Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)

Kierunek
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

DIAGNOZA, EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU (dla nauczycieli nie mających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) - studia są realizowane z obowiązkowym od 25 lipca 2019 r. modułem realizującym przygotowanie w zakresie edukacji włączającej, modułem realizującym przygotowanie w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz modułem pedagogiki specjalnej

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
pokój 59

Opłata za studia:

-        I semestr: 2080 zł + 150 zł

-        II semstr: 2240 zł

-        III semstr: 2240 zł

-        IV semstr: 2240 zł

-        Całkowity koszt studiów: 8950 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1857 zł + 150 zł

-        II semstr: 2016 zł

-        III semstr: 2016 zł

-        IV semstr: 2016 zł

-        Całkowity koszt studiów: 8055 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1968,50 zł + 150 zł

-        II semstr: 2128 zł

-        III semstr: 2128 zł

-        IV semstr: 2128 zł

-        Całkowity koszt studiów: 8502,50 zł

Nr konta do wpłaty czesnego zostanie podany w późniejszym terminie.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

W roku akademickim 2021/2022 studia nie zostaną uruchomione

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
pokój 59

Planowany termin uruchomienia studiów:

-

Informacji udziela:

mgr Jolanta Misiur
e-mail: jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 815376301

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr hab. Anna Prokopiak
e-mail: aniaprokopiak@wp.pl
tel. 508292498

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 1105
    • w tym praktyki: 300
  • liczba semestrów: 4

Studia planowane są do realizacji w formie hybrydowej. Zajęcia w formie zdalnej prowadzone będą na Wirtualnym Kampusie oraz/lub poprzez aplikacje Teams. Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie oraz w NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha (soboty i niedziele).

Grupa docelowa:

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) - do nauczycieli nie mających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej -chcących nabyć kwalifikacje w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających.

Studia są realizowane z obowiązkowym od 25 lipca 2019 r. modułem realizującym przygotowanie w zakresie edukacji włączającej, modułem realizującym przygotowanie w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz pedagogiki specjalnej).

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób ze spektrum autyzmu na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw rozwijających potencjał rozwojowy osób ze spektrum autyzmu, w tym realizujących ich potrzeby i możliwości edukacyjne, współpracę ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwenci podyplomowych będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do:
- udziału w procesie interdyscyplinarnej diagnozy spektrum autyzmu;
- współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin;
- planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ze spektrum autyzmu;
- planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych z uczniami ze spektrum autyzmu na każdym etapie edukacyjnym oraz monitorowania ich osiągnięć w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających.

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają współczesne formy i metody terapii i edukacji sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego osób ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje 1105 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 300 godzin praktyk w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych.

Program studiów:

Program studiów podzielony został na trzy moduły:
1. Moduł realizujący przygotowanie w zakresie edukacji specjalnej;
2. Moduł realizujący przygotowanie w zakresie edukacji włączającej;
3. Moduł realizujący przygotowanie w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu.
Szczegółowy plan studiów znajduje się w załączniku.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest:
1. Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów.
2. Napisanie pracy końcowej i uzyskanie pozytywnych recenzji.