Doctoral Studies in Literature and Linguistics

Kierunek
Doctoral Studies in Literature and Linguistics
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. Podstawową formę postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego (Doctoral Studies in Literature and Linguistics) stanowi rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim. Kandydaci muszą wykazać się wiedzą i zainteresowaniami literaturoznawczymi, językoznawczymi, traduktologicznymi i/lub kulturoznawczymi oraz predyspozycjami do pracy naukowej i znajomością języka angielskiego na poziomie C2.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie powinna przedstawić dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologicznym, literaturoznawczym, językoznawczym lub kulturoznawczym. Osoba która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie innego rodzaju powinna udokumentować dotychczasową aktywność naukową w ww. dziedzinach. Ocena tejże aktywności, kwalifikacji i predyspozycji naukowych kandydatów leży w gestii Komisji Rekrutacyjnej.

3. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa neofilologicznego mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich. Podlegają oni takiej samej procedurze jak inni kandydaci, z wyjątkiem wymogu składania dyplomu studiów magisterskich.

4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:


1) rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, dotyczącą zagadnień współczesnego literaturoznawstwa / językoznawstwa / kulturoznawstwa / przekładoznawstwa w zależności od wybranej przez kandydata dziedziny badań naukowych – do 10 punktów;
2) prezentację osiągnięć badawczych(publikacje, udział w konferencjach naukowych) i projektu badawczego w języku angielskim – do 10 punktów;


5. Kandydat może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Wynik pozytywny z postępowania kwalifikacyjnego stanowi uzyskanie co najmniej 50 %, czyli 10 punktów. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej – do wysokości ustalonego limitu miejsc.

6. Przeliczenie łącznej liczby zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest następujące:

 

Punkty

Ocena

0 - 9

2,0

10 – 11

3,0

12 – 13

3,5

14 – 15

4,0

16 – 17

4,5

18 – 20

5,0

 

7. Dokumenty dodatkowe w przypadku kandydatów niebędących obywatelami polskimi ponad określone w § 1 Uchwały:

1) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o którym mowa w pkt. 2, wraz z dokumentami legalizacyjnymi lub nostryfikującymi (jeśli są wymagane) – przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
2) kserokopie paszportu i/lub innych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz prawo do pobytu w Polsce,
3) kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie cudzoziemca, że przystąpi do NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

8. Przed przystąpieniem do rekrutacji, skany wymaganych dokumentów kandydaci przesyłają na adres doct.studies@umcs.eu . Oryginały lub kopie w/w dokumentów składają w dziekanacie Wydziału lub u Kierownika Studiów Doktoranckich niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu. Obcokrajowcy mogą przesłać skany dokumentów bez ich polskich tłumaczeń – jeśli jednak wydane są w języku innym niż angielski, wymagana jest wersja angielska. Polskie tłumaczenie zobowiązani są dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia.


9. Studia zostaną uruchomione jeśli zakwalifikowanych zostanie na nie co najmniej 2 kandydatów.


10. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

 

Limit przyjęć: 6 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie:

  1. rejestracja internetowa do 6 lipca 2018r.
  2. Przesyłanie skanów dokumentów pocztą elektroniczną na adres: doct.studies@umcs.eu do 6 lipca 2018r.;
  3. Rozmowy kwalifikacyjne: 9 - 13 lipca 2018r., warunkwo, w razie niewypełnienia limitu miejsc: 4 września 2018r.
  4. Dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu na studia:
    1. osobiście przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej, pokój 534 lub 535 w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS (Instytut Anglistyki, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin) lub
    2. pocztą na adres: Adam Głaz, Instytut Anglistyki UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin.
Opis

A four-year doctoral (Ph.D.) programme in literary studies, cultural studies, and linguistics, with English as the language of instruction. Specific areas of specialization include:  American literature, American culture, American film studies, British culture, British and American cultural history, media studies, cultural theory, Jewish studies, Polish literature from Middle Ages to the 18th c., Polish culture from the Middle Ages to the 18th c., religion in Poland, general linguistics, cognitive linguistics, English linguistics, historical linguistics, gender linguistics, language and culture, translation studies, phonology, phonetics, applied linguistics, foreign language methodology, computer-assisted language learning.

The programme is offered to Polish and non-Polish nationals, holders of an M.A. or an equivalent degree in philology, literature, literary studies, cultural studies, linguistics or a related discipline, obtained from a higher-education institution in Poland or in other countries. Holders of M.A. degrees in other disciplines can also apply but must produce a list of their publications and/or other kinds of academic achievement in the areas specified.

A fluent command of English is necessary (European C2 level). This is taken for granted in the case of graduates of programmes in English; graduates of programmes in other languages must produce a relevant statement/certificate.

Additionally, the applicant’s command of English will be verified during an interview.

More details