Filologia polska

Kierunek
Filologia polska
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
język polski
Zasady kwalifikacji na kierunek


Podczas kwalifikacji pod uwagę brany będzie:

 • język polski.
Opis

Filologia polska jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom wiedzy ogólnohumanistycznej, a także podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauki o języku i literaturze oraz w zakresie przedmiotów specjalnościowych.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Historia literatury polskiej do roku 1918,
 • Wiedza o współczesnym języku polskim,
 • Praktyczna stylistyka – analiza dzieła literackiego,
 • Poetyka z elementami teorii literatury,
 • Tekstologia,
 • Historia literatury polskiej po roku 1918,
 • Język obcy,
 • Gramatyka historyczna języka polskiego,
 • Wiedza o kulturze,
 • Wiedza o komunikacji językowej.

Szczegółowy program studiów

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Nauczycielska

Specjalność przygotowuje studenta do pracy nauczyciela języka polskiego we wszystkich typach szkół, pod warunkiem kontynuacji specjalności na studiach II stopnia.

 • Redaktorsko-medialna

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w mediach i placówkach kulturalnych.

 • Studium teatralne

Specjalność przygotowuje studenta do pracy w różnych instytucjach kultury.

Wybór specjalności następuje przy składaniu dokumentów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę ogólnohumanistyczną, a także podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze, w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz w wybranym zakresie zagadnień literatury, języka i kultury, związanym z tematem pracy licencjackiej. Uprawnia go to do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska lub na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i innych.

Absolwent specjalności redaktorsko-medialnej:

Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących zakres pracy redakcyjnej i dziennikarskiej (prasa, radio, telewizja). Dysponuje także wiedzą o gatunkach dziennikarskich, potrafi zdobywać i weryfikować informacje przydatne w redagowaniu wypowiedzi dziennikarskich. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają podjęcie pracy w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych.

Absolwent specjalności Studium teatralne:

Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących podstawową znajomość teorii, estetyki i historii teatru i dramatu dawnego oraz współczesnego. Potrafi analizować spektakle teatralne i prowadzić warsztaty teatralne. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwiają mu podjęcie pracy w teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim.

Absolwent specjalności nauczycielskiej:

Absolwent ma wiedzę, podstawowe umiejętności i kompetencje opisane w kierunkowych efektach kształcenia, obejmujących wiedzę i umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela. Przygotowanie pedagogiczne i dydaktyczne pogłębione zostaje podczas śródrocznych i ciągłych praktyk pedagogicznych i przedmiotowo-metodycznych. Absolwent ma kwalifikacje do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół  i może wykonywać zawód nauczyciela języka polskiego w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych, pod warunkiem kontynuacji specjalności na studiach II stopnia.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także w placówkach kulturalnych – absolwent specjalności redaktorsko-medialnej,
 • teatrach i innych instytucjach kultury, w redakcjach czasopism teatralnych i kulturalnych oraz w teatrze amatorskim – absolwent specjalności teatrologicznej,
 • publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych – absolwent specjalności nauczycielskiej, pod warunkiem kontynuacji specjalności na studiach II stopnia.

Możliwości rozwoju:

 • Studenckie Koło Naukowe Polonistów
 • Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów
 • Koło Młodych Dydaktyków
 • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów
 • Studenckie Koło Naukowe Medioznawców
 • Studenckie Koło Naukowe Edytorów

Więcej informacji na stronie wydziału: www.polonistyka.umcs.pl

 

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS