Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu

Kierunek
Edukacja dziecka w żłobku i przedszkolu
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
praktyczny
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
  3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
  4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby, które zarejestrują się w systemie IRK proszone są o niezwłoczne przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej.

Opłata za semestr: 

1 650 zł

Nr konta bankowego:

22 1030 1999 2407 7070 0014 6301

Termin i miejsce składania dokumentów:

  • rejestracja w systemie IRK: do 20 września 2017 r.
  • dokumenty można składać w terminie: 21 sierpnia - 20 września 2017 r. 

mgr Beata Białek-Boczek
e-mail: beata.bialek-boczek@poczta.umcs.lublin.pl
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, pokój 36A
Lublin
tel. 81 537 63 18

Opis

Kierownik studiów:

dr hab. Jolanta Andrzejewska

Opis Studiów:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy, kwalifikacji i uprawnień do pracy w charakterze opiekunki dziecięcej w żłobkach, klubach dziecięcych oraz zawodzie nauczyciela przedszkola.

Słuchacz w trakcie studiów rozwija osobiste kompetencje do pracy z małym dzieckiem, uzyskuje wiedzę na temat rozwoju i zagrożeń rozwoju wczesnego dzieciństwa, umiejętności diagnozowania dziecka w kolejnych cyklach życia. Słuchacz zdobywa kompetencje metodyczne umożliwiające organizowanie profesjonalnej opieki i uczenia się wychowanka w instytucjach. Ponadto uzyskuje specjalistyczną wiedzę na temat możliwości zakładania własnych placówek opieki nad małym dzieckiem.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:
Program studiów obejmuje łącznie 415 godzin zajęć i 230 godzin praktyk ciągłych w specjalistycznych placówkach: żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, klubach przedszkolaka. W toku studiów słuchacze realizują zagadnienia dotyczące między innymi podstaw pedagogiki przedszkolnej, metodyki rozwijania kompetencji językowych dzieci, metodyki edukacji przyrodniczej, muzycznej, plastycznej, teatralnej, edukacji zdrowotnej, organizacji zabaw dziecięcych oraz psychologii, anatomii, fizjologii dziecka. Słuchacze uzyskują wiedzę do pracy z małym dzieckiem w wieku żłobkowym i przedszkolnym z zakresu pedagogiki Marii Montessori  i pedagogiki Froebla.

Ważnym blokiem studiów jest przygotowanie Studentów do pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego  i niepełnosprawnego, udzielania pierwszej pomocy, projektowania odżywiania dziecka zdrowego i o specjalnych potrzebach żywieniowych i planowania organizacji pracy żłobka i przedszkola.

Sylwetka absolwenta studiów (w tym uzyskane uprawnienia):

Absolwent uzyskuje uprawnienia opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych i nauczyciela przedszkola.

Absolwent posiada kompetencje pozwalające samodzielnie zorganizować i  prowadzić placówki opieki nad małym dzieckiem: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, punkty przedszkolne.

Absolwent potrafi wspomagać rozwój wychowanków objętych opieką i edukacją w żłobkach, klubach dziecięcych i przedszkolach, w tym dzieci prawidłowo rozwijających się, chorych oraz o specjalnych potrzebach żywieniowych. Posiada umiejętności organizacji procesu opieki i rozwoju dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, aranżacji przestrzeni edukacyjnej w żłobku i przedszkolu oraz tworzenia relacji społecznych między dziećmi, kadrą, rodzicami i społecznością lokalną. Absolwent refleksyjnie potrafi rozwijać społeczno-emocjonalne, poznawcze, artystyczne kompetencje wychowanków. Posiada należytą wiedzę z zakresu diagnozowania rozwoju podopiecznego, monitorowania jego odżywiania i chorób okresu małego dziecka oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy wychowankom.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest obecność i aktywność na zajęciach, pozytywny wynik egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów, zaliczenie praktyk objętych planem studiów, napisanie pracy dyplomowej i jej pozytywna ocena przez promotora.