną specjalnością,
 • potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi używanych w fizyce, w zakresie wybranej specjalności; ma zdolność oceny i krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych; potrafi wykorzystywać do kreowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne,
 • potrafi wykonać proste eksperymenty w zakresie wybranej specjalności,
 • potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody numeryczne,
 • rozumie potrzebę rozwoju osobistego,
 • wykazuje gotowość permanentnego uczenia się,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i/lub pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne,
 • potrafi zaplanować kolejność czynności w złożonych ćwiczeniach laboratoryjnych lub działalności praktycznej,
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych,
 • zna podstawowe zasady finansowe związane z działalnością inżynierską,
 • zna zasady tworzenia rysunku technicznego, aksonometrii, rzutowania prostokątnego, wymiarowania i przekrojów,
 • ma wiedzę i zna zastosowanie podstawowych elementów elektronicznych i elektrotechnicznych,
 • zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z technicznym zastosowaniem fizyki oraz cyklu życia urządzeń,
 • zna ogólne zasady grafiki inżynierskiej oraz podstawowe oprogramowanie,
 • wie jak prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić; zna zasady planowania eksperymentu,
 • ma wiedzę dotyczącą działania i obsługi podstawowych urządzeń i maszyn dostępnych w warsztacie mechanicznym lub miejscu pracy, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w warsztacie mechanicznym i laboratorium,
 • ma elementarną wiedzę w zakresie finansów, rachunkowości, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wie jak prawidłowo sformułować złożony problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić; zna zasady planowania złożonego eksperymentu w zakresie wybranej specjalności,
 • zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników; zna metody wyznaczenia niepewności pomiarowej,
 • zna podstawowe zasady budowy układów do wykonywania eksperymentów fizycznych,
 • potrafi zestawić proste układy pomiarowe i wykonać poprawnie pomiary wyznaczanych wielkości,
 • posiada umiejętność obliczenia różnymi metodami błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu (wykonania opracowania),
 • potrafi wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania do wykonania opracowania eksperymentu i graficznego przedstawienia wyników pomiarów,
 • potrafi skonstruować proste układy elektroniczne oraz je scharakteryzować,
 • potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,
 • potrafi na podstawie opisu zjawiska fizycznego i instrukcji przygotować i wykonać doświadczenie fizyczne; posiada umiejętność oszacowania błędu pomiarowego oraz opisania wykonanego eksperymentu,
 • potrafi przetestować prawidłowość działania i warunki pracy aparatury pomiarowej,
 • potrafi wykorzystać metody numeryczne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,
 • ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi używanych w wybranej specjalności; ma zdolność oceny i krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych; potrafi wykorzystywać do kreowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne

 

IV. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
 • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych,
 • fizyk medyczny

 

V. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

 

 • rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Fizyki, w ramach którego studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziału (http://www.knsf.umcs.lublin.pl, https://www.facebook.com/KnsfUmcs
 • działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału (https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts
 • odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m. in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie),
 • organizacji konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych,
 • udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

 

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl.