Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem

Kierunek
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych. W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja prowadzona będzie na semestr letni (od lutego 2019 r.). 

Opłata za studia:

4 500 zł

Nr konta:

Rok akademicki 2017/2018: 76 1030 1999 2407 7270 0014 6201

Rok akademicki 2018/2019: 71 1030 1999 2407 7270 0014 9201

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów:

 • rejestracja w systemie IRK: do 08 lutego 2019 r.
 • dokumenty można składać w terminie: od 10 września 2018 r. do 8 lutego 2019 r.

dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:
Instytut Pedagogiki
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
sekretariat studiów: mgr Jolanta Misiur pok. 37
tel. 81 537 63 06 w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i niedziel)

Przewidywana liczba miejsc:

25

Opis

Organizator:

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
tel./fax: 81 537 63 06
www: http://umcs.lublin.pl/pedagogika

Kierownik studiów podyplomowych:

dr Anna Prokopiak

Czas trwania:

2 semestry

Punkty ECTS:

30

Program studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psychologów, logopedów i fizjoterapeutów.

W pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z autyzmem nie przynoszą wystarczających efektów metody, które dają pozytywne rezultaty w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną czy innymi zaburzeniami rozwojowymi. Specjalne potrzeby rozwojowe osób z autyzmem wymagają odpowiednich kwalifikacji. System edukacji osób z autyzmem gwarantuje prawo do kształcenia we wszystkich typach placówek oświatowych (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych) uwzględniając specyficzne formy pracy dydaktycznej.

Studia nie dają kwalifikacji pedagogicznych.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw rozwijających potencjał rozwojowy osób z autyzmem, w tym realizujących ich potrzeby i możliwości edukacyjne, współpracę ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do:

 • udziału w procesie interdyscyplinarnej diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób z autyzmem i ich rodzin,

oraz (o ile posiadają bądź nabędą przygotowanie pedagogiczne)

 • planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, szczególnie z autyzmem,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych z uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz monitorowania ich osiągnięć.

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają współczesne formy i metody terapii i edukacji sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Program studiów obejmuje 400 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 120 godzin praktyk w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych dla osób z autyzmem.

Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela). Odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12. Część ćwiczeń w ramach przedmiotów Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju oraz Responsywne metody terapii będzie prowadzona w pięcioosobowych grupach (Diagnoza (...) na terenie NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha).

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 1. Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów.
 2. Napisanie pracy końcowej i uzyskanie pozytywnej recenzji promotorskiej.

Realizowane moduły:

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne - 145 godzin

 • Pedagogika specjalna - współczesne koncepcje kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, standardy dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju oraz kształcenia uczniów niepełnosprawnych, cele i zadania pedagogiki specjalnej, dokumenty i akty prawne dotyczące opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i edukacji osób niepełnosprawnych (5 WY, 5 CA)
 • Elementy psychologii klinicznej małego dziecka - wczesne etapy rozwoju dziecka, norma i patologia, wczesne zaburzenia rozwojowe, współpraca z rodziną dziecka i innymi specjalistami (10 WY, 10 CA)
 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju - najnowsze badania dotyczące etiologii autyzmu, epidemiologii i symptomatologii, problemy biomedyczne, neurologiczne i sensoryczne występujące u osób z autyzmem, modele postępowania diagnostycznego, interdyscyplinarność diagnozy, kryteria i metody diagnostyczne (10 WY, 35 CA)
 • Procesy poznawcze osób z autyzmem - modele funkcjonowania intelektualnego osób z autyzmem, deficyty poznawcze. Uzdolnienia (5 WY, 5 CA)
 • Responsywne metody terapii osób z autyzmem - w tym: terapia więzi i dialogu Olechnowicza, model ESDM, metoda Opcji Kauffmanów, metoda 3i (10 WY, 40 CA)
 • Metody wsparcia rodziny (10 CA)

Dydaktyka specjalna - 105 godzin

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem - teoretyczne i praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania w warunkach domowych i instytucjonalnych, metody terapii, strategie oddziaływań, modele pracy z małym dzieckiem i jego rodziną (10 CA)
 • Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem - funkcjonalna ocena rozwoju małego dziecka na podstawie wywiadu z rodzicami, obserwacji w sytuacjach naturalnych oraz skal rozwojowych i inwentarzy umiejętności (5 WY, 15 CA)
 • Edukacja osób z autyzmem - system edukacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, specyficzne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, strukturalizacja, dorosłość osób z autyzmem (10 CA)
 • Rodzina dziecka z autyzmem - funkcjonowanie rodziny z dzieckiem z autyzmem (20 CA)
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem - wykorzystywanie metod komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami niemówiącymi, strategie postępowania (20 CA)
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna - funkcjonowanie zmysłów osób z autyzmem, integracja sensoryczna, sekwencje sensoryczne (10 CA)

Praktyki - 120 godzin

 • Praktyki pedagogiczne będą realizowane w placówce realizującej wczesne wspomaganie (60 godzin), kształcenie w wieku przedszkolnym bądź na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym oraz w placówce dla młodzieży (trzeci etap edukacyjny) bądź osób dorosłych z autyzmem (60 godzin)

Seminarium dyplomowe - 30 godzin