Fizyka

Kierunek
Fizyka
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie fizyki mogą ubiegać się absolwenci studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.


2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku innym niż fizyka, będzie zobowiązana do uzupełnienia wykształcenia z zakresu studiów fizycznych w ciągu trzech pierwszych semestrów studiów doktoranckich. Zakres i sposób uzupełnienia (wykaz przedmiotów i form ich zaliczenia) będzie uzgodniony przez opiekuna naukowego doktoranta z kierownikiem studiów doktoranckich.


3. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie fizyki mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji.


4. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i obejmuje:


1) rozmowę kwalifikacyjną na trzy tematy zawarte w standardowym zestawie przedmiotów wykładanych na uniwersyteckich studiach fizycznych:


a) fizyka ogólna,
b) mechanika teoretyczna,
c) mechanika kwantowa,
d) fizyka statystyczna,
e) wstęp do fizyki atomowej,
f) wstęp do fizyki jądrowej,
g) wstęp do fizyki ciała stałego.


Za omówienie każdego tematu kandydat może otrzymać maksymalnie 4 punkty. Łącznie za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może otrzymać maksymalnie 12 punktów.

Ocena

Punkty

5,0

12

4,5

10 - 11

4,0

8 - 9

3,5

6 - 7

3,0

4 - 5

2,0

0 - 3

2) konkurs dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

 

Ocena

Punkty

5,0

5

4,5

4

4,0

3

3,5

2

3,0

0

 

3) ocenę dokumentacji przedstawionej przez kandydata (w tym publikacje naukowe, praca w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia) – 2 punkty.

5. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. W przypadku osób z taką samą liczbą punktów o miejscu na liście rankingowej decyduje ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.


6. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali z rozmowy kwalifikacyjnej ocenę co najmniej 3,0 i zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania do wyczerpania ustalonego limitu miejsc oraz uzyskają ocenę końcową co najmniej 3,0 według następującej skali:

Łączna liczba punktów

Ocena

16-19

5,0

13-15

4,5

10-12

4,0

8-9

3,5

6-7

3,0

5-0

2,0

7. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż dwóch osób.


8. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 4 osoby.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie:

 1. Internetowa rejestracja kandydatów do 4.09.2018 r.
 2. Składanie dokumentów do 4.09.2018r., w godzinach 10:00-13:00, Sekretariat Instytutu Fizyki, pokój 601, VI piętro, lub pocztą na adres: Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin). Dokumeny wysłane pocztą muszą wpłynąć do 3.09.2018 r.
 3. termin rozmowy kwalifikacyjnej - 5.09.2018 r., godzina 10:15, Instytut Fizyki UMCS, pok. 613;
 4. ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego: 5.09.2018r., Sekretariat Instytutu Fizyki UMCS, pok. 601

Limit przyjęć: 2 osoby.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie od semestru letniego roku akademickiego 2018/19:

 1. Internetowa rejestracja kandydatów do 5.02.2019r.
 2. Składanie dokumentów do 06.02.2019r., w godzinach 10:00-13:00, Sekretariat Instytutu Fizyki, pokój 601, VI piętro, lub pocztą na adres: Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin). Dokumeny wysłane pocztą muszą wpłynąć do 06.02.2019r.
 3. termin rozmowy kwalifikacyjnej - 06.02.2019r., godzina 10:15, Instytut Fizyki UMCS, pok. 613;
 4. ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego: 06.02.2019r., Sekretariat Instytutu Fizyki UMCS, pok. 601
Opis

Problematyka badawcza realizowana na studiach:

1. z zakresu badań teoretycznych:

 • astrofizyka i teoria grawitacji (fizyka słońca i astrofizyka relatywistyczna),
 • fizyka matematyczna (symetrie układów fizycznych, podstawy mechaniki kwantowej),
 • teoria    jądra    atomowego    (teoretyczna    spektroskopia    jądrowa,    struktura    jądra atomowego, teorie procesów jądrowych),
 • teoria fazy skondensowanej (teoria nadprzewodnictwa, teoria układów skorelowanych i nieuporządkowanych, zjawiska transportowe w układach nanoskopowych, optyczne właściwości układów niskowymiarowych, kondensaty atomowe, transport elektronowy przez kropki kwantowe);

2. z zakresu badań doświadczalnych:

 • biofizyka (modele matematyczne rytmów biologicznych, budowa i oddziaływanie cząsteczek, oddziaływania molekularne w układach nanoskopowych, oddziaływanie biomolekuł w regulacji fotosyntetycznego transferu energii, biofizyka membran lipidowych),
 • fizyka  jonów  i  implantacji  (oddziaływanie  jonów  z  ciałem  stałym,  spektroskopia optyczna ciała stałego, procesy zachodzące w plazmie źródeł jonów),
 • fizyka molekularna (fizyka jonów, desorpcja laserowa, spektrometria mas),
 • fizyka nanostruktur (właściwości transportowe metalicznych nanostruktur, technologia i struktura elektronowa metalicznych nanostruktur (mikroskopia tunelowa i fotoemisja)),
 • spektrometria mas (badanie stosunków izotopów trwałych w środowisku naturalnym, badanie wyróżnienia izotopowego w warunkach laboratoryjnych),
 • zastosowanie metod jądrowych w badaniach ciał stałych (zastosowanie spektroskopii mossbauerowskiej i spektroskopii czasów życia pozytonów do badań materiałowych i opisu oddziaływań w ośrodku).