Chemia

Kierunek
Chemia
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Zasady kwalifikacji na kierunek
 
1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie chemii mogą ubiegać się absolwenci kierunku chemia oraz kierunków pokrewnych, pod warunkiem, że program ukończonych przez nich studiów obejmował efekty kształcenia odpowiednie do realizowanych na Wydziale badań naukowych, mający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, którzy ukończyli studia ze średnią nie mniejszą niż 3,5.

2. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie chemii mogą ubiegać się beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich zgodnych z dyscypliną prowadzonych studiów doktoranckich. Beneficjenci programu Diamentowy Grant otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych udziału w rekrutacji.

3. Studia doktoranckie prowadzone są w ramach specjalności związanych z realizowaną przez Wydział tematyką badawczą w zakresie:

1) chemii nieorganicznej,
2) chemii organicznej,
3) chemii fizycznej i teoretycznej,
4) chemii analitycznej.

4. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:

1) średnią ocen ze studiów (z jednolitych studiów magisterskich lub ze studiów pierwszego i drugiego stopnia). Maksymalna liczba punktów za średnią ocen ze studiów wynosi 40. Punkty liczone są wg. poniższej tabeli:


Średnia ocen

Punkty

3,5 – 3,59

2

3,6 – 3,69

3

3,7 – 3,79

5,5

3,8 – 3,89

7,0

3,9 – 3,99

8,5

4,0 – 4,09

10,5

4,1 – 4,19

12,5

4,2 – 4,29

15,5

4,3 – 4,39

18,5

4,4 – 4,49

21,5

4,5 – 4,59

25

4,6 – 4,69

28,5

4,7 – 4,79

32

4,8 – 4,89

36

4,9 – 5,0

40


2) pisemny test dotyczący podstaw chemii, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów;
3) rozmowę sprawdzającą znajomość języka angielskiego, za którą kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów, o ile kandydat nie przedstawił certyfikatu jego znajomości na poziomie min. B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (otrzymuje wtedy maksymalną liczbę punktów);
4) rozmowę sprawdzającą posiadaną wiedzę, za którą kandydat może uzyskać maksymalnie 10 punktów.
5) rozmowę oceniającą dorobek naukowy, za którą kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

5. Uzyskanie przez kandydata w sumie 45 punktów ze wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego uznawane jest za wynik pozytywny.

6. Na studia przyjmowani będą jedynie kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do ustalonego limitu miejsc.

7. Przeliczenie zdobytych przez kandydata punktów na końcową ocenę postępowania jest następujące:
 

Punkty

Ocena

75.00 - 100.00

5.0

70.00 - 74.99

4.5

60.00 - 69.99

4.0

50.00 - 59.99

3.5

45.00 - 49.99

3.0

0 - 44.99 2.0

 

8. Studia stacjonarne zostaną uruchomione, jeśli minimalna liczba zakwalifikowanych kandydatów wyniesie 5 osób.
9. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 10 osób.

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne studia doktoranckie:

  1. Rejestracja internetowa do 17 sierpnia 2018r. do godziny 12:00
  2. do 22 sierpnia 2018 - składanie dokumentów do godziny 13:00
  3. egzamin 27 sierpnia 2018 - aula A (godz. 9:00)
  4. rozmowa kwalifikacyjna 28 sierpnia 2018 - sala 546 (godz. 9:00)
  5. ogłoszenie wyników postępowania - 31 sierpnia 2018r.