Ekonomia

Kierunek
Ekonomia
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek
 
1. Do postępowania kwalifikacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra oraz beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich zgodnych z dyscypliną prowadzonych studiów doktoranckich.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się:

1) aktywność naukową: publikacje naukowe, pracę w kołach naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych itp.: 0 - 3 punktów;
2) ocenę na dyplomie potwierdzającym ukończenie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:
 

Ocena

Punkty

4

1

4,5

3

5

5

 
3) znajomość języków obcych: 0 - 2 punkty;
4) pisemne przedstawienie swoich zainteresowań naukowo-badawczych oraz zakresu tematycznego planowanej rozprawy doktorskiej: 0 - 5 punktów;
5) wynik rozmowy kwalifikacyjnej: 0 - 5 punktów;

3. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych rekrutacji.
 
4. Uzyskane w wyniku postępowania kwalifikacyjnego punkty przeliczane są na oceny według następującej skali:


Punkty

Ocena

do 4

3,0

5 – 8

3,5

9 – 12

4,0

13 – 16

4,5

17 – 20

5,0

 

5. Na studia doktoranckie przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali co najmniej ocenę 4,0 według rankingu ocen do wysokości limitu miejsc.
6. Studia stacjonarne zostaną uruchomione jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów wyniesie 6 osób.
7. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 10 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

 • Rejestracja internetowa kandydatów od 04.06.2018 r. do 24.08.2018 r.
 • Przyjmowanie dokumentów:
  • od 04.06.2018 r. do 05.07.2018 r. – dla kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej w I terminie
  • od 20.08.2018 r. do 24.08.2018 r. – dla kandydatów przystępujących do rozmowy  kwalifikacyjnej w II terminie
  • Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Ekonomicznego UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 308 (III piętro), tel. 537-55-33.
  • Kandydaci składają  dokumenty osobiście.
 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej:
  • I termin: 9.07.2018 r., godz. 10.00
  • II termin: 30.08.2018 r., godz. 10.00
  • Miejsce rozmów kwalifikacyjnych: Wydział Ekonomiczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 711 (VII piętro)
 • Ogłoszenie wyników - powiadomienie listowne: do dnia 03.09.2018 r. – wysłanie decyzji do wszystkich kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej w I i II terminie.