Fizyka

Kierunek
Fizyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Przedmioty maturalne
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
język obcy nowożytny
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas rekrutacji pod uwagę brane będą:

 • dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć, kandydaci na studia pierwszego stopnia na wszystkie kierunki studiów przyjmowani będą na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

 

I. OPIS KIERUNKU

Studia I stopnia na kierunku fizyka trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Pozwalają studentowi zapoznać się z podstawami teoretycznymi i eksperymentalnymi współczesnej fizyki. Pozwalają zdobyć umiejętności wykonywania eksperymentów i obliczeń z zastosowaniem matematyki na poziomie średniozaawansowanym. Zajęcia specjalistyczne pozwolą studentowi zdobyć wiedzę praktyczną, która umożliwi łatwiejsze znalezienie zatrudnienia w laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę np. w placówkach medycznych, biofizycznych czy związanych z bezpieczeństwem jądrowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Podstawy fizyki, Repetytorium z fizyki, Repetytorium z matematyki, Analiza matematyczna, Pracownia fizyczna wstępna, Metody opracowania wyników pomiarów, Technologie informacyjne, Algebra z geometrią, I Pracownia fizyczna, Astronomia, Mechanika klasyczna i relatywistyczna, Podstawy fizyki kwantowej, Fizyka atomowa, Fizyka jądrowa, Fizyka ciała stałego, Termodynamika i fizyka statystyczna, Elektrodynamika, Pracownia specjalistyczna, Pracownia dyplomowa.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/programy/pokazProgram&prg_kod=MFI-F-LS

http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/dokum/aktspec/2015_Fizyka_I.pdf

 

II. WYKAZ SPECJALNOŚCI W RAMACH KIERUNKU:

 • biofizyka molekularna i medyczna

Specjalność skierowana do osób zainteresowanych szeroko rozumianą biofizyką. Na tej specjalności będzie można zapoznać się z wiedzą dotyczącą np. biochemii, anatomii czy metodami diagnostyki medycznej. Studenci poznają aparaturę stosowną np. badaniach biotechnologicznych.

 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Na tej specjalności poruszane będą zagadnienia związane z energetyką jądrową. Będzie można uzyskać wiedzę chociażby o budowie elektrowni i jej zasadach działania, a także zapoznać się z aspektami bezpieczeństwa związanymi ze stosowaniem materiałów promieniotwórczych. Studenci zapoznają się też z metodami diagnostyki medycznej stosującej metody jądrowe.

 • fizyka doświadczalna

Ta specjalność skierowana jest do studentów mających „zacięcie” eksperymentalne i pomiarowe. Szereg przedmiotów z tej specjalności kładzie nacisk na umiejętności praktyczne, czyli zestawienie aparatury pomiarowej i przeprowadzenie za jej pomocą różnorakich badań. Dlatego w programie tej specjalności znajdują się przedmioty takie jak: pracownie oraz elektronika i automatyka pomiarów, numeryczne opracowanie wyników pomiarów.

 • fizyka teoretyczna i astrofizyka

Specjalność dla studentów lubiących rozwiązywać problemy fizyczne przy użyciu narzędzi teoretycznych. W programie tej specjalności  pojawiają się zajęcia, których zadaniem jest przybliżenie studentów różnych metod obliczeniowych fizyki. Jest tu tez miejsce na teorie związane z mechaniką ośrodków ciągłych, astrofizyki czy fizykę jądra i cząstek elementarnych.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie III semestru.

 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • ma wiedzę z zakresu fizyki niezbędną do rozumienia i opisu podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych w ramach praw fizyki,
 • zna formalizm matematyczny potrzebny do opisu oraz analizy praw i teorii fizycznych i astronomicznych,
 • zna programy komputerowe służące do edytowania tekstu, wykonywania obliczeń i graficznej prezentacji wyników; zna metody wyznaczenia niepewności pomiarowej,
 • zna podstawowe zasady budowy aparatury do wykonywania eksperymentów fizycznych,
 • zna założenia ontologii, teorii poznania i logiki w zakresie ich powiązań z fizyką i naukami przyrodniczymi,
 • ma wiedzę z obszaru fizyki dotyczącą podstaw funkcjonowania aparatury analitycznej i diagnostycznej,
 • wie jak prawidłowo sformułować problem doświadczalny, przygotować plan eksperymentu i jak go przeprowadzić; zna zasady planowania złożonego eksperymentu w zakresie studiowanej specjalności,
 • zna programy komputerowe i techniki numeryczne do wykonywania obliczeń fizycznych,
 • potrafi sformułować słownie prawa fizyki i astronomii oraz je zinterpretować, a także zapisać je w formalizmie matematycznym,
 • umie zaprojektować prosty układ elektryczny i elektroniczny do pomiaru wielkości fizycznych,
 • umie wykorzystać podstawowe pakiety oprogramowania w opracowaniu wyników eksperymentu i oszacowania jego dokładności,
 • potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi używanych w fizyce, w zakresie wybranej specjalności; ma zdolność oceny i krytycznej analizy istniejących rozwiązań technicznych; potrafi wykorzystywać do kreowania i rozwiązywania zadań praktycznych metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne,
 • potrafi pracować w grupie wykonującej złożone i pracochłonne ćwiczenia laboratoryjne,
 • potrafi zaplanować kolejność czynności w złożonych ćwiczeniach laboratoryjnych lub działalności praktycznej,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

 

IV. MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. jako:

 • pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych,
 • nauczyciel,
 • specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią,
 • pracownik w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych

 

V. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oferuje studentom możliwości:

 • rozwijania zainteresowań w Kole Naukowym Studentów Fizyki, w ramach którego studenci korzystają z laboratoriów naukowych i pomocy pracowników Wydziału (http://www.knsf.umcs.lublin.pl, https://www.facebook.com/KnsfUmcs),
 • działalności w Samorządzie Studenckim Wydziału, który prowadzi akcje charytatywne i bierze czynny udział w promocji Wydziału (https://www.facebook.com/mfi.umcs?fref=ts),
 • odbycia dodatkowych praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych oraz placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m. in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie),
 • organizacji konferencji (m. in. Ogólnopolska Konferencja Studencka „Nowoczesne Metody Doświadczalne Fizyki, Chemii i Inżynierii”) oraz czynny udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, w piknikach i spotkaniach naukowych,
 • udziału w programach wymiany międzynarodowej Tempus/Sokrates/Erasmus

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej mfi.umcs.pl.

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS