Europejski Certyfikat Bankowca EFCB

Kierunek
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 PLN. 

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych (w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego);
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie dokonania opłaty wpisowej, ze wskazaniem na blankiecie przelewu kierunku studiów podyplomowych.

Opłaty:

 • opłata wpisowa 150 zł
 • opłata za semestr I: 1830 zł,
 • opłata za semestr II: 1980 zł

Dodatkowa opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł

Koszt studiów podyplomowych wynosi łącznie 3.990 PLN. Zawiera m.in. koszt egzaminu ECB EFCB (w tym prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu).

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Joanna Świderska

Czas trwania:

Nauka na studiach trwa dwa semestry i jest prowadzona w systemie niestacjonarnym. Program studiów obejmuje 204 godz. zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów konwersatoryjnych i problemowych, konsultacji i dyskusji.

Cel studiów:

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe i potwierdzić ich pozyskanie Europejskim Certyfikatem Bankowca EFCB: pracowników instytucji finansowych, posiadających lub nieposiadających stopni zawodowych w ramach opracowanego pod patronatem Związku Banków Polskich Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, oraz osób zainteresowanych pracą w sektorze bankowym. Kandydaci winni posiadać dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia, w szczególności o profilu bankowo-finansowym lub ekonomicznym.

Program studiów:

Moduł 1. Otoczenie ekonomiczne i monetarne (40 godz.)

 • Ekonomiczna i finansowa struktura systemu finansowego
 • Polityka monetarna na obszarze europejskim
 • Polityka monetarna na obszarze Polski

Moduł 2. Relacja produkt-klient w działalności bankowej (64 godz.)

 • Klient w strategii ogólnej banku
 • Produkty i usługi bankowe
 • Produkty i procedury kredytowe
 • Dystrybucja i konkurencja produktów i usług bankowych

Moduł 3. Zarządzanie bankiem a efektywność działalności bankowej (52 godz.)

 • Elementy rachunkowości i sprawozdawczość bankowa
 • Zarządzanie bankiem
 • Ocena efektywności banku

Moduł 4. Aspekty behawioralne funkcjonowania banków (48 godz.)

 • Marketing bankowy
 • Zarządzanie organizacją bankową
 • Etyka w działalności bankowej

Kadra dydaktyczna:

nauczyciele akademiccy UMCS oraz eksperci-praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie swoich specjalizacji.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz prawo udziału w egzaminie na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, organizowanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którego pozytywny wynik potwierdza międzynarodowy certyfikat w języku angielskim firmowany przez EBTN – European Banking & Financial Services Training Association. Egzamin ma formę pisemną i przeprowadzany jest w języku polskim.Absolwent, który posiada odpowiedni staż pracy w sektorze finansowym oraz uzyska pozytywny wynik egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, ma dodatkową możliwość ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego, firmowany Certyfikatem Związku Banków Polskich.

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów. Warunkiem uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB jest uzyskanie wymaganej liczby punktów na egzaminie na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, organizowanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Informacji udziela:

dr Joanna Świderska
Katedra Bankowości
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 714
20-031 Lublin
e-mail: standardy@umcs.pl

mgr Wanda Białecka
Instytut Ekonomii i Finansów
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 601
20-031 Lublin
tel. +48 81 537 51 75