Edukacja muzealna

Kierunek
Edukacja muzealna
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Zasady kwalifikacji na kierunek: 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Organizator:

Wydział Humanistyczny, Instytut Kulturoznawstwa

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

Współpraca: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – wszystkie zajęcia odbywają się w Warszawie, w Muzeum lub jego otoczeniu

Czas trwania:

2 semestry

Termin i miejsce składanie dokumentów:

Uwaga! Rekrutacja prowadzona jest na semestr letni (od lutego/marca 2019 r.). 

Dokumenty można składać do: 31 stycznia 2019 r.

 • osobiście, w budynku Wydziału Humanistycznego, Instytut Kulturoznawstwa, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin
 • drogą pocztową na adres: Wydział Humanistyczny, Instytut Kulturoznawstwa, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, z dopiskiem "dla Magdaleny Radzkiej". 

Opłaty: 

Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 3430 zł., w tym

 • wpisowe: 150 zł.
 • czesne za I semestr: 1550 zł.
 • czesne za II semestr: 1700 zł
 • opłata za wydanie świadectwa 30 zł;

Nr konta: 

15 1030 1999 2405 2070 0014 8201

Opis

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Grzegorz Żuk

Opis studiów:

Studia podyplomowe z zakresu edukacji muzealnej realizowane w ramach ścisłej współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie skierowane są do  pracowników merytorycznych instytucji muzealnych, głównie osób zajmujących się edukacją oraz do kandydatów do pracy na stanowisku „edukator muzealny”. Studia mają charakter dokształcający, ich celem studiów jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz rozwój kwalifikacji zawodowych w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu edukacji muzealnej.

Program studiów obejmuje 172 godziny zajęć, w tym 50 godzin wykładów, 118 godzin ćwiczeń i konwersatoriów oraz 4 godziny poświęcone na seminarium dyplomowe. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, oraz liczne grono praktyków – muzealników, pracujących na co dzień w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Historia muzeów jako ośrodków edukacji i nauki
 • Muzeum jako instytucja edukacyjna
 • Prawne aspekty działalności edukacyjnej muzeum
 • Ekonomiczne aspekty działalności edukacyjnej muzeum
 • Podstawy dydaktyki – nauczanie w muzeum
 • Teoria percepcji i neuroestetyka w edukacji muzealnej
 • Uczeń i nauczyciel w muzeum
 • Aksjologiczne aspekty edukacji muzealnej
 • Publiczność muzealna – badania i ewaluacja
 • Komunikacja z publicznością – aspekty kulturowe
 • Komunikacja niewerbalna z publicznością
 • Edukacja muzealna w turystyce kulturowej
 • Edukator muzealny – etyka zawodowa
 • Teoretyczne aspekty wystawiennictwa muzealnego
 • Projektowanie i organizacja wystaw – aspekty edukacyjne
 • Organizacja działalności edukacyjnej muzeum
 • Edukacja muzealna w praktyce – studium przypadku
 • Warsztat edukatora muzealnego I
 • Warsztat edukatora muzealnego II
 • Technologie cyfrowe w edukacji muzealnej
 • Edukacja osób niepełnosprawnych w muzeum
 • Promocja działalności edukacyjnej muzeum
 • Kadra edukacyjna w muzeum - perspektywy rozwoju zawodowego
 • Seminarium dyplomowe

Sylwetka absolwenta:

Absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu edukacji muzealnej posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą działalności edukacyjnej muzeum, w tym m.in. historii, podstaw prawnych i ekonomicznych, etyki zawodowej, podstaw dydaktyki i teorii wychowania, zasad komunikowania się z publicznością i rozpoznawania jej potrzeb, edukacyjnych aspektów wystawiennictwa muzealnego, edukacji osób niepełnosprawnych, nowych technologii i promocji tego rodzaju aktywności placówek muzealnych. Nabyte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności praktyczne umożliwią podjęcie pracy w dziale edukacji muzeum lub podobnych instytucjach kultury. Uzyskane w trakcie nauki kompetencje zawodowe, nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna, mogą stanowić podstawę do ubiegania się o awans zawodowy. 

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez promotora.

Data rozpoczęcia zajęć:

luty/marzec 2019 r.

Informacji udziela:

Dr hab. Grzegorz Żuk

e-mail: grzegorz.zuk@umcs.lublin.pl

tel. 601 258 431