Compliance w zarządzaniu organizacją

Kierunek
Compliance w zarządzaniu organizacją
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w Systemie Obsługi Rekrutacji oraz złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
  2. Odpis lub poświadczona kopia ukończenia studiów I stopnia uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1950 zł 

-        II semestr: 1950 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3900 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1755 zł 

-        II semestr:  1755 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3525 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1853 zł

-        II semestr: 1853 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3705  zł

Nr konta:

35 1030 1999 2406 5070 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 31 października 2019 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik/listopad 2019 r.

Informacji udziela:

dr hab. Piotr Witkowski
Wydział Ekonomiczny
Laboratorium Praktyki Biznesu
witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Piotr Witkowski
witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 180
    • w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Compliance jest instrumentem zarządzania, wykorzystywanym w procesie zachowania zgodności nie tylko w bankach i instytucjach finansowych, ale także w innych organizacjach. Dotyczy to zwłaszcza organizacji rozwijających lub zobowiązanych do utrzymania kapitału zaufania społecznego. Proces szerszego zorientowania się na compliance jest dostrzegany na rynku pracy poprzez zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Potencjalni słuchacze studiów to osoby widzące swój dalszy rozwój zawodowy w jednostkach organizacyjnych zajmującymi się systemem compliance w organizacji. W szczególności dotyczy to osób zatrudnionych w działach prawnych, audytu lub controlingu.

Compliance to obszar, który powinien być w zainteresowaniu przedstawicieli przedsiębiorstw działających na styku z instytucjami państwowymi, będącymi beneficjatami funduszy publicznych, oraz osób pracujących w tych instytucjach.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu szerokiego spektrum uwarunkowań prawnych i pozaprawnych związanych z praktycznym projektowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem systemu compliance w organizacji oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskane umiejętności w praktyce działania organizacji.

Absolwent studiów podyplomowych to przyszły compliance oficer ponieważ jest osobą przygotowaną zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym do pracy w jednostkach organizacyjnych complinace w przedsiębiorstwach różnych branż, zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Znaczenie systemu compliance w organizacji, a co się z tym wiąże compliance oficera ulega znacznemu zwiększeniu wświetle znowelizowanej ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz. U. 2002 Nr 197 poz. 1661 ze zm.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Instytucje i podmioty nadzoru w otoczeniu gospodarczym, Etyka, zasady współżycia społecznego w zarządzaniu organizacją, Wartości w zarządzaniu organizacją , Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), Komunikacja w biznesie, Ład korporacyjny w zarządzaniu organizacją, Prawo compliance w zarządzaniu organizacją, Prawo cywilne w zarządzaniu organizacją, Prawo gospodarcze i handlowe w zarządzaniu organizacją, Prawo pracy w zarządzaniu organizacją, Regulacje prawne o ochronie danych osobowych w zarządzaniu organizacją (GDPR), Regulacje prawne o ochronie konkurencji i konsumentów w zarządzaniu organizacją, Regulacje  prawne w zakresie przestępstw  przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, Regulacje prawne w zakresie zwalczania korupcji, Regulacje prawne w zakresie zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance w instytucjach finansowych, Compliance w zarządzaniu organizacją, Zarządzanie ryzykiem w compliance, Audyt i kontrola wewnętrzna w zarządzaniu organizacją, Compliance w przedsiębiorstwach – studium przypadku.                        

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Ocena końcowa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.