Compliance w zarządzaniu organizacją

Kierunek
Compliance w zarządzaniu organizacją
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Ekonomiczny
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

NOWOŚĆ!

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany.
  2. Odpis lub poświadczona kopia ukończenia studiów I stopnia uprawniających do podjęcia studiów podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
  3. Dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydaniu dokumentów tożsamości.
  4. Pokwitowanie wpisowego wniesione na właściwe konto. Wpisowe jest zaliczane na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu wpisowego należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1800 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1950 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3900 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1620 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr:  1755 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3525 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1705  zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1853 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3705  zł

Nr konta:

35 1030 1999 2406 5070 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 31 października 2019 r.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój nr 1001
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Planowany termin uruchomienia studiów:

październik/listopad 2019 r.

Informacji udziela:

dr hab. Piotr Witkowski
Wydział Ekonomiczny
Laboratorium Praktyki Biznesu
witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Piotr Witkowski
witkowski@poczta.umcs.lublin.pl

Opis
  • liczba godzin dydaktycznych: 180
    • w tym praktyki: brak
  • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

Compliance jest instrumentem zarządzania, wykorzystywanym w procesie zachowania zgodności nie tylko w bankach i instytucjach finansowych, ale także w innych organizacjach. Dotyczy to zwłaszcza organizacji rozwijających lub zobowiązanych do utrzymania kapitału zaufania społecznego. Proces szerszego zorientowania się na compliance jest dostrzegany na rynku pracy poprzez zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Potencjalni słuchacze studiów to osoby widzące swój dalszy rozwój zawodowy w jednostkach organizacyjnych zajmującymi się systemem compliance w organizacji. W szczególności dotyczy to osób zatrudnionych w działach prawnych, audytu lub controlingu.

Compliance to obszar, który powinien być w zainteresowaniu przedstawicieli przedsiębiorstw działających na styku z instytucjami państwowymi, będącymi beneficjatami funduszy publicznych, oraz osób pracujących w tych instytucjach.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu szerokiego spektrum uwarunkowań prawnych i pozaprawnych związanych z praktycznym projektowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem systemu compliance w organizacji oraz potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskane umiejętności w praktyce działania organizacji.

Absolwent studiów podyplomowych to przyszły compliance oficer ponieważ jest osobą przygotowaną zarówno pod względem merytorycznym jak i praktycznym do pracy w jednostkach organizacyjnych complinace w przedsiębiorstwach różnych branż, zarówno sektora publicznego jak i prywatnego. Znaczenie systemu compliance w organizacji, a co się z tym wiąże compliance oficera ulega znacznemu zwiększeniu wświetle znowelizowanej ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz. U. 2002 Nr 197 poz. 1661 ze zm.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Instytucje i podmioty nadzoru w otoczeniu gospodarczym, Etyka, zasady współżycia społecznego w zarządzaniu organizacją, Wartości w zarządzaniu organizacją , Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), Komunikacja w biznesie, Ład korporacyjny w zarządzaniu organizacją, Prawo compliance w zarządzaniu organizacją, Prawo cywilne w zarządzaniu organizacją, Prawo gospodarcze i handlowe w zarządzaniu organizacją, Prawo pracy w zarządzaniu organizacją, Regulacje prawne o ochronie danych osobowych w zarządzaniu organizacją (GDPR), Regulacje prawne o ochronie konkurencji i konsumentów w zarządzaniu organizacją, Regulacje  prawne w zakresie przestępstw  przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, Regulacje prawne w zakresie zwalczania korupcji, Regulacje prawne w zakresie zapobieganiu wprowadzaniu do obrotu środków pieniężnych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance w instytucjach finansowych, Compliance w zarządzaniu organizacją, Zarządzanie ryzykiem w compliance, Audyt i kontrola wewnętrzna w zarządzaniu organizacją, Compliance w przedsiębiorstwach – studium przypadku.                        

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

Ocena końcowa: Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wymaganych zaliczeń oraz zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów.