Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)

Kierunek
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej)
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

DIAGNOZA, EDUKACJA I TERAPIA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) - studia są realizowane z obowiązkowym od 25 lipca 2019r. modułem realizującym przygotowanie w zakresie edukacji włączającej oraz modułem realizującym przygotowanie w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. jedna aktualna fotografia kandydata, spełniająca wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
pokój 59

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Opłata za studia:

-        I semestr: 2090 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2240 zł

-        III semestr: 2240 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6720 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1866 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2016 zł

-        III semestr: 2016 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6048 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1978 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2128 zł

-        III semestr: 2128 zł

-        Całkowity koszt studiów: 6384 zł

Nr konta:

63 1030 1999 2407 4070 0015 1301

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 31.10.2020 roku.

Dokumenty należy przesłać na podany adres:

Jolanta Misiur
Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii
ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin
pokój 59

Planowany termin uruchomienia studiów:

luty 2021 r.

Informacji udziela:

dr Anna Prokopiak
e-mail: aniaprokopiak@wp.pl
tel. 508292498

mgr Jolanta Misiur
e-mail: jolanta.misiur@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 815376301

Kierownik studiów podyplomowych: 

dr Anna Prokopiak

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych: 865
  • w tym praktyki: 240
 • liczba semestrów: 3

Studia realizowane będą w formule blended learning, część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie, a część online. 

Grupa docelowa:

Studia podyplomowe adresowane są do czynnych nauczycieli absolwentów studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) - do nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej - chcących nabyć kwalifikacje w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających (studia są realizowane z obowiązkowym od 25 lipca 2019r. modułem realizującym przygotowanie w zakresie edukacji włączającej oraz modułem realizującym przygotowanie w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu)

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób ze spektrum autyzmu na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej.

Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw rozwijających potencjał rozwojowy osób ze spektrum autyzmu, w tym realizujących ich potrzeby i możliwości edukacyjne, współpracę ze środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Absolwenci studiów podyplomowych będą przygotowani merytorycznie i praktycznie do:

 • udziału w procesie interdyscyplinarnej diagnozy spektrum autyzmu,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i organizujących profesjonalne wsparcie dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin,

oraz

 • planowania, realizacji i oceny efektów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z ze spektrum autyzmu,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych oraz edukacyjnych z uczniami ze spektrum autyzmu na każdym etapie edukacyjnym oraz monitorowania ich osiągnięć w placówkach specjalnych, integracyjnych i włączających

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają współczesne formy i metody terapii i edukacji sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego osób ze spektrum autyzmu. Program studiów obejmuje 865 godzin zajęć dydaktycznych, w tym 240 godzin praktyk w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych (część praktyk możliwa do odbycia w NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha)

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Zajęcia będą prowadzone w systemie niestacjonarnym (sobota, niedziela). Odbywać się będą w Instytucie Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12. Konserwatoria będą prowadzone w pięcioosobowych grupach (na terenie NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha).

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest :

 1. Złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów.
 2. Napisanie pracy końcowej i uzyskanie pozytywnych dwóch recenzji.