Biologia, specjalność biologia medyczna

Kierunek
Biologia, specjalność biologia medyczna
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Biologii i Biotechnologii
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek


Jeden przedmiot spośród wymienionych:
biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów I stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Anatomia człowieka, Zoologia ogólna i systematyczna z podstawami taksonomii, Botanika ogólna i systematyczna, Sozologia – środowisko i człowiek, Ekologia, Toksykologia środowiska, Ćwiczenia terenowe z botaniki i zoologii, Fizjologia zwierząt, Fizjologia roślin, Biologia rozwoju, Mikrobiologia, Mikologia, Parazytologia, Genetyka z elementami genetyki człowieka, Biochemia, Radiologia, Biologia molekularna z elementami diagnostyki molekularnej, Elementy patofizjologii, Podstawy farmakologii, Botanika farmakologiczna, Biologia ewolucyjna, Biologia komórki, Biochemia żywienia, Fizyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej i fizykoterapii, Inżynieria genetyczna, Immunologia człowieka z elementami wirusologii, Biologia praktyczna w medycynie, Biotechnologia, Inżynieria biomateriałowa w medycynie, Metody biochemiczne w analityce medycznej, Fizyka z elementami biofizyki, Matematyka z elementami statystyki, Elementy chemii organicznej dla biologów, Etyka, Historia filozofii z elementami filozofii przyrody, Język angielski, Wychowanie fizyczne

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Programy i Plany studiów.

 

Biologia medyczna

Specjalność biologia medyczna w ramach kierunku Biologia jest wybierana podczas procesu rekrutacji.

Realizowane przedmioty poszerzają wiedzę Studenta o wybrane zagadnienia z biologii człowieka – jego rozwój, fizjologię i patofizjologię, biochemię żywienia, ewolucję i ekologię. Student poznaje wybrane metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce, podstawy farmakologii, a także teoretyczne i praktyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej i fizykoterapii.

Na kierunku biologia realizowane są jeszcze trzy specjalności wybierane podczas IV roku studiów (biochemia, mikrobiologia i biologia eksperymentalna) oraz jedna specjalność wybierana podczas procesu rekrutacji (bioanalityka).

 

Kształcenie nauczycielskie

Studenci mogą dodatkowo realizować ścieżkę kształcenia nauczycielskiego, która uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz nauczyciela biologii w szkole ponadpodstawowej. 

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent kierunku biologia:

 • Posiada ogólną wiedzę biologiczną opartą o nauki ścisłe i uzupełnioną o wiedzę szczegółową w zakresie biologii związanym z wybraną specjalnością.
 • Zna podstawy teoretyczne nowoczesnych metod instrumentalnych i analitycznych zarówno laboratoryjnych jak i terenowych; zna zasady bezpiecznego postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą.
 • Umie wykonać podstawowe oznaczenia stosowane w analizie materiału biologicznego, potrafi opisać i zinterpretować uzyskane wyniki, posługując się elementami statystyki.
 • Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy (także anglojęzycznych) – podręczników akademickich, zasobów bibliotecznych, sieciowych portali naukowych.
 • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia w każdym zakresie dyscypliny nauk biologicznych. Jednocześnie jego uniwersyteckie kwalifikacje zawodowe i program studiów, w którym wiedzę biologiczną wzbogacają przedmioty z zakresu wybranych nauk humanistycznych i społecznych, dają mu dobre podstawy do uzupełniania tych kwalifikacji pod kątem dostosowywania się do aktualnych ofert rynku pracy.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego m.in. w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach biotechnologicznych
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
 • parkach naukowo-technologicznych
 • firmach kosmetycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • parkach narodowych, parkach krajobrazowych i Lasach Państwowych
 • placówkach i instytucjach naukowych
 • firmach doradczych i szkoleniowych
 • jednostkach i wydziałach administracji zajmujących się ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności

 

Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje Studentom możliwość:

 • realizowania swoich pasji naukowych w ramach działających aktywnie Studenckich Kół Naukowych (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm; zakładka Student/Organizacje studenckie):
  - Biologów
  - Biochemików
  - Biotechnologów „Mikron”
  - Neurobiologów
  - Fotografii Przyrodniczej
  - Mikrobiologów „Bakcyl”
  - Fitochemików 
 • uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność organizmów żywych, prowadzą monitoring nietoperzy i rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej
 • uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków akademickich
 • udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników
 • uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA)
 • udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów, Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", warsztaty i wystawy fotograficzne (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm, zakładka Wydarzenia/Promocja)
 • prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym
 • odbycia praktyk zawodowych m.in. w: szpitalach i placówkach medycznych, laboratoriach diagnostycznych oraz analitycznych, placówkach naukowych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Państwowym lnstytucie Weterynaryjnym, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji, firmach Herbapol-Lublin i Cefarm-Lublin
 • odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+

Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce, oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii oraz biotechnologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho ( https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm , zakładka Mobilność), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas ponad 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Więcej informacji: www.biotechnologia.umcs.pl