Bezpieczeństwo narodowe

Kierunek
Bezpieczeństwo narodowe
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Opis

Bezpieczeństwo zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym stało się obszarem zainteresowań instytucji państwowych oraz organizacji i struktur międzynarodowych. Nauka bezpieczeństwa narodowego, to poznanie funkcjonowania instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno przyjęte normy postępowania. Kompleksowe podejście do problemu bezpieczeństwa narodowego wymaga także analizy tych niepożądanych zjawisk i działań, które stanowią wyzwania dla bezpieczeństwa państwa, jego instytucji i obywateli, takich jakich jak m.in.: terroryzm, zagrożenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, przestępczość zorganizowana.

Celem kierunku jest przygotowanie studenta do poruszania się na szczeblu administracji państwowej w różnych sektorach: obrony, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, polityki społecznej i w tzw. trzecim sektorze. Aby osiągnąć powyższy cel w programie studiów realizowane są m.in. takie przedmioty jak: na studiach I st.: Zagrożenia bezpieczeństwa, Teoria bezpieczeństwa, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Prawo międzynarodowe publiczne, Międzynarodowe stosunki polityczne, Konflikty międzynarodowe, Polityka bezpieczeństwa RP, Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego, Organizacja i zarządzanie, Zapobieganie i zwalczanie przestępczości, Bezpieczeństwo ekonomiczne; na studiach II st.: Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa, Ryzyko w bezpieczeństwie i analiza ryzyka, Logistyka międzynarodowa, Służby porządku publicznego w Europie, Cyberprzestępczość, Międzynarodowe centra logistyczne, Bezpieczeństwo w działalności trzeciego sektora, Mediacje i negocjacje.

Szczegółowy program studiów dostępny jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/programy-zajec,4725.htm

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • I stopień: Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym, Międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem (specjalności realizowane od IV semestru studiów)
 • II stopień: Cyberbezpieczeństwo, Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (specjalności realizowane od II semestru studiów)

O wyborze specjalności decyduje student.

Sylwetka absolwenta:

 • Absolwent kierunku bezpieczeństwo narodowe powinien posiadać ogólną wiedzę wielodyscyplinarną z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i prawnych tworzącą podbudowę rozumienia istoty bezpieczeństwa narodowego i jego zakresów.
 • Powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska związane z bezpieczeństwem, jego zagrożeniami i im zapobieganiem w skali globalnej, europejskiej, państwowej i lokalnej.
 • Powinien posiadać podstawową wiedzę na temat działań państwa na rzecz bezpieczeństwa na poziomie wewnętrznym i międzynarodowym.
 • Powinien znać zasady funkcjonowania instytucji państwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania bezpieczeństwem.
 • Posiadać umiejętności zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania samodzielnej, pogłębionej i naukowo uargumentowanej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w sferze bezpieczeństwa narodowego. Powinien umieć rozwiązywać proste problemy zawodowe oraz uczestniczyć w pracy zespołowej.
 • Być w stanie zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;
 • Powinien umieć: kierować małymi zespołami ludzkimi, komunikować się z otoczeniem. Absolwent powinien opanować nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
 • Powinien być przygotowany do pracy w jednostkach samorządowych, państwowych i instytucjach międzynarodowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
 • Powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia

Powyższa wiedza, umiejętności i zdolności są szczególnie pożądane na regionalnym rynku pracy. Nabyte w trakcie edukacji na kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają uczyć jednostki i służby państwa mechanizmów reagowania na nowe jakościowo zmiany zachodzące w systemie międzynarodowym, które stanowią nowe wyzwania dla bezpieczeństwa świata, poszczególnych państw, regionów i jednostek.. Zajęcia prowadzone są zarówno przez grono wybitnych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, jak i praktyków pracujących w wojsku, policji, służbach specjalnych, strażach, inspekcjach oraz innych działach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent kierunku może podjąć zatrudnienie m.in. w:

 • administracji państwowej na szczeblu centralnym (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, służba cywilna)
 • administracji na szczeblu samorządowym (gmina, powiat, województwo)
 • służbach mundurowych
 • sektorze prywatnym (m.in. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne)
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia)
 • ośrodkach doradczych (partie polityczne, gabinety polityczne, zespoły doradcze)

Możliwości rozwoju:

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe mają możliwość zaangażowania się w funkcjonowanie: Naukowego Koła Bezpieczeństwa Narodowego i Legii Akademickiej. Mogą także korzystać ze szkoleń i kursów organizowanych przez Biuro Karier UMCS. Własne projekty związane z aktywnością zawodową pozwala natomiast rozwinąć Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Studencki kierunku: Bezpieczeństwo narodowe mają możliwość realizowania części kształcenia uniwersyteckiego poza macierzystym Wydziałem Politologii i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowych. Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej uczestniczy w programie Lifelong Learning Programme (Erasmus), który jest istotnym komponentem sektorowym w strukturze programu, obejmującego szkolnictwo wyższe. Uczelnia ma podpisane umowy z ponad 20 ośrodkami zagranicznymi.

Podjęcie kształcenia ogólnouniwersyteckiego w kilkunastu ośrodkach w Polsce umożliwia Program Mobilności Studentów MOST.

Dodatkowe informacje:

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe realizowane jest na Wydziale Politologii UMCS.

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Politologii UMCS, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej http://www.umcs.pl/pl/politologii,49.htm

Więcej informacji: www.politologia.pl

Dlaczego UMCS?

related Programy wymiany studenckiej
(MOST, Erasmus i inne)
related Stypendia related Akademiki
related Sport related Miasteczko Akademickie related Biuro Rozwoju Kompetencji
related Organizacje studenckie related Program Absolwent related Lubelski Rower Miejski
 related Akademickie Centrum Kultury related Radio Centrum related TV UMCS