Europeistyka

Kierunek
Europeistyka
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Filozofii i Socjologii
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Europeistyka (ang. European Studies) -to nowatorski i dynamicznie rozwijający się interdyscyplinarny i multidyscyplinarny kierunek studiów, kształcący w zakresie dziedzin nauk: społecznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz prawnych. Odejście od ukierunkowania na jedną dziedzinę nauki jest jedynym sposobem na poznanie i zrozumienie złożonego procesu europeizacji warunkowanego istnieniem Unii Europejskiej.

Skuteczność realizowanego programu studiów oraz dostosowanie programu kształcenia do wymogów współczesnego rynku pracy zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna, eksperci z doświadczeniem praktycznym oraz współpraca z interesariuszami zewnętrznymi (przedsiębiorcami, urzędami, instytucjami społecznymi i kulturalnymi). Współpraca ta umożliwia budowanie relacji z rynkiem pracy, organizowanie praktyk i staży studenckich, a w przyszłości zatrudnienie.

Specjalności:

Zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna - specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania kulturą, promocji i wykonywania zawodu managera kultury, kreatora, pracownika administracyjnego i korporacyjnego.

Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społeczna - specjalność przygotowuje do pracy w zakresie zarządzania edukacją zdrowotną i profilaktyką społeczną w jednostkach zajmujących się zarządzaniem, organizacją i promocją zdrowia.

Mobilność społeczna - specjalność przygotowuje do pracy z zakresu mobilności społecznej w obszarach związanych z przepływem osób (migracje wewnętrzne i zewnętrzne), w biurach pracy, w edukacji, w instytucjach pomocy społecznej, w służbach granicznych i celnych, w konsulatach, urzędach na poziomie lokalnym zajmujących się wymianą i transferem wiedzy, techniki, handlu międzynarodowego, etc.

Szczegółowy program studiów

Podział na specjalności obowiązuje od II semestru studiów. 

Perspektywa zatrudnienia:

Przygotowanie do pracy w kraju i zagranicą w:

 • organizacjach i instytucjach europejskich
 • w administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych i instytucjach pozyskujących fundusze
 • urzędach
 • organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych
 • jednostkach promujących i zarządzających zdrowiem
 • mediach, wydawnictwach, działach HR i PR
 • przedsiębiorstwach krajowych i europejskich
 • biurach komunikacji społecznej
 • korporacjach

Przedmioty m.in.:

 • pozyskiwanie funduszy unijnych i projektowych
 • opracowanie strategii i ewaluacja projektów
 • działanie w organizacjach i instytucjach
 • edukacja medialna
 • psychologia społeczna,
 • mediacje i negocjacje,
 • promocja i reklama,
 • język norweski (dla chętnych)
 • warsztaty specjalistyczne
 • przemiany społeczne w Europie
 • zachowania i procesy decyzyjne jednostek gospodarczych
 • przedmioty specjalnościowe m.in.: kultura w działaniu, komunikacja interpersonalna, edukacja zdrowotna, migracje w różnych aspektach

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów:

Absolwent kierunku posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Wiedza teoretyczna dotyczy zarówno dziedzictwa kulturowego i historii Europy, jak i współczesnych procesów cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych, społecznych, które wynikają z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich, funkcjonowania instytucji europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych przez nie generowanych. Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu europejskich procesów integracyjnych i systemu decyzyjnego UE, rozumie problem wielokulturowości, zna kulturę organizacji oraz wpływające na nią czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Studia zapewniają szeroką ofertę zajęć praktycznych, realizowanych we współpracy z podmiotami gospodarczymi, urzędami administracji, instytucjami społecznymi i kulturalnymi. Dzięki tej wiedzy absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie ich funkcjonowania, prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej, medialnej i promocyjnej.

Studia uczą krytycznego myślenia, rozumienia procesów społecznych i kulturowych, analizowania, dostrzegania różnic, formułowania wniosków i podejmowania samodzielnych decyzji. Absolwent przygotowany jest do kontynuowania studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich).

Praktyczne umiejętności i kompetencje:

 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • praca zespołowa
 • budowanie pozycji lidera
 • sztuka negocjacji i komunikacji społecznej
 • samodzielne rozwiązywanie problemów
 • samodzielne podejmowania działań (inicjatywy w działaniu) i myślenie strategiczne
 • organizacja wydarzeń kulturalnych i społecznych
 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych i sposób ich realizacji
 • współpraca z mediami i sponsorami
 • korzystanie z technologii informatycznych (informacyjnych)
 • komunikowanie w językach obcych   

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/1010/103405-europeistyka-studia-i-stopnia-plan-studiow-od-roku-akademickiego-2017-2018.pdf

Możliwość rozwoju :

 • działalność w kołach naukowych
 • szeroka oferta praktyk zawodowych
 • udział w projektach i badaniach naukowych również na zlecenie firm i instytucji
 • możliwość ubiegania się o granty (możliwość uzyskania stypendium rektora)
 • szeroka oferta zajęć fakultatywnych
 • wymiana międzynarodowa w ramach Programu Erasmus Plus
 • wymiana krajowa w ramach Programu MOST
 • działalność w Samorządzie Studentów (wydarzenia naukowe, okolicznościowe, terenowe)
 • udział w cyklicznych wydarzeniach Wydziałowych: konferencje naukowe, panele, szkolenia, spotkania z przedstawicielami biznesu
 • udział w warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne
 • udział w wydarzeniach ACK Chatka Żaka oraz Inkubatora Medialnego
 • kultura fizyczna na najwyższym poziomie, sukcesy w Akademickich Mistrzostwach Polski jak i najwyższych ligach państwowych
 • współpraca z lubelskimi instytucjami kultury (CSK, Galeria Labirynt, Teatr NN, Teatr im. J. Osterwy)
 • uczestnictwo w seansach filmowych i dyskusjach organizowanych przez Wydział w ramach „Psychokina”. 

Jeżeli interesuje Cię zdobycie powyższych umiejętności i kompetencji oraz perspektywy zatrudnienia, to studia te są dla Ciebie!

Więcej informacji na stronie wydziałowej: http://wfis.umcs.pl

Oraz na stronie europeistyki UMCS

http://europeistyka.umcs.lublin.pl/pl/strona-glowna/

oraz na Facebooku

https://www.facebook.com/europeistyka.umcs/