Biologia

Kierunek
Biologia
Stopień studiów
studia III stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Biologii i Biotechnologii
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

1. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie biologii mogą ubiegać się absolwenci biologii, biotechnologii oraz kierunków pokrewnych mający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, a także beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich.

2. Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:

1. średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni). Średnia ocen ze studiów odpowiada punktom w skali:

Średnia ocen

Punkty

5,0

5

4,9 - 4,5

4

4,4 - 4,0

3

3,9 - 3,5

2

3,4 - 3,0

1

2,9 - 2,0

0

Beneficjentom programu Diamentowy Grant przyznaje się 5 punktów za średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów.

2. rozmowę kwalifikacyjną z przedmiotów objętych minimum programowym z biologii lub biotechnologii (ocenianą w skali ocen od 2,0 do 5,0, punktowaną w skali od 0 do 5 pkt.);
3. ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych (punktowaną w skali od 0 do 5 pkt.);
4. sprawdzian znajomości języka angielskiego obejmujący rozmowę w języku angielskim na tematy ogólne i znajomość słownictwa w zakresie biologii (ocenianą w skali ocen od 2,0 do 5,0, punktowaną w skali od 0 do 5 pkt.).

3. Dla punktów 2, 4 w ust. 2 ustala się następującą skalę przeliczania ocen na punkty:

Ocena

Punkty

5,0

5

4,5

4

4,0

3

3,5

2

3,0

1

2,0

0

4. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do limitu miejsc i uzyskają ocenę co najmniej 3,0 według następującej skali:

Łączna liczba punktów

Ocena

20 - 18

5,0

17,9 - 16

4,5

15,9 - 14

4,0

13,9 - 12

3,5

11,9 - 9

3,0

8,9 - 0

2,0

5. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż trzech osób.
6. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 8 osób.

Rejestracja internetowa kandydatów do 21.08.2018r.

Przyjmowanie dokumentów do 23.08.2018r., Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, pokoje 57B, 59B, parter budynku Wydziału BiB ul. Akademicka 19, Tel.: 81-537-52-16, 81-537-52-15, 81-537-52-14.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej:

  • 29.08.2018r., godzina 9:30, pokój 151B, Sala Rady Wydziału, I piętro budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii ul. Akademicka 19, Lublin.

Więcej informacji: www.biologia.umcs.pl


related