Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Artystyczny
Obszar kształcenia
Sztuka
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
filozofia
fizyka
fizyka i astronomia
geografia
historia
historia sztuki
historia muzyki
informatyka
język polski
język obcy nowożytny
język łaciński i kultura antyczna
język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych
język regionalny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
wiedza o tańcu
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:

  1. słuchu muzycznego,
  2. prezentacji muzycznej (instrument lub śpiew),
  3. predyspozycji manualnych.

Poszczególne  sprawdziany  podlegają  odrębnej  ocenie  i  oceniane  są  w  skali  od  0  do  25 punktów.  Minimalna liczba  punktów  oznaczająca poztywny wynik sprawdzianu praktycznego wynosi 33 punkty, tj. po minimum 11 punktów z każdej części sprawdzianu. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego.

Opis


Trzyletnie studia stacjonarne kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się przedmioty podstawowe i kierunkowe: m. in. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie, emisja głosu oraz przedmioty dodatkowe i fakultatywne z zakresu historii kultury, etnomuzykologii, roli mediów w komunikacji kulturowej; przedmioty kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyki przedmiotowe, praktyki pedagogiczne i warsztaty; przedmioty kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, technologia informacyjna. Indywidualny tok nauczania niektórych przedmiotów muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Specjalność: nauczycielska

Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów i obejmuje trzy sprawdziany:
1. predyspozycji manualnych i wokalnych,
2. słuchu muzycznego,
3. umiejętności gry na wybranym instrumencie.

Ad. 1. Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością taktowania na 2, 3, 4, oraz wykonanie pieśni artystycznej lub piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego.

Ad. 2. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów, jak śpiewanie nut a vista (J. Lasocki - solfeż); rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniejszonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powtarzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.

Ad. 3. Kandydat powinien wykonać dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym utwór techniczny.
Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie muzyki w szkołach podstawowych, prowadzenia chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym, prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych; do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji muzycznej. Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.