Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kierunek
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Przedmioty maturalne
geografia
historia
język polski
język obcy nowożytny
matematyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Podczas kwalifikacji pod uwagę brane będą dwa przedmioty spośród:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Opis

Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zapewniają nowoczesne kształcenie uniwersyteckie, pogłębiające wiedzę specjalistyczną w zakresie funkcjonowania mediów, zarządzania mediami, uwarunkowań międzynarodowych, kulturowych, technologicznych komunikowania społecznego. Skierowane są do osób interesujących się mediami, nowoczesną komunikacją, polityką, kulturą, public relations. To kierunek dla osób otwartych na świat i kreatywnych. Zajęcia warsztatowe są prowadzone przez specjalistów – praktyków z wiodących redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych. To nie tylko dziennikarze mediów regionalnych (m.in. Gazety Wyborczej Lublin, Dziennika Wschodniego, TVP Lublin, Radia Lublin), ale i profesjonaliści z mediów ogólnopolskich (m.in. Program Trzeci Polskiego Radia, Radio TOK FM, Telewizja TVN). Studenci mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach często przybierających formę warsztatów, prowadzonych przez osobistości polskich mediów. Praktyczne zajęcia z przedmiotów związanych z komunikacją społeczną prowadzone są przez profesjonalistów zajmujących się nią na co dzień w regionalnych instytucjach (jak Urząd Miasta).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Komunikacja wizualna, Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja - wystąpienia publiczne, Public relations, Systemy medialne na świecie, Nauka o komunikowaniu, Gatunki dziennikarskie, Podstawy reklamy, Prawo mediów, Podstawy wiedzy o kulturze, Ochrona własności intelektualnej, Dziennikarstwo internetowe, Historia dziennikarstwa. Dodatkowo w programie studiów przewidziane są przedmioty specjalizacyjne oraz warsztaty z dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego jak również warsztaty publicysty politycznego czy kulturalnego pozwalające na zdobycie pogłębionej wiedzy i rozwój w danej dziedzinie.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://phavi.portal.umcs.pl/at/attachments/2014/0604/133622-diks-i-st-stacj.pdf

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

  1. Marketing polityczny - zapewnia pogłębienie kompetencji w zakresie metod komunikacyjnych pozwalających skutecznie oddziaływać na szeroką opinię publiczną.
  2. Medialna - specjalność ta poszerza kompetencje absolwenta o wiedzę i umiejętności dotyczące dokonywania analiz podstawowych społecznych, politycznych, kulturowych aspektów działania mediów

Podział na specjalności będzie dokonywany przed rozpoczęciem III semestru.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

Ma wiedzę z zakresu specjalistycznych przedmiotów dotyczących zróżnicowanych aspektów funkcjonowania mediów, w tym: historii mediów, działania systemów medialnych, gatunków dziennikarskich, języka komunikacji społecznej, prawa mediów. Zna historyczne i współczesne naukowe poglądy na temat społecznych uwarunkowań i skutków działania mediów. Rozumie rolę mediów dla funkcjonowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz cele pracy dziennikarskiej ze szczególnym uwzględnieniem zasad etyki i rzetelności dziennikarskiej. Studia zapewniają przygotowanie warsztatowe w zakresie redagowania tekstów dziennikarskich oraz reklamowych z uwzględnieniem specyfiki mediów drukowanych i elektronicznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do podjęcia pracy w zawodach związanych z mediami i szeroko rozumianą komunikacją społeczną: w redakcjach mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) jak i nowych (internet). Ponadto jego kompetencje pozwolą na pracę w agencjach public relations, biurach poselskich, biurach rzecznika prasowego, reklamie, promocji, w instytucjach publicznych jak również w charakterze doradcy ds. mediów. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwości rozwoju

Dzięki działalności w kołach naukowych studenci mają możliwość realizowania swoich zainteresowań, pisząc i redagując czasopisma studenckie takie jak „Polformance” czy „Ofensywa”. Biorą udział w warsztatach radiowej „Trójki” czy tygodnika „Polityka”, a także uczestniczą w programie „Młodzież Kontra, czyli… Pod Ostrzałem”.Studenci organizują też wyjazdy studyjne do najlepszych czasopism w kraju (m.in. „Polityki” i „Newsweeka”)

Studenci zapraszają na Wydział przedstawicieli różnych środowisk (znanych polityków, dziennikarzy, naukowców). Organizują konferencje naukowe, debaty, panele dyskusyjne i wykłady otwarte. Naszymi gośćmi byli m.in. Leszek Miller, Tomasz Lis, Kamil Durczok, Piotr Kraśko czy Szymon Hołownia.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Politologii.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej politologia.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS