Filozofia i etyka

Kierunek
Filozofia i etyka
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. jedna aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień pedagogicznych;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Limit miejsc: 24. 

Opłata za studia:

 • I semestr: 1350 zł + 150 zł (opłata wpisowa)
 • II semestr: 1500 zł
 • III semestr: 1500 zł
 • Całkowity koszt studiów: 4500 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

 • I semestr: 1200 zł + 150 zł
 • II semestr: 1350 zł
 • III semestr: 1350 zł
 • Całkowity koszt studiów: 4050 zł 

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

 • I semestr: 1275 zł + 150 zł
 • II semestr: 1425 zł
 • III semestr: 1425 zł
 • Całkowity koszt studiów: 4275 zł

Nr konta (dla edycji 2019/2020):

46 1030 1999 2408 3070 0015 0301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

dokumenty można składać do 31 października 2019 r.

mgr inż. Monika Wrona
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/ p.31
20-031 Lublin
tel. 81 537 27 11
e-mail: monika.wrona@umcs.pl

Kierownik  Studiów Podyplomowych:

prof. dr hab. Lesław Hostyński
Instytut Filozofii UMCS - Katedra Etyki
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/302, 20-031 Lublin
tel.: (81) 537-28-19
e-mail: leslaw.hostynski@umcs.pl

Opis
     

Kierunek  Filozofia i etyka został wyróżniony Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”.

Czas trwania:

3 semestry, łącznie 720 godzin: 540 godzin zajęć (w tym 120 on-line) + 180 godzin praktyk

Opis studiów:

 • Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, absolwentów studiów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych posiadających wykształcenie wyższe, realizujących przedmioty filozofia i/lub etyka bądź przygotowujących się do ich realizacji i posiadających już kwalifikacje pedagogiczne.
 • Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji merytorycznych do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne z zakresu planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. 
 • Program studiów podyplomowych realizowany na kierunku zawiera efekty uczenia się obejmujące wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne wymagane dla 7 poziomu kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego. Poziom 7 jest najwyższym poziomem kwalifikacji przewidywanym dla studiów podyplomowych wśród poziomów kwalifikacji wyróżnionych w Polskiej Ramie Kwalifikacji. 
 • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych teoretyków oraz praktyków w swoich dziedzinach

i łączą tradycyjne nauczanie akademickie z edukacją on-line na https://kampus.umcs.pl/  

 • Studia trwają 3 semestry, na które składa się 60% praktyki i 40% teorii, co pozwala słuchaczom na nabycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć z filozofii i etyki.
 • Ze względu na możliwość uczestnictwa w zajęciach przez Internet w trakcie semestru odbywa się 7 zjazdów w trybie weekendowym tj. w sobotę i niedzielę, w dwu, trzy lub czterotygodniowych odstępach.
 • Kierunek spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 02.08.2019 r.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Analiza tekstu filozoficznego
Bioetyka
Coaching w edukacji
Dydaktyka nauczania filozofii i etyki
Erystyka
Etyka zawodowa nauczyciela
Filozofia człowieka
Filozofia przyrody
Filozofia religii
Filozoficzne i moralne problemy w literaturze
Kompetencje informatyczne i medialne w praktyce edukacyjnej
Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
Wprowadzenie do filozofii
Wprowadzenie do etyki
Wybrane zagadnienia aksjologii
Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Historia filozofii nowożytnej
Historia powszechna myśli etycznej
Historia polskiej myśli etycznej
Logika pragmatyczna
Moralne problemy współczesności
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
Psychologia  moralności
Przywództwo i zarządzanie w edukacji
Praktyki

Sylwetka absolwenta:

Absolwent otrzymuje wykształcenie oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do nauczania filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Poza uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi oraz przygotowaniem merytorycznym, studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w praktyce dydaktycznej i wychowawczej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów.

Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji o charakterze dodatkowej specjalności.

Informacji udziela:
mgr inż. Monika Wrona
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4/ p.31
20-031 Lublin
tel. 81 537 27 11 (poniedziałek-piątek: godz. 11.00-14.00)
e-mail: monika.wrona@umcs.pl

link do strony UMCS oraz http://etyka.umcs.pl/