Edukacja plastyczna

Kierunek
Edukacja plastyczna
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Informacji udziela:

mgr Agnieszka Graniczka
tel. 81 537 69 24 w godz.: 8.00 – 15.00

Kierownik studiów:

dr Barbara Niścior
e-mail: barbaraniscior@interia.pl

Opis

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej

Szanowni Państwo,

W związku z reformą przeprowadzaną obecnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zapowiedzią likwidacji gimnazjów jesteśmy zmuszeni wstrzymać nabór na VI edycję studiów podyplomowych w zakresie edukacji plastycznej.

Studia nasze są zgodne z dotychczasowymi przepisami i obejmują nauczanie również na etapie gimnazjum. Studia ukończone z obecnym programem, po 3 semestrach ich trwania, nie byłyby zgodne ani z nowym systemem oświaty, ani z nową podstawą programową.

Oferta studiów podyplomowych w zakresie edukacji plastycznej na Wydziale Artystycznym UMCS zostanie zaktualizowana po zatwierdzeniu przez MEN odnośnych rozporządzeń.

Z poważaniem,

Barbara Niścior
Kierownik studiów podyplomowych
w zakresie edukacji plastycznej