Filozofia

Kierunek
Filozofia
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. 

Opis

Studia filozoficzne pierwszego stopnia zapewniają uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu propedeutyki filozofii, filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, filozofii polskiej oraz logiki, psychologii i socjologii. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Naszym studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Studia trwają trzy lata, kończą się obroną pracy licencjackiej i nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci objęci są Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

W programie studiów – w zależności od wybranej specjalności – znajdują się przedmioty m.in. takie jak: Doradztwo filozoficzne i coaching, Doradztwo etyczne w biznesie, Etyka, Epistemologia, Estetyka, Filozofia człowieka, Filozofia religii, Filozofia umysłu, Język chiński (mandaryński), Język starożytny, Komunikacja i media w społeczeństwie informacyjnym, Logika pragmatyczna, Ontologia, Psychologia, Racjonalność ekspercka i procesy decyzyjne, Retoryka i negocjacje, Socjologia, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Wprowadzenie do nauk o organizacji i zarządzaniu.

Szczegółowe programy studiów znajdują się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. Filozofia teoretyczna.

Filozofia teoretyczna to specjalność, która pozwala zdobyć określone sprawności intelektualne: logicznego myślenia, krytycyzmu, analizy i rozwiązywania problemów, prowadzenia dyskusji i sztuki argumentacji oraz jasnego i wyraźnego formułowania myśli. Studia filozoficzne nie kształcą specjalistów w wąskiej dziedzinie, lecz poszerzają horyzonty umysłowe i służą budowaniu racjonalnego obrazu świata.

  1. Doradztwo i komunikacja w biznesie.

Doradztwo i komunikacja w biznesie to nowatorska specjalność o charakterze doradczo-trenerskim, która odpowiada na potrzeby i oczekiwania rynku pracy na wykształconą kadrę posiadającą określone umiejętności oraz kompetencje organizacyjne i społeczne. Program kształcenia umożliwia połączenie wiedzy ogólnej ze specjalistyczną i praktyczną, połączenie wiedzy i umiejętności trenerskich z nauką o zarządzaniu i organizacji, a także połączenie wiedzy historyczno-filozoficznej, etycznej, logiczno-erystycznej ze współczesną wiedzą z zakresu komunikacji, mediów i nowoczesnych technik zarządzania. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu doradztwa, komunikacji społecznej oraz nauk o organizacji i zarządzaniu, atrakcyjne praktyki oraz udział w treningach z doświadczonymi trenerami i coachami.

  1. Kultury azjatyckie.

Kultury azjatyckie to nowa specjalność, która pozwala zdobyć uporządkowaną wiedzę na temat kultury chińskiej, kultury indyjskiej i kultury islamskiej. W programie kształcenia nacisk jest położony na filozoficzne i religijne podstawy tych kultur. Studenci poznają również filozoficzną tradycję Zachodu. Do programu studiów włączono lektorat języka chińskiego oraz translatorium tekstów chińskich. Absolwent posiada umiejętność posługiwania się językiem chińskim na poziomie podstawowym.

Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Specjalność może być uruchomiona przy minimalnej liczbie 20 studentów. Jeżeli liczba studentów jest zbyt mała do uruchomienia więcej niż jednej specjalności, wówczas uruchamiana jest specjalność filozofia teoretyczna.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów:

 • Absolwent posiada określone sprawności intelektualne: podstawową umiejętność formułowania, analizy i rozwiązywania problemów, planowania i organizacji pracy, współpracy w zespole, prowadzenia dyskusji, logicznego rozumowania. Wykazuje się kreatywnością, jest komunikatywny, otwarty na nowe idee a zarazem krytyczny. Studia filozoficzne służą poszerzeniu horyzontów intelektualnych i budowaniu racjonalnego obrazu świata. Ułatwiają odnalezienie się na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się runku pracy i przygotowują do pełnienia rozmaitych ról społecznych.

Ponadto:

 • Absolwent specjalności filozofia teoretyczna poza ogólną wiedzą filozoficzną dysponuje wiedzą szczegółową w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii umysłu, filozofii człowieka i filozofii religii.

 • Absolwent specjalności doradztwo i komunikacja w biznesie zdobywa umiejętności pracy nad sobą i sposobami komunikowania się oraz negocjowania z innymi, które są niezbędne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie i szeroko pojętym biznesie oraz wiedzę na temat współczesnych metod zarządzania organizacjami i przywództwa. Praktyczne kompetencje są podbudowane solidną wiedzą teoretyczno-historyczną, psychologiczno-kulturową i naukowo-logiczną oraz wrażliwością na etyczne i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka.

 • Absolwent specjalności kultury azjatyckie posiada kompetencje, które czynią go pożądanym pracownikiem w tych sektorach gospodarki, administracji publicznej i życia kulturalnego, w których zachodzą kontakty z przedstawicielami kultur azjatyckich (szczególnie jeśli kwalifikacje absolwenta zostaną poszerzone w ramach studiów drugiego stopnia lub odpowiednich szkoleń zawodowych). Szczególnie obiecujące wydają się perspektywy zatrudnienia w turystyce, sektorze handlu zagranicznego, administracji publicznej (praca z uchodźcami i imigrantami), środkach masowego przekazu oraz instytucjach kultury.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w: branży publicznych relacji i kontaktów z otoczeniem (Public Relations, PR), pracownik w działach personalnych i zarządzania kadrami (Human Resources), specjalista ds. rekrutacji, wdrożenia, oceniania efektów pracy, szkolenia pracowników, trener komunikacji interpersonalnej, coach rozwoju, doradca etyki biznesu, pracownik w instytucjach społecznych, specjalista do spraw kultury firmy, rzecznik, opiniodawca etyczny dla firm, mediator i negocjator, trener autoprezentacji i operatywności, koordynator projektów interdyscyplinarnych, pracownik w wydziałach strategii i koordynacji rozwoju lub promocji miasta, nauczyciel etyki i filozofii (po uzyskaniu uprawnień nauczycielskich). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie filozofii lub innej dyscypliny z obszaru nauk humanistycznych.

Możliwości rozwoju

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w ramach kierunku filozofia - stacjonarne pierwszego stopnia oferuje studentom:

 • wyjazdy w ramach programu stypendialnego LLP-Erasmus na uniwersytety w Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST),
 • udział w atrakcyjnych praktykach i treningach z doświadczonymi trenerami oraz coachami,
 • przynależność do studenckich kół naukowych, m.in.: Koła Tańczących Filozofów, Koła Naukowego Estetyków, Koła naukowego Doradztwo i komunikacja w biznesie Koła Naukowego Badania Religii UMCS.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, są zamieszczone na stronach internetowych:

http://wfis.umcs.lublin.pl

http://filozofia.umcs.lublin.pl

http://facebook.com/filozofia.umcs

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS