Chemia

Kierunek
Chemia
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Chemii
Obszar kształcenia
Nauki ścisłe
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
informatyka
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek

Podczas kwalifikacji pod uwagę brany będzie:

 • jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii, opartej o szerokie podstawy matematyki i nauk przyrodniczych; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle, jednostkach badawczych (uczelniach) oraz innych.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem:

http://www.umcs.pl/pl/oferta-edukacyjna,687.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem środków biologicznie aktywnych.

Wybór specjalności następuje w procesie rekrutacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętych nauk chemicznych, co pozwoli mu na rozwiązywanie problemów zawodowych, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących jego pracy zawodowej, a także posiadać umiejętności pracy zespołowej.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach drugiego stopnia na UMCS.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in.:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych,
 • laboratoriach środowiskowych,
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej,
 • firmach farmaceutycznych i kosmetycznych,
 • w przemyśle chemicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym,
 • firmach produkujących odczynniki, 
 • w sekcjach ochrony środowiska i gospodarki komunalnej,
 • w jednostkach kontrolnych np. SANEPID, PIP,
 • instytucjach, organizacjach rządowych i pozarządowych wykonujących zadania w dziedzinie ochrony środowiska (inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty),
 • w szkołach wyższych oraz w szkolnictwie stopnia podstawowego i średniego,
 • w jednostkach badawczych, placówkach i instytucjach naukowych,
 • parkach naukowo-technologicznych.

Możliwości rozwoju

Wydział Chemii oferuje studentom:

 • Możliwość udziału w Samorządzie Studentów Wydziału Chemii i Kołach Naukowych - Alkahest, Sherlock oraz Bioaktywni.
 • Szerokie kontakty z uczelniami zagranicznymi oraz udział w międzynarodowych programach wymiany studentów, które dają możliwość podjęcia studiów, dofinansowywanych przez Dziekana Wydziału Chemii, w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki temu uzyskuje się dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego podczas studiów oraz po ich ukończeniu.
 • Liczne praktyki i staże studenckie m.in. w ramach programu POWER i płatnych praktyk „Wiza 2", PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o. w Lublinie, Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, PZL-Świdnik S.A., Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A., Laboratoriach Natury Sp. z o.o., Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie, Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Chemii.