Filozofia i etyka

Kierunek
Filozofia i etyka
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Limit miejsc: 24.

Opłata za semestr:

I – 1650 zł (w tym opłata wpisowa 150 zł), II – 1500 zł. Całość wynosi 3150 zł.

dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS - zniżka 10%
dla rodzin posiadaczy Karty Absolwenta (mąż/żona, dzieci) – zniżka 5%

Nr konta (dla edycji 2018/2019):

32 1030 1999 2408 1870 0014 9201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

dokumenty można składać od 2 stycznia 2019 r. do 8 marca 2019 r.

mgr inż. Monika Wrona
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/ p.31
20-031 Lublin
tel. 81 537 27 11
e-mail: monika.wrona@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
     

Kierunek  Filozofia i etyka został wyróżniony Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Kierownik studiów podyplomowych:

prof. zw. dr hab. Lesław Hostyński
Instytut Filozofii UMCS, Zakład Etyki
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/302, 20-031 Lublin
tel.: 81 537 28 19
e-mail: leslaw.hostynski@umcs.lublin.pl

Czas trwania:

2 semestry, łącznie 380 godzin (320 godzin zajęć + 60 godzin praktyk)

Opis studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, absolwentów studiów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych posiadających wykształcenie wyższe, realizujących przedmioty filozofia i/lub etyka bądź przygotowujących się do ich realizacji i posiadających już kwalifikacje pedagogiczne. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji merytorycznych do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne z zakresu planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. Program studiów podyplomowych realizowany na kierunku zawiera efekty kształcenia obejmujące wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne wymagane dla 7 poziomu kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego. Poziom 7 jest najwyższym poziomem kwalifikacji przewidywanym dla studiów podyplomowych wśród poziomów kwalifikacji wyróżnionych w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Aktualnie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przygotowuje dokumentację niezbędną do realizacji procedury włączenia kwalifikacji nadawanej po ukończeniu studiów podyplomowych Filozofia i etyka do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Analiza tekstu filozoficznego
 • Coaching w edukacji
 • Erystyka
 • Etyka zawodowa nauczyciela
 • Filozofia człowieka
 • Filozofia przyrody
 • Filozoficzne i moralne problemy w literaturze
 • Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
 • Historia filozofii nowożytnej
 • Historia polskiej myśli etycznej
 • Historia powszechna myśli etycznej
 • Kompetencje informatyczne i medialne w praktyce edukacyjnej
 • Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
 • Logika pragmatyczna
 • Metodyka nauczania filozofii i etyki 
 • Moralne problemy współczesności
 • Podstawy bioetyki
 • Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
 • Przywództwo i zarządzanie w edukacji
 • Psychologia moralności
 • Wprowadzenie do etyki
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Wybrane zagadnienia aksjologii
 • Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej
 • Praktyki

Sylwetka absolwenta:

Absolwent otrzymuje wykształcenie oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do nauczania filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Poza uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz przygotowaniem merytorycznym, studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w praktyce dydaktycznej i wychowawczej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.

Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji o charakterze dodatkowej specjalności.

Informacji udziela:
mgr inż. Monika Wrona
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/ p.31
20-031 Lublin
tel. 81 537 27 11 (poniedziałek-piątek: godz. 11.00-14.00)
e-mail: monika.wrona@poczta.umcs.lublin.pl

Strona internetowa podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z filozofii i etyki:

link do strony UMCS oraz http://etyka.umcs.pl/