Biotechnologia

Kierunek
Biotechnologia
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Biologii i Biotechnologii
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek


Jeden przedmiot spośród wymienionych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów I stopnia na kierunku biotechnologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

Biochemia, Biologia molekularna, Genetyka, Inżynieria genetyczna, Inżynieria procesów biotechnologicznych, Język angielski B2 ESOKJ, Mikrobiologia przemysłowa, Podstawy bioinformatyki, Technologia informacyjna

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Student.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Bez podziału na specjalności.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku biotechnologia:

 • Posiada ogólną wiedzę biologiczną opartą o nauki ścisłe i uzupełnioną o wiedzę w zakresie biotechnologii.
 • Ma szczegółową wiedzę o organizmach roślinnych i zwierzęcych produkujących substancje biologiczne czynne, zna metody ich hodowli na skalę laboratoryjną i przemysłową.
 • Zna podstawowe metody instrumentalne i analityczne przydatne do analizy i oceny produktów końcowych bioprocesów; zna zasady bezpiecznego postepowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą.
 • Umie wykonać podstawowe eksperymenty in vitro z zakresu inżynierii genetycznej, potrafi opisać i krytycznie zinterpretować uzyskane wyniki.
 • Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy (także anglojęzycznych) – podręczników akademickich, zasobów bibliotecznych, sieciowych portali naukowych, bioinformatycznych baz danych.
 • Absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów II stopnia w zakresie biotechnologii lub innej dyscypliny nauk biologicznych.

Możliwości zatrudnienia

 • Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach biotechnologicznych
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
 • parkach naukowo-technologicznych
 • firmach kosmetycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • placówkach i instytucjach naukowych
 • firmach doradczych i szkoleniowych
 • zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności

w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego.

Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje studentom możliwość:

 • realizowania swoich pasji naukowych w ramach działających aktywnie Studenckich Kół Naukowych:
 • uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność grzybów, prowadzą monitoring nietoperzy, rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej.
 • uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków.
 • udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników.
 • uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA).
 • udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów (http://www.umcs.pl/pl/galeria-mediow,352,noc-biologow-2016,30902.chtm), Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin – Fascination of Plant Day, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", Warsztaty fotografii przyrodniczej „Szeroki kąt".
 • prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym itp.
 • odbycia praktyk zawodowych m.in. w: Samodzielnych Publicznych Zespołach Opieki Zdrowotnej, laboratoriach diagnostycznych oraz analitycznych, placówkach naukowych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Państwowym lnstytucie Weterynaryjnym, Przedsiębiorstwie Dystrybucji Farmaceutycznej, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji, firmach Herbapol-Lublin i Cefarm-Lublin.
 • odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+.

Wydział Biologii i Biotechnologii jako jedyny w Polsce oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho (http://www.umcs.pl/pl/praktyki-naukowe-w-usa,6671.htm#page-3), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Dodatkowe informacje

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Biologii i Biotechnologii.

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm

Więcej informacji: www.biotechnologia.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Karier
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS