Biologia

Kierunek
Biologia
Stopień studiów
studia I stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Biologii i Biotechnologii
Obszar kształcenia
Nauki przyrodnicze
Przedmioty maturalne
biologia
chemia
fizyka
fizyka i astronomia
matematyka
Zasady kwalifikacji na kierunek

 

Jeden przedmiot spośród wymienionych: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, matematyka.

Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.

Opis

Celem studiów I stopnia na kierunku biologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dyscyplinie nauk biologicznych, w zakresie biologii. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Podstawy taksonomii organizmów, Anatomia funkcjonalna człowieka, Zoologia ogólna i systematyczna, Botanika ogólna i systematyczna, Biologia komórki, Fizjologia zwierząt, Fizjologia roślin, Mikrobiologia, Mikologia, Ochrona środowiska, Ekologia ogólna, Ćwiczenia terenowe, Mechanizmy ewolucji, Biochemia, Biologia molekularna, Genetyka, Immunologia z elementami wirusologii, Fizyka z elementami biofizyki, Matematyka z elementami statystyki, Elementy chemii organicznej dla biologów, Etyka, Język angielski, Wychowanie fizyczne

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Programy i Plany studiów.

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

Wybór specjalności 1-3 jest dokonywany w czasie IV semestru. O pierwszeństwie przyjęcia decyduje średnia z ocen uzyskanych w przebiegu studiów oraz zainteresowania Studenta.

 1. Biochemia – Student zdobywa wiedzę specjalistyczną w zakresie biokatalizy i jej praktycznych zastosowań, doskonali znajomość biochemicznych technik laboratoryjnych: analitycznych i instrumentalnych, umie przeprowadzać proste procesy biotechnologiczne, poznaje aktualne kierunki badań biochemicznych i ich zastosowań, uczy się korzystać z anglojęzycznych źródeł wiedzy.
 2. Biologia eksperymentalna – Student pogłębia wiedzę biologiczną na poziomie struktur subkomórkowych, komórkowych i tkankowych, poznaje etapy rozwoju roślin, zwierząt i człowieka, etiologię chorób roślin, nabywa specjalistyczne umiejętności laboratoryjne preparatywne i analityczne w zakresie technik mikroskopowych i histologicznych.
 3. Mikrobiologia – Student pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu biologii molekularnej, poznaje nowe techniki laboratoryjne preparatywne i analityczne, poszerza wiedzę mikrobiologiczną o wybrane grupy chorobotwórczych pierwotniaków i grzybów, ich struktury i biologię w odniesieniu do diagnostyki i terapii wywoływanych przez nie chorób.

Wybór specjalności 4-5 następuje w procesie rekrutacji.

 1. Bioanalityka – przedmioty specjalizacyjne wyposażają studenta w wiedzę i umiejętności przydatne szczególnie w pracy badawczej i analitycznej. Student poznaje procedury pozyskiwania materiału biologicznego z natury bądź z hodowli i upraw laboratoryjnych; techniki przygotowania próbek do analiz; teoretyczne podstawy i praktyczne zastosowania metod analizy biochemicznej i instrumentalnej; zasady statystycznej analizy i opracowania uzyskanych wyników; możliwości stosowania metod bioanalitycznych do badań na różnych poziomach organizacji biosfery.
 2. Biologia medyczna – Przedmioty specjalizacyjne poszerzają wiedzę studenta o wybrane zagadnienia z biologii człowieka – jego rozwój, fizjologię i patofizjologię, biochemię żywienia, ewolucję i ekologię. Student poznaje wybrane metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce, podstawy farmakologii, a także teoretyczne i praktyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej i fizykoterapii.

Kształcenie nauczycielskie

Studenci mogą dodatkowo realizować ścieżkę kształcenia nauczycielskiego, która uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz nauczyciela biologii w szkole ponadpodstawowej. 

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent kierunku biologia:

 • Posiada ogólną wiedzę biologiczną opartą o nauki ścisłe i uzupełnioną o wiedzę szczegółową w zakresie biologii związanym z wybraną specjalnością.
 • Zna podstawy teoretyczne nowoczesnych metod instrumentalnych i analitycznych zarówno laboratoryjnych jak i terenowych; zna zasady bezpiecznego postępowania z materiałem biologicznym, chemikaliami i aparaturą.
 • Umie wykonać podstawowe oznaczenia stosowane w analizie materiału biologicznego, potrafi opisać i zinterpretować uzyskane wyniki, posługując się elementami statystyki.
 • Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy (także anglojęzycznych) – podręczników akademickich, zasobów bibliotecznych, sieciowych portali naukowych.
 • Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia w każdym zakresie dyscypliny nauk biologicznych. Jednocześnie jego uniwersyteckie kwalifikacje zawodowe i program studiów, w którym wiedzę biologiczną wzbogacają przedmioty z zakresu wybranych nauk humanistycznych i społecznych, dają mu dobre podstawy do uzupełniania tych kwalifikacji pod kątem dostosowywania się do aktualnych ofert rynku pracy.

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w zakresie prowadzenia podstawowych prac badawczych i analitycznych z wykorzystaniem materiału biologicznego m.in. w:

 • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych
 • zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej
 • laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej
 • firmach biotechnologicznych
 • firmach produkujących odczynniki diagnostyczne
 • parkach naukowo-technologicznych
 • firmach kosmetycznych
 • firmach farmaceutycznych
 • parkach narodowych, parkach krajobrazowych i Lasach Państwowych
 • placówkach i instytucjach naukowych
 • firmach doradczych i szkoleniowych
 • jednostkach i wydziałach administracji zajmujących się ochroną środowiska
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności

.

Wydział Biologii i Biotechnologii oferuje Studentom możliwość:

 • realizowania swoich pasji naukowych w ramach działających aktywnie Studenckich Kół Naukowych (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm; zakładka Student/Organizacje studenckie):

  - Biologów
  - Biochemików
  - Biotechnologów „Mikron”
  - Neurobiologów
  - Fotografii Przyrodniczej
  - Mikrobiologów „Bakcyl”
  - Fitochemików  
 • uczestnictwa w obozach naukowych, podczas których studenci badają m.in. bioróżnorodność organizmów żywych, prowadzą monitoring nietoperzy i rzadkich gatunków ptaków i owadów, uczą się podstaw fotografii przyrodniczej
 • uczestnictwa w licznych zjazdach i sympozjach naukowych, na których mogą prezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań, a także nawiązywać bezpośrednie kontakty ze studentami, doktorantami i naukowcami z innych ośrodków akademickich
 • udziału w realizacji projektów badawczych prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a tym samym opanowania unikalnych technik badawczych i nabycia umiejętności samodzielnego planowana i przeprowadzania eksperymentów oraz opracowywania ich wyników
 • uczestnictwa w wykładach i seminariach prowadzonych przez naukowców z prestiżowych zagranicznych ośrodków naukowych: Keele University (Wielka Brytania), Lund University (Szwecja), Baylor College of Medicine (USA), Hasselt University (Belgia), Research Center Borstel (Niemcy), University of Idaho (USA)
 • udziału w corocznych akcjach popularyzujących naukę, takich jak: Noc Biologów, Lubelski Festiwal Nauki, Fascynujący Świat Roślin, DNA – Encyklopedia Życia, Lubelski Kongres Kół Naukowych – Tygiel, Konkurs Biochemiczny, Konkurs Biologiczny „Powtórka przed maturą", warsztaty i wystawy fotograficzne (https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm, zakładka Wydarzenia/Promocja)
 • prowadzenia licznych akcji edukacyjnych dla szkół Lubelszczyzny, takich jak.: Objazdowy Festiwal Nauki, warsztaty fotografii przyrodniczej, konsultacje dla kandydatów olimpiady biologicznej, zajęcia w Muzeum Przyrodniczym, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym
 • odbycia praktyk zawodowych m.in. w: szpitalach i placówkach medycznych, laboratoriach diagnostycznych oraz analitycznych, placówkach naukowych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Państwowym lnstytucie Weterynaryjnym, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji, firmach Herbapol-Lublin i Cefarm-Lublin
 • odbycia części studiów za granicą w ramach oferty programu Erasmus+

Wydział Biologii i Biotechnologii, jako jedyny w Polsce, oferuje możliwość udziału najlepszych studentów II stopnia (biochemii i mikrobiologii oraz biotechnologii) w trzymiesięcznych praktykach naukowych w USA na University of Idaho ( https://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm , zakładka Mobilność), z możliwością kontynuowania tam studiów doktoranckich. Z programu praktyk w USA skorzystało dotychczas ponad 70 studentów, przy czym 14 osób powróciło na studia doktoranckie na University of Idaho. Od 2016 r. praktyki naukowe studentów Wydziału są możliwe również na Mississippi State University.

Więcej informacji: www.biologia.umcs.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej 
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS