Filozofia

Kierunek
Filozofia
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek
 
1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii ma charakter konkursowy. Od kandydata wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z wynikiem co najmniej dobrym.

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie filozofii mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji.

3. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:

1) średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni) ocenianą w skali 0-5 punktów według przelicznika:

2,00 - 3,70

0 pkt.

3,71 - 4,00

1 pkt.

4,01 - 4,25

2 pkt.

4,26 - 4,50

3 pkt.

4,51 - 4,75

4 pkt.

4,76 - 5,00

5 pkt.

2) wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej projektu badawczego związanego z przyszłą rozprawą doktorską – oceniony w skali od 0 do 6 pkt.;
3) ocenę dokumentów zawierających opis dotychczasowych osiągnięć badawczych (publikacje, udział w konferencjach, certyfikaty, itp.) - ocena w skali od 0 do 3 pkt.


4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć i uzyskają ocenę co najmniej 3,0 (minimum 6 punktów) według następującej skali:

Punkty

Ocena

0 - 5

2,0

6 - 7

3,0

8 - 9

3,5

10 – 11

4,0

12 – 13

4,5

14

5,0

5.    Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów wyniesie 3 osoby.

6.    Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 7 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 • Rejestracja internetowa kandydatów do 28.08.2018r.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:
  • od 28.05.2018r. do 07.07.2018r., poniedziałek, godz. 11:20-12:50,
  • 24, 27, 28 sierpnia 2018r., godz. 11:00-12:00
  • Wydział Filozofii i Socjologii, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, pok. 304
  • Dokumenty złożone drogą pocztową powinny wpłynąć do Uniwersytetu do dnia 28.08.2018r.
  • Adres e-mail: kamil.szymanski@poczta.umcs.lublin.pl
 • Rozmowa kwalifikacyjna 31.08.2018r. godzina 9:00 (kolejność alfabetyczna) Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, gmach "starej" Humanistyki, pl. M. Curie Skłodowskiej 4, sala nr 4.
 • Wstępne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone o godzinie 18:00 na tablicy ogłoszeń Wydziału Filozofii i Socjologii.

 

Opis

Studia trwają cztery lata, kończą się obroną rozprawy doktorskiej i nadaniem tytułu naukowego doktora.

Studia filozoficzne III stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji w zakresie filozofii społecznej, filozofii politycznej, filozofii kultury, filozofii komunikacji, filozofii przyrody, filozofii wartości, filozofii języka, filozofii Wschodu, filozofii sztuki, filozofii nauki oraz pogłębienie wiedzy z zakresu logiki, epistemologii, etyki, estetyki, ontologii oraz antropologii filozoficznej. Celem podstawowym studiów doktoranckich jest pogłębienie zdobytej na poziomie magisterskim wiedzy z zakresu filozofii i osiągnięcie wysokiego stopnia zaawansowania w wybranej dyscyplinie filozoficznej. Pogłębianie wiedzy przyczynia się do rozwinięcia zdolności twórczych doktorantów oraz ukształtowania umiejętności odpowiednich do wykorzystania w danej dziedzinie filozofii czy w pokrewnym obszarze nauk humanistycznych. W trakcie studiów doktoranci opanowują profesjonalne zasady analizy problemów badawczych i przeprowadzania badań oraz odpowiedniego prezentowania uzyskanych wyników.

Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: pogłębioną umiejętność formułowania sądów i ich uzasadniania, umiejętność analizy oraz formułowania i rozwiązywania problemów, planowania i organizacji współpracy w zespole, uczestniczenia w dyskusji. Ma sprawność komunikowania, jest otwarty na nowe idee i zarazem krytyczny. Studia filozoficzne III stopnia służą poszerzeniu horyzontów racjonalnego obrazu świata i poznaniu jego podstaw. Studia ułatwiają odnalezienie się na współczesnym, zmieniającym się rynku pracy i przygotowują do ról społecznych związanych z wykorzystaniem wiedzy humanistyczno-społecznej. W szczególności absolwent posiada przygotowanie do prowadzenia badań naukowych oraz publikowania ich wyników, a także do pełnienia roli badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym jako pracownik naukowo-dydaktyczny instytucji akademickich.

Absolwent jest również przygotowany do pracy wymagającej specjalistycznej wiedzy filozoficznej jako nauczyciel filozofii i etyki (pod warunkiem posiadania/uzyskania uprawnień nauczycielskich).